09 Feb

Situaţii financiare anuale – 2009 se depun la la Registrul Comerţului insotite de urmatoarele documente

Ce se depune

 • Cererea de depunere situaţie financiară anuală la R.C. – formular ONRC nr. 11-10-187, completată conform instrucţiunilor de completarea documentului;
 • Discheta / suport magnetic cu datele situaţiei financiare realizate cu programele de asistenţă puse la dispoziţie de MFP, şi care va conţine fişierele:

1. pentru situaţiile financiare ale societăţilor comerciale (formele prescurtat şi lung) şi pentru firmele de asigurări şi/sau reasigurări şi pentru brokeri de asigurări, fisierele:
Unitate.txt
Date.txt
SumeControl.txt
2.
Pentru bănci, cooperative de credit, societăţi supravegheate de CNVM, societăţi  din domeniul pensii private, instituţii financiare nebancare, societăţi din domeniul fonduri de garantare a pensiilor private,  fişierele:
Unitate.dbf
Date.dbf

 • Situaţia financiară anuală semnată şi ştampilată de persoanele în drept conform legii;
 • Documente însoţitoare pentru situaţia financiară anuală, conform legii, după cum urmează:

– conform normelor MFP:

 •  
  • Note explicative  la situaţiile financiare (vezi modele în norme M.F.P. ref. La  bilanţul anual), în conformitate cu Normele Europene conform secţiunii 8 din Reglementările contabile conforme cu Directiva IV a Comunităţii Economice Europene;
 •  
  • Raport administrator /  Consiliu de Administraţie / Directorat;
 •  
  • Raport auditori financiari / Raport comisie de cenzori – dacă este cazul;
 •  
  • Propunere de distribuire a profitului realizat / acoperire a pierderilor;
 •  
  • Declaraţie pe proprie răspundere  în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilităţii nr.82/1991(model în normele MFP);

conform Legii 31/1990:

 •  
  • Proces verbal al adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau asociatului unic referitor la aprobarea bilanţului si a contului de profit si pierdere la 31.12.2009;
 •  
  • Dovada achitării taxei de registrus
 •  
  • Dovada achitării taxei de publicare a anunţului la M.O. pentru cifra de afaceri  mai mare ca 10 milioane de lei(daca este cazul).

Documentele subliniate trebuie să însoţească obligatoriu situaţia financiară.

Termenul de depunere – în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, art. 185, în termen de 15 zile de la data aprobării situaţiei financiare în adunarea generală a asociaţilor / acţionarilor.
Termenul limită – impus de Legea Contabilităţii nr. 82/1991 este de 150 de zile de la încheierea exerciţiului contabil, respectiv 60 de zile pentru declaraţii de inactivitate.

Persoana care depune  – conform legii, administratorul sau o persoana împuternicită de acesta; în cazul în care situaţia financiară este depusă de un salariat al unei firme de contabilitate trebuie prezentată şi împuternicirea acordată firmei de contabilitate de către administrator.

Pentru confirmarea depunerii situaţiei financiare anuale R.C. va elibera o confirmare de primire.

Un model de declaraţie de inactivitate (MODEL 1), respectiv de declaraţie pentru firmă în lichidare (MODEL 2) sunt anexate. descarcare

Pagina de Internet de unde se pot descarca programele de asistenta contribuabili pentru realizarea situatiilor financiare este: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/SF/sc.html

Leave a Reply