GRANTURI COVID

INFORMARE MĂSURI PENTRU ACORDAREA DE SPRIJIN FINANCIAR DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Prin Ordonanța de Urgență nr.130 din 06.08.2020 au fost aprobate o serie de măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile.

Potrivit acestei ordonanțe formele de sprijin se referă la:

 1. Microgranturi: cu valoarea de 2.000 euro;
 2. Granturi pentru capital de lucru (de până la 150.000 Euro): vor fi acordate beneficiarilor sub formă de sumă forfetară și raportat la procent din cifra de afaceri.
 3. Granturi pentru investiții productive (de până la 200.000 Euro): vor fi acordate IMM din fonduri externe nerambursabile în baza evaluării proiectului de investiții depus.

Notă: IMM (întreprinderi mici și mijlocii) = societăți comerciale care au mai puțin de 250 de angajați și o cifră de afaceri anuală netă care nu depășește echivalentul în lei a 43 milioane de euro (pentru anul 2019: 205.509.900 lei)

În ceea ce urmează vom descrie formele de sprijin și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de acestea.

Microgranturile

 • Au o valoare de 2.000 euro și se acordă o singură dată beneficiarilor considerați vulnerabili la riscul de răspândire a virusului COVID -19;
 • Pot beneficia următoarele categorii:
 • Întreprinderile mici și mijlocii care nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;
 • PFA, ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute expres prin Ordonanță (vom atașa prezentei informări Anexa nr. 1 cu domeniile de activitate eligibile);
 • PFA, Cabinete medicale individuale (CMI) care au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID – 19 și care nu au beneficiat de stimulentul acordat în baza OUG 43/2020 (Ordonanța din 6 Aprilie 2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență);

Notă: Potrivit OUG 130/06.08.2020 nu sunt eligibile pentru a beneficia de microgranturi Întreprinderile Individuale (I.I) și  Întreprinderile Familiale (I.F);

 • Condițiile cumulative care trebuie îndeplinite sunt următoarele:
 • IMM-urile au desfășurat activitate operațională (activitate în domeniul în care activează) pe o perioadă a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare și au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar 2019 de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro (la cursul valutar de la data depunerii cererii de finanțare);
 • PFA/CMI și-au început activitatea cel târziu până la data de 1 februarie 2020;
 • Atât IMM-urile, cât și PFA, CMI își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea micrograntului.
 • Cheltuielile ce pot fi acoperite din utilizarea microgranturilor:
  1. cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
  2. datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
  3. cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
  4. cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
  5. cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;
  6. cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
  7. cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare
  8. cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.
 • Pentru a beneficia de microgranturi se vor depune cereri de finanțare, care sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate care vor fi stabilite în Ghidul solicitantului. De asemenea, beneficiarul va trebui să depună un raport de progres privind cheltuielile efectuate la bancă în termen de 90 zile de la care primirii efective a micrograntului (încasarea efectivă în contul bancar).

Notă: Momentan nu sunt informații cu privire la documentația necesară a fi depusă și cu privire la criteriile de eligibilitate (dacă vor fi condiții suplimentare stabilite față de cele prezentate în OUG 130). După ce va fi publicat Ghidul solicitantului vom reveni cu detalii.

2. Granturi pentru capital de lucru

 • Acestea sunt destinate IMM-urilor a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului COVID 19 sau a căror activitate a fost interzisă/redusă prin ordonanțele militare pe perioada stării de urgență și/sau stării de alertă (va trebui prezentat Certificat pentru situații de urgență);

Notă: Sunt eligibile doar IMM-urile, celelalte forme de organizare (PFA, II, IF, ONG, CMI) nu pot accesa aceste granturi;

 • Valoarea grantului pentru capital de lucru se stabilește astfel:
 • Pentru IMM-urile cu cifră de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 23.897 lei și 64.521 lei: valoarea grantului este de 2.000 euro;
 • Pentru IMM-urile cu cifră de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 64.525 lei și 4.779.300 lei: valoarea grantului este de 15% din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 150.000 euro;
 • Pentru IMM-urile cu cifră de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 4.779.300 lei: valoarea ajutorului este de maxim 150.000 euro.
 • Condițiile cumulative care trebuie îndeplinite pentru a benefia de granturile pentru capital de lucru sunt următoarele:
 • Au obținut certificat de situații de urgență (societățile care nu au obținut încă acest certificat îl pot obține în perioada 1 august – 15 septembrie 2020). Certificatul pentru situații de urgență poate fi obținut de societățile care au înregistrat o diminuare a veniturilor sau încasărilor cu minimum 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020 comparativ cu media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau de societățile a căror activitate a fost interzisă/redusă prin ordonanțele militare pe perioada stării de urgență și/sau stării de alertă;
 • Au înregistrat profit operațional din activitatea de exploatare (activitate din domeniul în care activează) în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului (exercițiile financiare 2018 – 2019);
 • Dispun de coparticiparea de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru. Astfel, acoperirea cheltuielilor eligibile se va face 15% din surse proprii ale beneficiarului și 85% din utilizarea grantului de lucru;
 • Mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de mininum 6 luni, la data acordării granturilor.
 • Domeniile de activitate pentru care se acordă granturile sunt următoarele: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agențiilor de turism, editurilor/librăriilor/ bibliotecilor, industriilor creative, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută în anexa nr. 2.
 • Cheltuielile ce pot fi acoperite din utilizarea granturilor pentru capital de lucru:
  1. cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
  2. datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
  3. cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
  4. cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;
  5. cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;
  6. cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;
  7. cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare reluării activității;
  8. cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.
 • Pentru a beneficia de granturile pentru capital de lucru se vor depune cereri de finanțare, care sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate care vor fi stabilite în Ghidul solicitantului. De asemenea, beneficiarul va trebui să depună un raport de progres privind cheltuielile efectuate la bancă în termen de 180 zile de la care primirii efective a grantului (încasarea efectivă în contul bancar).

Notă: La fel ca și în cazul microgranturilor, momentan nu sunt informații cu privire la documentația necesară a fi depusă și cu privire la criteriile de eligibilitate (dacă vor fi condiții suplimentare stabilite față de cele stipulate în OUG 130). După ce va fi publicat Ghidul solicitantului vom reveni cu detalii.

3. Granturi pentru investiții productive

Valoarea finantarii nerambursabile acordate este de minimum 50.000 euro si maximum 200 000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansarii apelului de proiecte.

Pentru punctaj maxim se va lua in calcul o valoare eligibila a proiectului de cel putin 308.000 euro fara tva. (200.000 euro finantare europeana (65% )+ 108.000 euro cofinantare proprie (35%))

Pentru punctaj profitul realizat de firma la decembrie 2019 se inmulteste cu 3. Deci pentru a putea lua grand de 200.000 euro ar trebui ca firma sa aiba un profit de 350.000 lei (la decembrie 2019).

Solicitanti eligibili

Fondurile sunt disponibile pentru fiecare regiune de dezvoltare a Romaniei

DEFINITII:

 • microintreprinderi– au mai putin de 10 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;
 • intreprinderi mici– au mai putin de 50 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei;
 • intreprinderi mijlocii– au mai putin de 250 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro.

Firmele eligibile vor fi societati comerciale infiintate pe baza Legii 31/1990 sau cooperative infiintate pe baza Legii 1/2005.

Locul de implementare a proiectului este situat in:

 • in mediul urban

si

 • in mediul rural

Conditie de ELIGIBILITATE:

Granturile pentru investiții din prezenta ordonanță de urgență se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minim un an înaintea depunerii cererii de finanțare;
 2. au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (activitatea de exploatare) în unul din exercițiile financiare din ultimii doi ani înainte de depunerea cererii de finanțare, pentru punctaj maxim se va lua in cosiderare o valoare a profitului din exploatare de minim 350.000 lei la nivelul anului 2019;
 3. se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minim trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 4. realizează minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii doi ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate (anul al treilea);
 5. dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București – Ilfov, de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare; pentru punctaj maxim se va lua in considerare o cota de cofinantare de minim 35% la valoarea eligibila a proiectului;

Firma beneficiară va trebui să vină  cu un aport propriu la cheltuielile eligibile de cel puțin 15% si pentru  punctaj maxim de o cofinantare de  minim 35%.

Conform grilei de punctaj propuse, vor avea câștig de cauză firmele care vor veni cu aport propriu mare la investiție, precum și cele care au avut profit din exploatare mare în anul 2019  de minim 350.000 lei.

Investitii eligibile

Investitiile eligibile prin acest program includ:

 1. extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestării de servicii;
 2. realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii;
 3. reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.

Cheltuieli eligibile

ACTIVITĂȚI ȘI CHELTUIELI ELIGIBILE

 • Achiziţii de terenuri: max 10% din valoarea eligibilă a proiectului;
 • Achiziţia de clădiri
 • Consultanţă, proiectare şi asistenţă tehnică, dirigenţie
 • Echipamente tehnologice, active corporale,necorporale (licente, software), alte mijloace fixe;
 • Mobilier specific
 • Mijloace de transport mărfuri şi persoane pentru firme specializate în transport.

Domeniile de investiții susținute din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat includ:

 1. Industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
 2. Industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;
 3. Energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;
 4. Construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;
 5. Servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;
 6. Servicii de îngrijire și întreținere corporală;
 7. Servicii de reparații și întreținere;
 8. Turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement inclusiv infrastructura specifică de agrement;
 9. Confecții metalice/lemn/mobilier;
 10. Confecții textile/pielărie;
 11. Industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;
 12. Industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;
 13. Servicii de educație: creșe și grădinițe;
 14. Servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;
 15. Tehnologia informației și inteligență artificială;
 16. Nanotehnologii și tehnologii de vârf, materiale avansate, tehnologii avansate de producție;

Lista codurilor caen eligibile este prezentata in anexa nr.3 atasata.

Investitia trebuie sa vizeze un singur cod CAEN!

Intrucat interesul pentru aceste finantari este crescut, prin prisma faptului ca sunt eligibile la finantare multe domenii de activitate, pentru obtinerea unui scor maxim – recomandam accesarea valorii maxime a ajutorului nerambursabil, cu o cofinantare de minim 35%.

Data deschiderii cererii de proiecte: estimam ca in septembrie – octombrie 2020.

 Documente necesare in vederea analizarii conditiei de eligibilitate:

 • Bilant la 2018 si 2019 depuse la ANAF
 • Certificat constatator la zi pentru societate
 • Bugetul proiectului, detaliat pe tipuri de investitii ( utilaje, mobilier, IT, licente, etc).

Lasa un comentariu