30 Jun

Programul prima casa, norme metodologice si criterii de eligibilitate

Guvernul a aprobat normele metodologice cu privire la Programul “Prima casă”, care include condiţii de creditare avantajoase pentru românii care doresc să-şi cumpere o locuinţă, a anunţat primul-ministru Emil Boc, la finalul şedinţei de Guvern.

Monitorul Oficial nr. 0418 din 18 Iunie 2009
Actul nr. 717 din 17 Iunie 2009
Emitent: Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă” si criteriile de eligibilitate.

Normă

din 17/06/2009

 

de implementare a programului “Prima casă”

 

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 418 din 18/06/2009

 

Actul a intrat in vigoare la data de 18 iunie 2009

Tematici

Programe naţionale
Reglementări

 

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

 

 

   Art. 1. – Prezentele norme au fost elaborate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului “Prima casă”, denumit în continuare programul.

   Art. 2. – Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A – IFN, denumit în continuare FNGCIMM, garantează, în numele şi în contul statului, creditele acordate persoanelor fizice pentru achiziţia unei locuinţe în cadrul programului.

 

   Art. 3.(1) Sursa de plată a garanţiilor emise în numele şi în contul statului este bugetul de stat.

 

   (2) Pentru anul 2009, plafonul garanţiilor care pot fi emise conform art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 este de 1 miliard euro.

 

   (3) Plafonul prevăzut la alin. (2) include şi valoarea promisiunilor de garantare emise de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, potrivit cap. VI.

 

   Art. 4. – Convenţia prevăzută la art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, denumită convenţia privind implementarea programului, va cuprinde, fără a se limita la acestea, clauze privind:

 

   a) mecanismul de punere în aplicare a condiţiilor programului;

 

   b) evidenţa portofoliului de garanţii;

 

   c) raportarea periodică a portofoliului de garanţii;

 

   d) condiţiile de plată a garanţiilor;

 

   e) termenul şi modalitatea de transfer al contravalorii garanţiilor pentru care finanţatorul a solicitat plata;

 

   f) răspunderea contractuală;

 

   g) cauze de încetare a convenţiei;

 

   h) modalitatea de soluţionare a eventualelor litigii.

 

 

   CAPITOLUL II
  Definiţii

 

 

   Art. 5. – În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

 

   a) condiţiile programului – criteriile de eligibilitate pentru beneficiari şi finanţatori, descrierea, acordarea, monitorizarea şi plata garanţiei;

 

   b) garanţie – angajament asumat de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de finanţator, ca urmare a producerii riscului de credit;

 

   c) beneficiar – persoana fizică care îndeplineşte criteriile de eligibilitate prevăzute de prezentele norme, precum şi normele de creditare ale finanţatorului, care solicită şi primeşte finanţare din partea acestuia, garantată de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, în cadrul programului;

 

   d) finanţator – bancă, inclusiv unităţile teritoriale ale acesteia (sucursale, agenţii etc.), care îndeplineşte criteriile de eligibilitate şi acordă o finanţare unui beneficiar în cadrul programului;

 

   e) finanţare garantată – credit de maximum 60.000 euro sau echivalentul în lei, acordat în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;

 

   f) riscul de credit – neplata, parţială sau integrală, de către beneficiar a finanţării garantate (principalului);

 

   g) convenţie privind implementarea programului – document-cadru, încheiat între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM, care cuprinde, în principal, termenii şi condiţiile mandatului acordat FNGCIMM şi clauze privind drepturile şi obligaţiile acestora privind acordarea, monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor;

 

   h) convenţie de garantare – document contractual cadru, încheiat între finanţator şi FNGCIMM, care cuprinde, în principal, clauze privind drepturile şi obligaţiile părţilor, acordarea, monitorizarea şi executarea garanţiilor;

 

   i) contract de garantare – document contractual încheiat între FNGCIMM, finanţator şi beneficiar, în care se prevăd condiţiile specifice de acordare şi plată a unei garanţii;

 

   j) soldul finanţării garantate – soldul finanţării (principalului) exigibil la data cererii de plată a garanţiei;

 

   k) valoarea garanţiei – valoarea menţionată în contractul de garantare, al cărei nivel acoperă soldul finanţării garantate (principalului), exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;

 

   l) valoarea de executare a garanţiei – suma ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit, egală cu soldul finanţării garantate;

 

   m) data încetării răspunderii FNGCIMM în numele şi în contul statului – data la care încetează răspunderea FNGCIMM în numele şi în contul statului, respectiv:

 

   1. data rambursării integrale de către beneficiar a finanţării garantate, la termen sau anticipată; sau

 

   2. data la care Ministerul Finanţelor Publice plăteşte valoarea de executare a garanţiei;

 

   n) perioada de valabilitate a garanţiei – perioada de la data intrării în vigoare a garanţiei şi până la data încetării răspunderii FNGCIMM în numele şi în contul statului;

 

   o) promisiune unilaterală de creditare – document prin care finanţatorul îşi exprimă disponibilitatea de a acorda o finanţare unui beneficiar care, la data acordării acesteia, trebuie să se încadreze în criteriile de eligibilitate ale programului. Documentul are valabilitate pe perioada de construcţie a locuinţei, dar nu mai mult de 18 luni;

 

   p) promisiune de garantare – document emis de FNGCIMM către finanţator, prin care FNGCIMM îşi exprimă intenţia de a garanta finanţarea care va fi acordată beneficiarilor de către finanţator. Documentul are valabilitate pe perioada de construcţie a locuinţei, dar nu mai mult de 18 luni.

 

 

   CAPITOLUL III
  Descrierea garanţiei

 

 

   Art. 6. – Garanţia emisă de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, are următoarele caracteristici principale:

 

   a) este irevocabilă – furnizorul protecţiei nu îşi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanţia sau de a creşte costul efectiv al garanţiei, cu excepţia cazului în care cumpărătorul protecţiei nu plăteşte la scadenţă costul protecţiei;

 

   b) este necondiţionată – contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză asupra căreia cumpărătorul protecţiei nu deţine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în termen de maximum 90 de zile calendaristice, în cazul în care obligatul principal nu achită la termen plata scadentă/plăţile scadente;

 

   c) este expresă – protecţia furnizată de garanţie este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire a protecţiei este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială;

 

   d) este directă;

 

   e) este plătibilă la prima cerere scrisă a finanţatorului;

 

   f) are valoare determinată, iniţial egală cu valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei mai puţin avansul, fără a depăşi 60.000 euro sau echivalentul în lei; raportul de evaluare va fi întocmit de un evaluator autorizat, agreat de finanţator;

 

   g) valoarea se reduce cu ratele de capital (principal) rambursate de către beneficiar;

 

   h) acoperă numai principalul, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit.

 

   Art. 7. – Răspunderea FNGCIMM, în numele şi în contul statului, începe la data semnării de către părţi a contractului de garantare.

 

   Art. 8. – Garanţia se acordă în euro sau în monedă naţională şi se plăteşte în monedă naţională, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României şi valabil la data plăţii.

 

   Art. 9. – Acordarea garanţiei se realizează pe baza aprobărilor FNGCIMM.

 

   Art. 10. – Garanţia este garantată cu ipotecă de rang I asupra locuinţei achiziţionate prin program, în favoarea statului român reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, valabilă pe toată durata finanţării, cu notarea în cartea funciară a interdicţiei de vânzare a acesteia pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini.

 

 

   CAPITOLUL IV
  Acordarea şi monitorizarea garanţiei

 

 

   Art. 11.(1) În vederea obţinerii unei garanţii, finanţatorul va transmite FNGCIMM solicitarea de garantare, după aprobarea finanţării de către structurile sale competente, sub condiţia suspensivă de acordare a garanţiei. Solicitarea se formulează în temeiul convenţiei de garantare.

 

   (2) FNGCIMM analizează, potrivit reglementărilor proprii şi prezentelor norme, solicitarea de garantare şi, în cazul în care constată că aceasta îndeplineşte condiţiile de acordare, comunică finanţatorului decizia sa şi încheie contractul de garantare.

 

   (3) Contractul de garantare va cuprinde, fără a se limita la acestea, următoarele:

 

   a) identitatea părţilor;

 

   b) obiectul şi durata contractului;

 

   c) valoarea maximă a garanţiei acordate în euro şi exprimată în moneda naţională sau acordate în monedă naţională;

 

   d) valoarea, modalitatea de calcul şi termenele de plată ale comisionului de gestiune datorat de finanţator;

 

   e) conţinutul şi termenele de raportare a situaţiei finanţării garantate;

 

   f) condiţiile şi termenul de plată a garanţiei;

 

   g) celelalte drepturi şi obligaţii ale părţilor;

 

   h) cazurile de neîndeplinire a obligaţiilor;

 

   i) modalitatea de soluţionare a eventualelor litigii.

 

   (4) FNGCIMM are dreptul să solicite finanţatorului informaţii suplimentare atunci când elementele cuprinse în solicitarea de garantare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei.

 

   Art. 12. – FNGCIMM monitorizează garanţiile aprobate. Monitorizarea reprezintă ansamblul de acţiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanţiei şi încetarea valabilităţii acesteia, acţiuni constând, în principal, în:

 

   a) urmărirea şi verificarea îndeplinirii de către finanţator a tuturor obligaţiilor asumate prin contractul de garantare, la termenele şi în condiţiile prevăzute de acesta;

 

   b) urmărirea periodică a stadiului derulării creditului, pe baza situaţiilor furnizate de către finanţator, conform prevederilor contractului de garantare.

 

   Art. 13. – Contractul de garantare poate fi modificat prin act adiţional, pe parcursul derulării, numai în cazul în care modificările nu se referă la condiţiile programului.

 

 

   CAPITOLUL V
  Plata garanţiei

 

 

   Art. 14.(1) Finanţatorul este îndreptăţit la executarea garanţiei numai dacă a transmis la FNGCIMM cererea de plată în cadrul perioadei de valabilitate a garanţiei.

 

   (2) Cererea de plată va fi însoţită de documentele justificative prevăzute în contractul de garantare.

 

   Art. 15. – FNGCIMM verifică încadrarea cererii de plată în termenii şi condiţiile convenţiei de garantare şi ale contractului de garantare.

 

   Art. 16. – Plata garanţiei se va face în condiţiile şi în termenii prevăzuţi în convenţia privind implementarea programului, convenţia de garantare şi contractul de garantare, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de către FNGCIMM a cererii de plată, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice restante la plată de către beneficiar.

 

   Art. 17.(1) Sumele garantate de FNGCIMM se plătesc finanţatorului de către Ministerul Finanţelor Publice din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale, şi se recuperează, prin executare silită, de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la beneficiarii finanţării garantate, persoane fizice, conform reglementărilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale.

 

   (2) După efectuarea plăţii de la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice informează FNGCIMM, care întocmeşte un înscris prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, exprimată în moneda naţională, şi data scadenţei acesteia. Înscrisul, împreună cu dovada comunicării acestuia către debitorul beneficiar al finanţării garantate, contractul de garantare, precum şi documentele care au stat la baza acordării garanţiei, se înaintează organelor competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială are domiciliul fiscal debitorul persoană fizică, în vederea efectuării procedurii de executare silită.

 

   (3) În termen de 15 zile calendaristice de la data plăţii garanţiei către finanţator, FNGCIMM comunică înscrisul prevăzut la alin. (2) şi debitorului beneficiar al finanţării garantate.

 

   (4) Comunicarea prevăzută la alin. (2) şi (3) se face prin poştă, cu scrisoare recomandată cu dovada de primire, sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea actelor şi confirmarea primirii acestora.

 

   (5) Procedurile privind transmiterea documentaţiei şi formularistica utilizată se stabilesc prin convenţia privind implementarea programului.

 

   Art. 18.(1) În temeiul titlului executoriu, organele fiscale vor proceda la emiterea şi comunicarea somaţiei de plată pentru sumele individualizate în înscrisul prevăzut la art. 17 alin. (2), executarea silită urmând să se realizeze potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   (2) În cazul în care popririle înfiinţate de organul de executare generează consecinţe sociale deosebite, organul fiscal poate dispune, la cererea debitorului şi ţinând seama de motivele invocate de acesta, fie suspendarea temporară totală, fie suspendarea temporară parţială a executării silite prin poprire, conform prevederilor Codului de procedură fiscală.

 

   Art. 19.(1) Pentru aplicarea art. 60 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, precum şi autorităţile administraţiei publice locale vor asigura transmiterea la organele fiscale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a informaţiilor actualizate existente în cărţile funciare şi, respectiv, în baza de date privind bunurile imobile şi bunurile mobile sau vor asigura obţinerea acestor informaţii online.

 

   (2) Modalitatea şi condiţiile de transmitere a informaţiilor prevăzute la alin. (1) se vor stabili prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei şi internelor, în termen de 15 de zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme.

 

 

   CAPITOLUL VI
  Promisiunea de garantare

 

 

   Art. 20. – În situaţia achiziţiei unei locuinţe care urmează a fi construită sau a unei construcţii la roşu, beneficiarul va depune la finanţator o cerere de finanţare, însoţită de antecontractul de vânzare-cumpărare a locuinţei sau de contractul de construcţie, încheiat cu o societate de construcţii. Finanţatorul, în urma constatării încadrării solicitantului în criteriile de eligibilitate referitoare la respectarea condiţiilor specifice prevăzute în normele sale interne, emite o promisiune unilaterală de creditare, sub condiţia obţinerii unei promisiuni de garantare.

 

   Art. 21. – La solicitarea finanţatorului, în baza convenţiei de garantare, FNGCIMM emite promisiunea de garantare.

 

   Art. 22. – Înainte de expirarea termenului de valabilitate a promisiunii unilaterale de creditare, beneficiarul prezintă finanţatorului documentele din care rezultă finalizarea locuinţei. Dacă la această dată finanţatorul constată îndeplinirea integrală de către beneficiar a criteriilor programului, aprobă finanţarea sub condiţia obţinerii garanţiei FNGCIMM.

 

   Art. 23. – Pentru obţinerea garanţiei FNGCIMM se procedează conform cap. IV.

 

 

   CAPITOLUL VII
  Dispoziţii finale

 

 

   Art. 24. – În aplicarea prezentelor norme, convenţia privind implementarea programului, precum şi convenţia de garantare se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme.

 

   Art. 25.(1) În termen de 7 zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme, finanţatorii vor transmite FNGCIMM şi Ministerului Finanţelor Publice nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor în cadrul programului, aşa cum sunt prevăzute la art. 2 lit. b) din anexa nr. 2, precum şi valoarea estimată a finanţărilor care urmează să fie garantate şi a promisiunilor de garantare care vor fi solicitate în anul 2009 în cadrul programului.

 

   (2) În cazul în care valoarea totală a finanţărilor comunicată de finanţatori depăşeşte plafonul prevăzut la art. 3 alin. (2) şi (3), FNGCIMM este autorizat, cu acordul prealabil al Ministerului Finanţelor Publice, să efectueze alocări pro rata în cadrul acestuia.

 

   (3) FNGCIMM este autorizat să evalueze, la intervale regulate de 3 luni, modul de utilizare de către finanţatori a plafonului alocat şi să efectueze realocări între finanţatori în funcţie de gradul de utilizare al plafoanelor alocate.

 

Criteriu

din 17/06/2009

 

de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziţionează locuinţe finalizate, care urmează să se construiască sau aflate în faza de construcţie la roşu şi pentru finanţatori

 

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 418 din 18/06/2009

 

Actul a intrat in vigoare la data de 18 iunie 2009

Tematici

Finanţare
Construcţii
Locuinţe

 

   Art. 1. – Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziţionează în cadrul programului o locuinţă finalizată sunt următoarele:

   a) la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului “Prima casă”, nu deţin în proprietate o locuinţă, individual sau în comun, împreună cu soţii lor ori cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobândită şi nici nu au în derulare un credit ipotecar; dovada îndeplinirii acestui criteriu se face cu declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului, dată în formă autentică;

   b) achiziţionează în cadrul programului o locuinţă finalizată, aflată pe teritoriul României, înscrisă în cartea funciară în condiţiile legii şi liberă de sarcini, cu excepţia privilegiului vânzătorului asupra preţului;

   c) îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanţatorilor;

   d) dispun de un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie al locuinţei, dacă preţul acesteia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau de 3.000 euro plus diferenţa dintre preţul de achiziţie al locuinţei şi 60.000 euro, dacă preţul acesteia este mai mare de 60.000 euro;

   e) se obligă să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă;

   f) se obligă să nu înstrăineze locuinţa achiziţionată în primii 5 ani de la data dobândirii; după expirarea acestui termen, în cazul preluării contractului de credit de către un terţ, acesta trebuie să întrunească criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii programului;

   g) se obligă să constituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, o ipotecă de rang I asupra locuinţei achiziţionate din finanţarea garantată şi este de acord cu notarea în cartea funciară a interdicţiei de vânzare a acesteia pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini;

   h) se obligă să asigure locuinţa achiziţionată din finanţarea garantată împotriva tuturor riscurilor şi cesionează drepturile de despăgubiri în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice.

   Art. 2. – Criteriile de eligibilitate pentru finanţatori sunt următoarele:

   a) au acoperire teritorială la nivel naţional şi/sau judeţean;

   b) costul total al finanţărilor acordate în cadrul programului se compune din:

   – rata dobânzii EURIBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 4,00% pe an pentru creditele în euro şi ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2,50% pe an pentru creditele în lei; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator;

   – comisionul de gestiune datorat FNGCIMM de 0,37% pe an, calculat la soldul finanţării;

   c) finanţatorii au obligaţia prevederii exprese în contractele de credit a costurilor cu dobânda exprimată în raport cu EURIBOR/ROBOR la 3 luni şi separat a costurilor cu comisioanele;

   d) nu percep comision de rambursare anticipată;

   e) solicită un avans de 5% din preţul de achiziţie al locuinţei, dacă preţul acesteia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau 3.000 euro plus diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei şi 60.000 euro, dacă preţul acesteia este mai mare de 60.000 euro;

   f) durata maximă a creditului este de 30 ani;

   g) contractul de credit nu conţine clauze care să permită modificarea unilaterală de către finanţator a acestuia;

   h) acceptă să efectueze evaluarea locuinţei şi verifică îndeplinirea obligaţiei de asigurare a locuinţei de către beneficiar pe toată durata creditului;

   i) acceptă să instituie şi să reînnoiască în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, ipotecă de rangul I asupra locuinţei achiziţionate în cadrul programului;

   j) îndeplinesc condiţiile de prudenţialitate prevăzute de legislaţia bancară, certificate pentru FNGCIMM de către Banca Naţională a României;

   k) finanţatorii sunt obligaţi să menţină criteriile prevăzute la alin. (1) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanţare încheiate în condiţiile programului.

   Art. 3. – În cazul achiziţionării locuinţelor prevăzute la art. 2 lit. b) şi c) din hotărâre, pe lângă criteriile prevăzute la art. 1, beneficiarii trebuie să prezinte finanţatorului un antecontract încheiat cu o societate de construcţii.

   Art. 4. – În cazul achiziţionării locuinţelor prevăzute la art. 2 lit. b) şi c) din hotărâre, pe lângă criteriile prevăzute la art. 2, în cazul în care finanţatorii solicită FNGCIMM emiterea unei promisiuni de garantare vor plăti acestuia un comision unic de analiză de 0,15%, aplicat la valoarea promisiunii unilaterale de creditare emise de finanţator. Comisionul este suportat de beneficiar.

 

 

Leave a Reply