Legea societăților s-a modificat, din 05.11.2020

LEGE nr. 223 din 30 octombrie 2020 pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I

Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 11
(1) Capitalul social al unei societăţi cu răspundere limitată se divide în părţi sociale egale.”

2.La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) La înmatricularea societăţii şi la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerţului documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social. După înregistrarea în registrul comerţului, oficiul registrului comerţului transmite documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social.”

3.La articolul 36 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) dovada efectuării vărsămintelor în condiţiile actului constitutiv, cu excepţia societăţilor cu răspundere limitată;”

4.La articolul 61, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 61
(1) Creditorii sociali şi orice alte persoane prejudiciate prin hotărârile asociaţilor privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să oblige, după caz, societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat.”

5.La articolul 62, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Opoziţia se judecă în camera de consiliu, cu citarea părţilor, fiind aplicabile dispoziţiile art. 202 din Codul de procedură civilă.”

6.La articolul 185, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(6) Ministerul Finanţelor Publice şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului vor încheia un protocol de colaborare, în vederea transmiterii, în format electronic, a copiilor şi informaţiilor prevăzute la alin. (3).”

7.La articolul 202, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Dacă actul constitutiv nu prevede altfel, transmiterea către persoane din afara societăţii este permisă numai dacă a fost aprobată de asociaţi reprezentând cel puţin trei pătrimi din capitalul social.”

8.La articolul 202, alineatele (21)-(24) se abrogă.

9.La articolul 203, alineatul (3) se abrogă.

10.La articolul 204, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Dispoziţiile art. 17 alin. (1) se aplică şi în cazul schimbării denumirii.”

Art. II

Se dispun actualizarea şi corelarea prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, cu modificările ulterioare.

Art. III

Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
FLORIN IORDACHE

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1018 din data de 2 noiembrie 2020

Programul Electric-Up pentru HORECA

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 159 din 3 septembrie 2020privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanțare „ELECTRIC UP”.

Luând în considerare consecințele economice predictibile, generate de măsurile restrictive aplicate în contextul pandemiei internaționale de COVID-19, necesitatea adoptării unor măsuri de natură economico-financiară reprezentând acțiuni esențiale pentru a atenua repercusiunile negative asupra economiei și asupra cetățenilor, necesitatea și oportunitatea dezvoltării sectorului energiei din surse regenerabile și creșterea eficienței energetice, dezvoltării infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, este imperios necesară acordarea unui sprijin întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA prin finanțarea proiectelor de investiții pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică și a stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in.

Având în vedere Planul național de investiții și relansare economică în care sunt prevăzute granturi și programe de sprijin cu finanțare din fonduri de la bugetul de stat, care au ca obiectiv finanțarea nevoilor de investiții ale întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA, în vederea:

 • asigurării necesității și oportunității de adoptare a unor măsuri de natură economico-financiară, reprezentând acțiuni esențiale pentru a atenua repercusiunile negative asupra economiei și asupra categoriilor întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA, prin facilitarea instrumentelor de finanțare disponibile la nivel național;
 • faptului că situația neadoptării măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență va genera blocaje, ineficiență și pierderi, precum și afectarea în continuare a unei mari părți a antreprenorilor României care se confruntă cu fenomenul lipsei acute de finanțare, reduceri de personal;
 • faptului că situația economică actuală impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze mediul antreprenorial, în cadrul unui program social de interes public, pentru compensarea unor pierderi de capital financiar și de resurse umane înregistrate în urma situației sanitare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA;
 • atingerii obiectivelor asumate de România privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, dezvoltarea capacității de producere de energie electrică din surse regenerabile și creșterea eficienței energetice,în considerarea faptului că elementele de mai sus se constituie într-o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articolul 1

(1) Se aprobă Programul „ELECTRIC UP“ privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic.
(2) Programul se implementează printr-un ghid de finanțare, respectiv Ghidul de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, care cuprinde:

 1. obiectul, scopul și obiectivul programului;
 2. procedura de depunere a solicitărilor și criteriile de validare a dosarelor aplicanților;
 3. condițiile și termenele de analiză, evaluare, selectare, aprobare, implementare și decontare a proiectului propus;
 4. implementarea și monitorizarea proiectului aprobat;
 5. anexa nr. 1 privind indicatorul de performanță, criteriile tehnice de eligibilitate a operatorilor economici și cuantumul finanțării, care se adresează proiectelor pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național și cel puțin a unei stații de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, cu minimum două puncte de încărcare.

Articolul 2

(1) Se desemnează Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri ca autoritate competentă responsabilă pentru finanțarea proiectelor de investiții pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, pentru perioada 2020-2027.
(2) Se desemnează Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin Direcția eficiență energetică, structură organizatorică competentă pentru implementarea proiectelor de investiții pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, în colaborare cu direcțiile de specialitate din cadrul MEEMA, pentru perioada 2020-2027.

Articolul 3

(1) Prin Programul de finanțare „ELECTRIC UP“ se acordă un ajutor de minimis beneficiarilor întreprinderi mici și mijlocii în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și beneficiarilor operatori economici care activează în domeniul HORECA, conform Clasificării activităților din economia națională – CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, astfel cum a fost actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007, una dintre activitățile corespunzătoare domeniului HORECA, în sumă maximă de 100.000 euro/ beneficiar, reprezentând un suport financiar de până la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.
(2) Proiectul de investiții supus cererii de finanțare trebuie să conțină o putere instalată minimă de 27 kWp și minimum o stație de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in.
(3) În cadrul Programului de finanțare „ELECTRIC UP“, solicitantul depune o cerere de finanțare pentru un singur proiect, în fiecare ciclu de finanțare, conform art. 1 alin. (2).
(4) Solicitanții pot beneficia de finanțare nerambursabilă obținută în cadrul Programului de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene în vigoare privind schemele ajutorului de minimis, conform Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
(5) Sumele necesare implementării Programului „ELECTRIC UP“ privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in se asigură anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, conform art. 10 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.
(6) Suma necesară implementării Programului „ELECTRIC UP“ prevăzută la alin. (5) este de maximum 476 milioane lei în primul ciclu de finanțare.
(7) Stabilirea sumei necesare implementării Programului „ELECTRIC UP“ într-un nou ciclu de finanțare se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în limita diferenței dintre suma încasată potrivit art. 10 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, și suma aferentă primului ciclu de finanțare.
(8) În procesul de implementare a Programului „ELECTRIC UP“ privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică și a stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in se utilizează mecanismul decontării cererilor de plată, stabilit prin intermediul schemei de ajutor de minimis.
(9) În cadrul Programului „ELECTRIC UP“ privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică și a stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate în condițiile stabilite prin schema de ajutor de minimis.
(10) Avansul de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile se va acorda beneficiarului în urma prezentării unui instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, conform normelor prevăzute în Ghidul de finanțare; acordarea avansului va fi prevăzută în schema de acordare a ajutorului de minimis, ce va fi supusă avizării Ministerului Finanțelor Publice și Consiliului Concurenței.

Articolul 4

(1) Măsurile de natura ajutorului de minimis se implementează prin intermediul unei scheme de ajutor de minimis, care se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și se derulează cu respectarea criteriilor stabilite de normele europene și de legislația națională în domeniu privind schemele ajutorului de minimis, conform Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis și a cumulului ajutoarelor de stat.
(2) Ajutorul acordat în vederea susținerii cheltuielilor eligibile sunt menționate în schema de ajutor de minimis.
(3) Monitorizarea ajutoarelor acordate în baza schemei de ajutor se face în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene în vigoare.
(4) În cazul în care se constată că beneficiarii nu au respectat criteriile de eligibilitate și angajamentele prevăzute în ghidurile de finanțare care constituie Programul „ELECTRIC UP“ privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică și a stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, au făcut declarații incomplete sau neconforme cu realitatea pentru a obține ajutorul de minimis sau au schimbat destinația acestuia ori se constată că nu au respectat obligațiile prevăzute în contractul de finanțare, se recuperează, potrivit dreptului comun în materie, ajutorul de minimis acordat, cu respectarea normelor naționale șieuropene în materia ajutorului de stat de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în calitate de furnizor.

Articolul 5

Ghidul de finanțare a Programului „ELECTRIC UP“ pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național și montarea stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, adresat întreprinderilor mici și mijlocii și operatorilor economici din domeniul HORECA, se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și se publică pe pagina electronică a Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Articolul 6

(1) În scopul implementării Programului de finanțare „ELECTRIC UP“ pentru perioada 2020-2027 se constituie comisiile de implementare și monitorizare, prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
(2) Fiecare comisie se constituie în număr de 7 membri, salariați în cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, conform atribuțiilor specifice prevăzute în ghidurile de finanțare ale Programului „ELECTRIC UP“.
(3) Atribuțiile specifice și activitățile desfășurate de către comisii se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri.

Propuneri legislative – esalonare datorii

ESALONAREA LA PLATA PENTRU DATORIILE ACUMULATE din 21 martie pana la 25 octombrie 2020 – perioada 12 luni

CONDITII :

 1. Sa nu fi avut restante la 21.03.2020
 2. Sa aiba toate declaratiile depuse
 3. Sa nu fie in dizolvare ;
 4. Cerere depusa pana la 15.12.2020

Un proiect de OUG privind mai multe măsuri fiscal-bugetare au fost discutate joi de Guvern, în primă lectură, a anunțat Florin Cîțu, ministrul finanțelor. Având în vedere că se apropie 25 octombrie, actul normativ are în vedere o înlesnire la plata pentru obligațiile bugetare restante după data declarării stării de urgență, administrate de organul fiscal central, a spus Cîțu. Ordonanța va fi în dezbatere publică până la următoarea ședință de Guvern.

Acesta a precizat că este vorba de o reglementare simplificată de acordare a unei eșalonări de plată pe o perioadă de 12 luni pentru obligațiile fiscal-bugetare acumulate de la debutul stării de urgență până la data de 25 octombrie.

Beneficiarii sunt toți contribuabilii, inclusiv cei care au în derulare o înlesnire la plată potrivit Codului de Procedură Fiscală și care nu înregistrează obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență.

Prin această măsură sunt sprijiniți contribuabilii aflați în dificultate generată de lipsa de lichidități din cauza crizei. Pe de altă parte, vizează încasarea unor sume certe și periodice la bugetul general consolidat.

Pentru a beneficia de sprijin, contribuabilii trebuie să depună o cerere până pe 15 decembrie. Nu trebuie să înregistreze obligații bugetare restante la data declarării stării de urgență și nu trebuie să se afle în procedură de insolvență. Pentru companiile aflate în insolvență și care și-au plătit ratele, va exista o reglementare separată.

Alte condiții sunt să nu se afle în dizolvare și să aibă depuse toate declarațiile fiscale.

GRANTURI COVID

INFORMARE MĂSURI PENTRU ACORDAREA DE SPRIJIN FINANCIAR DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Prin Ordonanța de Urgență nr.130 din 06.08.2020 au fost aprobate o serie de măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile.

Potrivit acestei ordonanțe formele de sprijin se referă la:

 1. Microgranturi: cu valoarea de 2.000 euro;
 2. Granturi pentru capital de lucru (de până la 150.000 Euro): vor fi acordate beneficiarilor sub formă de sumă forfetară și raportat la procent din cifra de afaceri.
 3. Granturi pentru investiții productive (de până la 200.000 Euro): vor fi acordate IMM din fonduri externe nerambursabile în baza evaluării proiectului de investiții depus.

Notă: IMM (întreprinderi mici și mijlocii) = societăți comerciale care au mai puțin de 250 de angajați și o cifră de afaceri anuală netă care nu depășește echivalentul în lei a 43 milioane de euro (pentru anul 2019: 205.509.900 lei)

În ceea ce urmează vom descrie formele de sprijin și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de acestea.

Microgranturile

 • Au o valoare de 2.000 euro și se acordă o singură dată beneficiarilor considerați vulnerabili la riscul de răspândire a virusului COVID -19;
 • Pot beneficia următoarele categorii:
 • Întreprinderile mici și mijlocii care nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;
 • PFA, ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute expres prin Ordonanță (vom atașa prezentei informări Anexa nr. 1 cu domeniile de activitate eligibile);
 • PFA, Cabinete medicale individuale (CMI) care au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID – 19 și care nu au beneficiat de stimulentul acordat în baza OUG 43/2020 (Ordonanța din 6 Aprilie 2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență);

Notă: Potrivit OUG 130/06.08.2020 nu sunt eligibile pentru a beneficia de microgranturi Întreprinderile Individuale (I.I) și  Întreprinderile Familiale (I.F);

 • Condițiile cumulative care trebuie îndeplinite sunt următoarele:
 • IMM-urile au desfășurat activitate operațională (activitate în domeniul în care activează) pe o perioadă a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare și au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar 2019 de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro (la cursul valutar de la data depunerii cererii de finanțare);
 • PFA/CMI și-au început activitatea cel târziu până la data de 1 februarie 2020;
 • Atât IMM-urile, cât și PFA, CMI își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea micrograntului.
 • Cheltuielile ce pot fi acoperite din utilizarea microgranturilor:
  1. cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
  2. datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
  3. cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
  4. cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
  5. cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;
  6. cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
  7. cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare
  8. cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.
 • Pentru a beneficia de microgranturi se vor depune cereri de finanțare, care sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate care vor fi stabilite în Ghidul solicitantului. De asemenea, beneficiarul va trebui să depună un raport de progres privind cheltuielile efectuate la bancă în termen de 90 zile de la care primirii efective a micrograntului (încasarea efectivă în contul bancar).

Notă: Momentan nu sunt informații cu privire la documentația necesară a fi depusă și cu privire la criteriile de eligibilitate (dacă vor fi condiții suplimentare stabilite față de cele prezentate în OUG 130). După ce va fi publicat Ghidul solicitantului vom reveni cu detalii.

2. Granturi pentru capital de lucru

 • Acestea sunt destinate IMM-urilor a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului COVID 19 sau a căror activitate a fost interzisă/redusă prin ordonanțele militare pe perioada stării de urgență și/sau stării de alertă (va trebui prezentat Certificat pentru situații de urgență);

Notă: Sunt eligibile doar IMM-urile, celelalte forme de organizare (PFA, II, IF, ONG, CMI) nu pot accesa aceste granturi;

 • Valoarea grantului pentru capital de lucru se stabilește astfel:
 • Pentru IMM-urile cu cifră de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 23.897 lei și 64.521 lei: valoarea grantului este de 2.000 euro;
 • Pentru IMM-urile cu cifră de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 64.525 lei și 4.779.300 lei: valoarea grantului este de 15% din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 150.000 euro;
 • Pentru IMM-urile cu cifră de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 4.779.300 lei: valoarea ajutorului este de maxim 150.000 euro.
 • Condițiile cumulative care trebuie îndeplinite pentru a benefia de granturile pentru capital de lucru sunt următoarele:
 • Au obținut certificat de situații de urgență (societățile care nu au obținut încă acest certificat îl pot obține în perioada 1 august – 15 septembrie 2020). Certificatul pentru situații de urgență poate fi obținut de societățile care au înregistrat o diminuare a veniturilor sau încasărilor cu minimum 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020 comparativ cu media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau de societățile a căror activitate a fost interzisă/redusă prin ordonanțele militare pe perioada stării de urgență și/sau stării de alertă;
 • Au înregistrat profit operațional din activitatea de exploatare (activitate din domeniul în care activează) în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului (exercițiile financiare 2018 – 2019);
 • Dispun de coparticiparea de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru. Astfel, acoperirea cheltuielilor eligibile se va face 15% din surse proprii ale beneficiarului și 85% din utilizarea grantului de lucru;
 • Mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de mininum 6 luni, la data acordării granturilor.
 • Domeniile de activitate pentru care se acordă granturile sunt următoarele: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agențiilor de turism, editurilor/librăriilor/ bibliotecilor, industriilor creative, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută în anexa nr. 2.
 • Cheltuielile ce pot fi acoperite din utilizarea granturilor pentru capital de lucru:
  1. cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
  2. datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
  3. cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
  4. cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;
  5. cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;
  6. cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;
  7. cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare reluării activității;
  8. cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.
 • Pentru a beneficia de granturile pentru capital de lucru se vor depune cereri de finanțare, care sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate care vor fi stabilite în Ghidul solicitantului. De asemenea, beneficiarul va trebui să depună un raport de progres privind cheltuielile efectuate la bancă în termen de 180 zile de la care primirii efective a grantului (încasarea efectivă în contul bancar).

Notă: La fel ca și în cazul microgranturilor, momentan nu sunt informații cu privire la documentația necesară a fi depusă și cu privire la criteriile de eligibilitate (dacă vor fi condiții suplimentare stabilite față de cele stipulate în OUG 130). După ce va fi publicat Ghidul solicitantului vom reveni cu detalii.

3. Granturi pentru investiții productive

Valoarea finantarii nerambursabile acordate este de minimum 50.000 euro si maximum 200 000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansarii apelului de proiecte.

Pentru punctaj maxim se va lua in calcul o valoare eligibila a proiectului de cel putin 308.000 euro fara tva. (200.000 euro finantare europeana (65% )+ 108.000 euro cofinantare proprie (35%))

Pentru punctaj profitul realizat de firma la decembrie 2019 se inmulteste cu 3. Deci pentru a putea lua grand de 200.000 euro ar trebui ca firma sa aiba un profit de 350.000 lei (la decembrie 2019).

Solicitanti eligibili

Fondurile sunt disponibile pentru fiecare regiune de dezvoltare a Romaniei

DEFINITII:

 • microintreprinderi– au mai putin de 10 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;
 • intreprinderi mici– au mai putin de 50 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei;
 • intreprinderi mijlocii– au mai putin de 250 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro.

Firmele eligibile vor fi societati comerciale infiintate pe baza Legii 31/1990 sau cooperative infiintate pe baza Legii 1/2005.

Locul de implementare a proiectului este situat in:

 • in mediul urban

si

 • in mediul rural

Conditie de ELIGIBILITATE:

Granturile pentru investiții din prezenta ordonanță de urgență se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minim un an înaintea depunerii cererii de finanțare;
 2. au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (activitatea de exploatare) în unul din exercițiile financiare din ultimii doi ani înainte de depunerea cererii de finanțare, pentru punctaj maxim se va lua in cosiderare o valoare a profitului din exploatare de minim 350.000 lei la nivelul anului 2019;
 3. se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minim trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 4. realizează minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii doi ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate (anul al treilea);
 5. dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București – Ilfov, de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare; pentru punctaj maxim se va lua in considerare o cota de cofinantare de minim 35% la valoarea eligibila a proiectului;

Firma beneficiară va trebui să vină  cu un aport propriu la cheltuielile eligibile de cel puțin 15% si pentru  punctaj maxim de o cofinantare de  minim 35%.

Conform grilei de punctaj propuse, vor avea câștig de cauză firmele care vor veni cu aport propriu mare la investiție, precum și cele care au avut profit din exploatare mare în anul 2019  de minim 350.000 lei.

Investitii eligibile

Investitiile eligibile prin acest program includ:

 1. extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestării de servicii;
 2. realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii;
 3. reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.

Cheltuieli eligibile

ACTIVITĂȚI ȘI CHELTUIELI ELIGIBILE

 • Achiziţii de terenuri: max 10% din valoarea eligibilă a proiectului;
 • Achiziţia de clădiri
 • Consultanţă, proiectare şi asistenţă tehnică, dirigenţie
 • Echipamente tehnologice, active corporale,necorporale (licente, software), alte mijloace fixe;
 • Mobilier specific
 • Mijloace de transport mărfuri şi persoane pentru firme specializate în transport.

Domeniile de investiții susținute din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat includ:

 1. Industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
 2. Industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;
 3. Energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;
 4. Construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;
 5. Servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;
 6. Servicii de îngrijire și întreținere corporală;
 7. Servicii de reparații și întreținere;
 8. Turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement inclusiv infrastructura specifică de agrement;
 9. Confecții metalice/lemn/mobilier;
 10. Confecții textile/pielărie;
 11. Industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;
 12. Industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;
 13. Servicii de educație: creșe și grădinițe;
 14. Servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;
 15. Tehnologia informației și inteligență artificială;
 16. Nanotehnologii și tehnologii de vârf, materiale avansate, tehnologii avansate de producție;

Lista codurilor caen eligibile este prezentata in anexa nr.3 atasata.

Investitia trebuie sa vizeze un singur cod CAEN!

Intrucat interesul pentru aceste finantari este crescut, prin prisma faptului ca sunt eligibile la finantare multe domenii de activitate, pentru obtinerea unui scor maxim – recomandam accesarea valorii maxime a ajutorului nerambursabil, cu o cofinantare de minim 35%.

Data deschiderii cererii de proiecte: estimam ca in septembrie – octombrie 2020.

 Documente necesare in vederea analizarii conditiei de eligibilitate:

 • Bilant la 2018 si 2019 depuse la ANAF
 • Certificat constatator la zi pentru societate
 • Bugetul proiectului, detaliat pe tipuri de investitii ( utilaje, mobilier, IT, licente, etc).