Evaluarea patrimonială presupune estimarea valorii patrimoniului imobiliar printr-un raport de evaluare, realizat de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele specifice acestei activităţi şi cu deontologia profesională.

Legislaţie

  • OMFP 3471/2008 – Norme privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale din patrimoniul instituţiilor publice – actualizat 2015.
  • Ordinul 1802/29.12.2014 cu aplicare din 01.01.2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.
  • HG 1/ 06.01.2016 cu aplicare din 13.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal.
  • Legea contabilităţii 82/1991 cu notificările la zi.

Scop

Evaluarea patrimoniului este necesar în cazul:

  • Vânzării/cumpărării unui bun;
  • Fuziunii şi schimburilor de proprietăţi;
  • Reevaluării mijloacelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice conform ordinului 3471/2008;
  • Evaluării pentru restituirea proprietăţilor (Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei şi normele de aplicare ale acesteia, Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile);
  • Evaluării pentru expropriere (Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local).