Legea societăților s-a modificat, din 05.11.2020

LEGE nr. 223 din 30 octombrie 2020 pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I

Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 11
(1) Capitalul social al unei societăţi cu răspundere limitată se divide în părţi sociale egale.”

2.La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) La înmatricularea societăţii şi la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerţului documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social. După înregistrarea în registrul comerţului, oficiul registrului comerţului transmite documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social.”

3.La articolul 36 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) dovada efectuării vărsămintelor în condiţiile actului constitutiv, cu excepţia societăţilor cu răspundere limitată;”

4.La articolul 61, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 61
(1) Creditorii sociali şi orice alte persoane prejudiciate prin hotărârile asociaţilor privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să oblige, după caz, societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat.”

5.La articolul 62, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Opoziţia se judecă în camera de consiliu, cu citarea părţilor, fiind aplicabile dispoziţiile art. 202 din Codul de procedură civilă.”

6.La articolul 185, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(6) Ministerul Finanţelor Publice şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului vor încheia un protocol de colaborare, în vederea transmiterii, în format electronic, a copiilor şi informaţiilor prevăzute la alin. (3).”

7.La articolul 202, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Dacă actul constitutiv nu prevede altfel, transmiterea către persoane din afara societăţii este permisă numai dacă a fost aprobată de asociaţi reprezentând cel puţin trei pătrimi din capitalul social.”

8.La articolul 202, alineatele (21)-(24) se abrogă.

9.La articolul 203, alineatul (3) se abrogă.

10.La articolul 204, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Dispoziţiile art. 17 alin. (1) se aplică şi în cazul schimbării denumirii.”

Art. II

Se dispun actualizarea şi corelarea prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, cu modificările ulterioare.

Art. III

Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
FLORIN IORDACHE

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1018 din data de 2 noiembrie 2020

Lasa un comentariu