Instructiuni de completare a Regulamentului de ordine interioara cu măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2

Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă.

Model de anexa la Regulamentul de ordine interioara – Obligatiile salariatilor , pentru prevenirea răspândirii COVID-19. Este obligatoriu dpdv SSM sa aveti anexat la ROI , aceasta anexa datata si semnata.

Ce verifică inspectorii de muncă în privința măsurilor de protecție SARS-CoV-2

Ce verifică inspectorii de muncă în privința respectării măsurilor de protecție necesare pentru combaterea răspândirii SARS-CoV-2

 

 • Dacă sunt identificate riscurile specifice condiţiilor de contaminare epidemiologică şi dacă documentul de evaluare a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor este actualizat cu noile condiţii de desfăşurare a activităţii în vederea luării măsurilor necesare pentru combaterea răspândirii SARS-CoV-2.
 • Dacă angajatorul a desemnat o persoană care să realizeze triajul epidemiologic la intrarea în sediul social, sediul punctului de lucru, atât al personalului propriu cât şi al vizitatorilor, cu termometru non contact.
 • Dacă angajatorul a afișat la intrare în unitate regulile de conduită obligatorie pentru angajaţi şi pentru toate persoanele care intră în spaţiul organizat de angajator.
 • Dacă evaluarea riscurilor a fost completată cu riscurile răspândirii noului coronavirus SARS- CoV- 2.
 • Dacă este asigurată cunoaşterea, de către lucrători, a măsurilor cuprinse în planul de prevenire şi protecţie și dacă acesta este revizuit și adaptat noilor cerințe.
 • Dacă semnalizarea pentru SARS CoV-2 este suficientă (prin postere, marcaje pentru asigurarea distanțării).
 • Dacă se asigură verificarea purtării măştilor în spaţii închise.
 • Dacă se face dovada acordării măștilor de protecție.
 • Dacă s-a efectuat instruirea suplimentară privind riscurile COVID-19.
 • Dacă instrucţiunile proprii în domeniul SSM au fost completate cu măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2.
Acțiunile de control efectuate de inspectorii de muncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020, în scopul prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, centralizate pentru perioada 26 – 31 octombrie 2020, au avut ca rezultat aplicarea a 812 sancțiuni contravenționale, din care amenzi în valoare totală de 253.500 lei. Din 1831 de angajatori controlați, au fost sancționați 607 și s-au dispus 981 de măsuri de remediere a neconformităților.
Rezultatele detaliate ale acțiunilor de control privind respectarea prevederilor Legii nr. 55/2020 sunt disponibile pe site-ul Inspecției Muncii

Legea societăților s-a modificat, din 05.11.2020

LEGE nr. 223 din 30 octombrie 2020 pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I

Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 11
(1) Capitalul social al unei societăţi cu răspundere limitată se divide în părţi sociale egale.”

2.La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) La înmatricularea societăţii şi la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerţului documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social. După înregistrarea în registrul comerţului, oficiul registrului comerţului transmite documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social.”

3.La articolul 36 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) dovada efectuării vărsămintelor în condiţiile actului constitutiv, cu excepţia societăţilor cu răspundere limitată;”

4.La articolul 61, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 61
(1) Creditorii sociali şi orice alte persoane prejudiciate prin hotărârile asociaţilor privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să oblige, după caz, societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat.”

5.La articolul 62, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Opoziţia se judecă în camera de consiliu, cu citarea părţilor, fiind aplicabile dispoziţiile art. 202 din Codul de procedură civilă.”

6.La articolul 185, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(6) Ministerul Finanţelor Publice şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului vor încheia un protocol de colaborare, în vederea transmiterii, în format electronic, a copiilor şi informaţiilor prevăzute la alin. (3).”

7.La articolul 202, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Dacă actul constitutiv nu prevede altfel, transmiterea către persoane din afara societăţii este permisă numai dacă a fost aprobată de asociaţi reprezentând cel puţin trei pătrimi din capitalul social.”

8.La articolul 202, alineatele (21)-(24) se abrogă.

9.La articolul 203, alineatul (3) se abrogă.

10.La articolul 204, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Dispoziţiile art. 17 alin. (1) se aplică şi în cazul schimbării denumirii.”

Art. II

Se dispun actualizarea şi corelarea prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, cu modificările ulterioare.

Art. III

Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
FLORIN IORDACHE

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1018 din data de 2 noiembrie 2020

Programul Electric-Up pentru HORECA

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 159 din 3 septembrie 2020privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanțare „ELECTRIC UP”.

Luând în considerare consecințele economice predictibile, generate de măsurile restrictive aplicate în contextul pandemiei internaționale de COVID-19, necesitatea adoptării unor măsuri de natură economico-financiară reprezentând acțiuni esențiale pentru a atenua repercusiunile negative asupra economiei și asupra cetățenilor, necesitatea și oportunitatea dezvoltării sectorului energiei din surse regenerabile și creșterea eficienței energetice, dezvoltării infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, este imperios necesară acordarea unui sprijin întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA prin finanțarea proiectelor de investiții pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică și a stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in.

Având în vedere Planul național de investiții și relansare economică în care sunt prevăzute granturi și programe de sprijin cu finanțare din fonduri de la bugetul de stat, care au ca obiectiv finanțarea nevoilor de investiții ale întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA, în vederea:

 • asigurării necesității și oportunității de adoptare a unor măsuri de natură economico-financiară, reprezentând acțiuni esențiale pentru a atenua repercusiunile negative asupra economiei și asupra categoriilor întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA, prin facilitarea instrumentelor de finanțare disponibile la nivel național;
 • faptului că situația neadoptării măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență va genera blocaje, ineficiență și pierderi, precum și afectarea în continuare a unei mari părți a antreprenorilor României care se confruntă cu fenomenul lipsei acute de finanțare, reduceri de personal;
 • faptului că situația economică actuală impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze mediul antreprenorial, în cadrul unui program social de interes public, pentru compensarea unor pierderi de capital financiar și de resurse umane înregistrate în urma situației sanitare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA;
 • atingerii obiectivelor asumate de România privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, dezvoltarea capacității de producere de energie electrică din surse regenerabile și creșterea eficienței energetice,în considerarea faptului că elementele de mai sus se constituie într-o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articolul 1

(1) Se aprobă Programul „ELECTRIC UP“ privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic.
(2) Programul se implementează printr-un ghid de finanțare, respectiv Ghidul de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, care cuprinde:

 1. obiectul, scopul și obiectivul programului;
 2. procedura de depunere a solicitărilor și criteriile de validare a dosarelor aplicanților;
 3. condițiile și termenele de analiză, evaluare, selectare, aprobare, implementare și decontare a proiectului propus;
 4. implementarea și monitorizarea proiectului aprobat;
 5. anexa nr. 1 privind indicatorul de performanță, criteriile tehnice de eligibilitate a operatorilor economici și cuantumul finanțării, care se adresează proiectelor pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național și cel puțin a unei stații de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, cu minimum două puncte de încărcare.

Articolul 2

(1) Se desemnează Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri ca autoritate competentă responsabilă pentru finanțarea proiectelor de investiții pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, pentru perioada 2020-2027.
(2) Se desemnează Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin Direcția eficiență energetică, structură organizatorică competentă pentru implementarea proiectelor de investiții pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, în colaborare cu direcțiile de specialitate din cadrul MEEMA, pentru perioada 2020-2027.

Articolul 3

(1) Prin Programul de finanțare „ELECTRIC UP“ se acordă un ajutor de minimis beneficiarilor întreprinderi mici și mijlocii în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și beneficiarilor operatori economici care activează în domeniul HORECA, conform Clasificării activităților din economia națională – CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, astfel cum a fost actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007, una dintre activitățile corespunzătoare domeniului HORECA, în sumă maximă de 100.000 euro/ beneficiar, reprezentând un suport financiar de până la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.
(2) Proiectul de investiții supus cererii de finanțare trebuie să conțină o putere instalată minimă de 27 kWp și minimum o stație de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in.
(3) În cadrul Programului de finanțare „ELECTRIC UP“, solicitantul depune o cerere de finanțare pentru un singur proiect, în fiecare ciclu de finanțare, conform art. 1 alin. (2).
(4) Solicitanții pot beneficia de finanțare nerambursabilă obținută în cadrul Programului de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene în vigoare privind schemele ajutorului de minimis, conform Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
(5) Sumele necesare implementării Programului „ELECTRIC UP“ privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in se asigură anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, conform art. 10 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.
(6) Suma necesară implementării Programului „ELECTRIC UP“ prevăzută la alin. (5) este de maximum 476 milioane lei în primul ciclu de finanțare.
(7) Stabilirea sumei necesare implementării Programului „ELECTRIC UP“ într-un nou ciclu de finanțare se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în limita diferenței dintre suma încasată potrivit art. 10 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, și suma aferentă primului ciclu de finanțare.
(8) În procesul de implementare a Programului „ELECTRIC UP“ privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică și a stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in se utilizează mecanismul decontării cererilor de plată, stabilit prin intermediul schemei de ajutor de minimis.
(9) În cadrul Programului „ELECTRIC UP“ privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică și a stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate în condițiile stabilite prin schema de ajutor de minimis.
(10) Avansul de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile se va acorda beneficiarului în urma prezentării unui instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, conform normelor prevăzute în Ghidul de finanțare; acordarea avansului va fi prevăzută în schema de acordare a ajutorului de minimis, ce va fi supusă avizării Ministerului Finanțelor Publice și Consiliului Concurenței.

Articolul 4

(1) Măsurile de natura ajutorului de minimis se implementează prin intermediul unei scheme de ajutor de minimis, care se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și se derulează cu respectarea criteriilor stabilite de normele europene și de legislația națională în domeniu privind schemele ajutorului de minimis, conform Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis și a cumulului ajutoarelor de stat.
(2) Ajutorul acordat în vederea susținerii cheltuielilor eligibile sunt menționate în schema de ajutor de minimis.
(3) Monitorizarea ajutoarelor acordate în baza schemei de ajutor se face în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene în vigoare.
(4) În cazul în care se constată că beneficiarii nu au respectat criteriile de eligibilitate și angajamentele prevăzute în ghidurile de finanțare care constituie Programul „ELECTRIC UP“ privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică și a stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, au făcut declarații incomplete sau neconforme cu realitatea pentru a obține ajutorul de minimis sau au schimbat destinația acestuia ori se constată că nu au respectat obligațiile prevăzute în contractul de finanțare, se recuperează, potrivit dreptului comun în materie, ajutorul de minimis acordat, cu respectarea normelor naționale șieuropene în materia ajutorului de stat de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în calitate de furnizor.

Articolul 5

Ghidul de finanțare a Programului „ELECTRIC UP“ pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național și montarea stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, adresat întreprinderilor mici și mijlocii și operatorilor economici din domeniul HORECA, se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și se publică pe pagina electronică a Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Articolul 6

(1) În scopul implementării Programului de finanțare „ELECTRIC UP“ pentru perioada 2020-2027 se constituie comisiile de implementare și monitorizare, prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
(2) Fiecare comisie se constituie în număr de 7 membri, salariați în cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, conform atribuțiilor specifice prevăzute în ghidurile de finanțare ale Programului „ELECTRIC UP“.
(3) Atribuțiile specifice și activitățile desfășurate de către comisii se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri.