08 Jan

Termene pentru Impozitele si taxele locale (reglementate prin Titlul IX din Codul fiscal)

1. Impozitul pe cladiri este reglementat prin art.253 din Codul fiscal care prevede (1) În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii.

(2) Cota de impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0,25% şi 1,50% inclusiv.

(3) Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în contabilitatea proprietarului clădirii, conform prevederilor legale în vigoare.

(31) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de către locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligaţia să comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale, în termen de 30 de zile de la data terminării lucrărilor respective.

(4) În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă se reduce cu 15%.

Atragem atentia persoanelor juridice care au in patrimoniu cladiri care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota impozitului va fi un procent mai mare, între 5% şi 10% aplicat la valoarea impozabilă a clădirii care este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului persoană juridică.

In ceea ce priveste plata impozitului art. 255 prevede ” (1) Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local.

Declaratia de impunere privind stabilirea impozitului pe cladiri se depune la primaria de care apartine agentul economic numai in cazul modificarii valorii de inventar a cladirii (prin modernizare sau reevaluare).

2. Impozitul pe terenuri este reglementat prin art.256-260 din Codul fiscal care prevad printre altele: Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren, rangul localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local….. Pentru un teren dobândit de o persoană în cursul unui an, impozitul pe teren se datorează de la data de întâi a lunii următoare celei în care terenul a fost dobândit…… Orice persoană care dobândeşte teren are obligaţia de a depune o declaraţie privind achiziţia terenului la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmează după data achiziţiei. ……. Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local.

3. Impozitul pe mijloace de transport este reglementat prin art.261-265 din Codul fiscal care prevad printre altele: Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport…… Impozitul denumit în impozit pe mijloacele de transport, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz. …….. În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar…Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport……În cazul unui mijloc de transport dobândit de o persoană în cursul unui an, impozitul pe mijloacele de transport se datorează de persoană de la data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost dobândit…… În cazul unui mijloc de transport care este înstrăinat de o persoană în cursul unui an sau este radiat din evidenţa fiscală a compartimentului de specialitate al autorităţii de administraţie publică locală, impozitul pe mijloacele de transport încetează să se mai datoreze de acea persoană începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost înstrăinat sau radiat din evidenţa fiscală.”

Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de până la 10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local.

OBS! Formularele necesare pentru declararea taxelor si impozitelor locale pot fi descarcate de pe urmatoarele link-uri:

1. Declaratia privind scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport

2. Declaratia de Impunere privind stabilirea taxei, in suma fixa, pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, precum si pentru firma instalata la locul executarii activitatii

3. Declaratie privind impozitul pe teren pentru persoane juridice

4. Declaratie privind impozitul pe cladiri pentru persoane juridice

5. Cerere pentru eliberarea certificatului privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice

6. Declaratia de Impunere pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele juridice

Leave a Reply