23 Jul

Solutionarea deconturilor negative de TVA -Ordin 1308/2009

Potrivit Ordinului 1308/2009, intrat in vigoare la data de 10 iulie 2009, pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, solicitarile de rambursare se solutioneaza, în ordinea cronologica a înregistrarii lor la organul fiscal, în termenul de 45 de zile ce se poate prelungi in cazuri justificate cu maxim 45 de zile.

In concluzie daca societatea nu este incadrata cu grad mare de risc, TVA-ul se ramburseaza in 45 de zile iar daca societatea are un grad mare de risc si necesita efectuarea unor verificari incrucisate , atunci TVA-ul se va rambursa in 90 de zile.

În cazul în care, pentru obţinerea informaţiilor suplimentare, organul fiscal competent cu soluţionarea decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare solicită altor organe fiscale efectuarea unui control încrucişat potrivit art. 97 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, organul fiscal competent pentru efectuarea acestui control transmite rezultatele controlului în termen de 45 de zile de la solicitare.

 

            Efectuarea de controale încrucişate, în scopul soluţionării deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare încadrate la risc fiscal mare, se planifică cu prioritate faţă de alte activităţi de inspecţie fiscală.

 

            Controlul încrucişat în vederea soluţionării deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare poate fi efectuat şi de către comisarii Gărzii Financiare, în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

            În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, creanţele principale sau accesorii privind drepturi de rambursare sau de restituire ale contribuabililor pot fi cesionate numai după stabilirea lor potrivit legii.

 

            Cesiunea produce efecte faţă de organul fiscal competent în administrarea cedentului numai de la data la care aceasta a fost notificată de către cesionar, potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

            Plăţile efectuate între organul fiscal şi contribuabilul cedent până la notificarea cesiunii sunt valabile. După notificare, organul fiscal devine debitorul cesionarului, cedentul nemaiavând un drept de creanţă asupra bugetului pentru sumele înscrise în decizia de rambursare şi care au făcut obiectul cesiunii.

 

            Dispoziţiile prezentului ordin sunt aplicabile atât deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare aflate în curs de soluţionare la organele fiscale competente la data intrării în vigoare a acestui act normativ, cât şi deconturilor care se depun după această dată.

 

            Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a acestui act normativ, cu termenul de soluţionare întârziat, se soluţionează cu prioritate, în ordinea vechimii acestora, începând cu cele mai vechi, până la eliminarea stocului de astfel de deconturi.

2 Responses to “Solutionarea deconturilor negative de TVA -Ordin 1308/2009”

  1. gadget-core Says:

    thanks for share 😀
    Very informative post! I’m going to bokmark this website as one of my favorites!

  2. Modèle Lettre Says:

    thanks for the share guys ! france

Leave a Reply