• Cautare in site

 • News-letter

 • Linkuri utile

 • Archive Articole

  • 2017 (2)
  • 2016 (16)
  • 2015 (23)
  • 2014 (12)
  • 2013 (25)
  • 2012 (36)
  • 2011 (52)
  • 2010 (87)
  • 2009 (84)
 • Comentarii Recente

 • Curs Valutar BNR

  Curs EURO EUR 4.8026
  Curs Dolar USD 0.7302
  Lira Sterlina GBP 5.7406
  Gram aur XAU 0.1817
  Gram aur CHF 4.5258
  Gram aur PLN 2.8050

  valabil la : 21.02.2020
 • Monitoare WEB


16 Nov

Politici contabile obligatorii pentru IMM-uri

ANAF a publicat un model de politici contabile pentru entitatile mici, obligatoriu conform OMF 3055/2009.

Amenda pentru inexistenta politiclor contabile este de 4000 lei.

ASPECTE PRACTICE ALE POLITICILOR CONTABILE ÎN CONDIŢIILE APLICĂRII SISTEMULUI SIMPLIFICAT DE CONTABILITATE

Unul dintre obiectivele urmărite în contextul raportării financiar-contabile de către entităţile mici îl constituie reducerea costurilor administrative generate de raportările contabile oficiale. În acest context, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/13.04.2011 Prin aceeaşi ordonanţă au fost cuprinse referinţe exprese în ceea ce priveşte elaborarea de politici contabile. Astfel, conform art. 41 pct. 2 lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/24.12.1991 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente a fost introdusă posibilitatea aplicării Sistemului simplificat de contabilitate de către persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro. 

Prin aceeaşi ordonanţă au fost cuprinse referinţe exprese în ceea ce priveşte elaborarea de politici contabile. Astfel, conform art. 41 pct. 2 lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/24.12. republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor  Publice cu privire la aprobarea politicilor şi procedurilor contabile prevăzute de legislaţie constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, potrivit art. 42 din aceeaşi lege.

Ca urmare, elaborarea de politici contabile este obligatorie pentru toate entităţile. Ceea ce diferă este nivelul de dezvoltare a acestora, în corelare cu mărimea entităţii. De exemplu, în cazul entităţilor mici, care nu intenţionează să se dezvolte şi nici să-şi schimbe obiectul de activitate în viitorul apropiat, elaborarea politicilor contabile se limitează la ceea ce corespunde efectiv activităţii desfăşurate.

Prezentăm, în continuare, sintetizat, unele elemente care se pot regăsi într-un asemenea set de politici contabile. Referinţele sunt la o entitate – denumită S.C. Turism S.R.L. – şi care, indeplinind criteriile prevăzute de lege, a ales să aplice sistemul simplificat de contabilitate. Subliniem încă o dată faptul că acestea nu au caracter exhaustiv

Organizare şi funcţionare. Obiect de activitate în contextul unei societăţi.

S.C. Turism S.R.L. a fost înfiinţată în anul … şi îşi desfăşoară activitatea ca intermediar în domeniul turismului. S.C. Turism S.R.L. a fost înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. …, deţinând certificatul de înregistrare fiscală – cod fiscal ….Societatea nu are subunităţi fără personalitate juridică şi nici participaţii în capitalul social al altor societăţi.Sediul social este în Bucureşti, str. …. Societatea îşi desfăşoară activitatea atât în sediul propriu,cât şi în spaţii închiriate, pentru care plăteşte chirie.

Organizarea contabilităţii

S.C. Turism S.R.L. are organizată contabilitatea în compartiment distinct, condus de director economic,potrivit art. 10 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Legislaţia în domeniul contabilităţii aplicată de societatea comercială, pe baza căreia s-au elaborat prezentele politici contabile, este reprezentată de următoarele acte normative:

 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.239/30.06.20113 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

Anterior aplicării Sistemului simplificat de contabilitate, S.C. Turism S.R.L. a aplicat Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a C EE, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Moneda de raportare

În baza prevederilor art. 7 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.239/2011, S.C. Turism S.R.L. nu organizează distinct contabilitate de gestiune. Societatea analizează profitabilitatea activităţii la finele fiecărui sezon turistic, precum şi periodic, ori de câte ori se impune acest lucru.

Aria de aplicabilitate a politicilor contabile

Prezentele politici contabile cuprind reguli de recunoaştere, evaluare şi prezentare în situaţiile financiare anuale simplificate a elementelor cuprinse în bilanţul şi contul de profit şi pierdere simplificate, precum şi reguli pentru conducerea contabilităţii în societatea comercială.

Acest Manual de politici contabile se aplică începând cu situaţiile financiare anuale simplificate ale exerciţiului financiar 2011.Prezentele politici contabile trebuie aplicate împreună cu legislaţia care reglementează activitatea specifică a societăţii comerciale, a legislaţiei în domeniul contabilităţii şi a legislaţiei naţionale, în general.

Politicile contabile pot fi modificate urmare modificării legislaţiei existente la data elaborării acestora, dar nu şi ca urmare a schimbării conducătorilor societăţii comerciale.

Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută. Prin valută se înţelege altă monedă decât leul.

Situaţiile financiare anuale simplificate se întocmesc în limba română şi în moneda naţională.

Documentele justificative şi financiar-contabile sunt cele prevăzute de lege. Ele pot fi întocmite şi într-o altă limbă şi altă monedă, dacă acest fapt este prevăzut expres printr-un act normativ (de exemplu, Codul fiscal, referitor la factură); (pct. 6 din Normele metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu completările ulterioare).

Principii şi reguli de evaluare

S.C. Turism S.R.L. aplică principiile şi regulile de evaluare prevăzute de reglementările contabile simplificate. În aceste condiţii, se prezintă în continuare doar aspectele considerate relevante În afara regulilor menţionate expres în reglementările contabile simplificate, S.C. Turism S.R.L. reevaluează imobilizările corporale pe baza valorii juste a acestora la data bilanţului. Aceasta se explică prin aceea că, înainte de trecerea la aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, societatea folosea din punctul de vedere al societăţii.

În baza contabilităţii de angajamente, societatea evidenţiază în contabilitate toate veniturile şi cheltuielile, respectiv creanţele şi datoriile rezultate ca urmare a unor prevederi legale sau contractuale.

Imobilizări necorporale

S.C. Turism S.R.L. nu imobilizează listele de clienţi.

Imobilizări corporale

Societatea nu deţine terenuri.

Comparabilitatea informaţiilor prezentate şi permanenţa metodelor justifică,astfel, continuarea folosirii acestui tratament contabil în cazul imobilizărilor corporale.

În scopul determinării şi înregistrării diferenţelor rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale se aplică prevederile pct. 28 alin. (2) din Reglementările contabile simplificate, care trimit la subsecţiunea 8.2.5.1. “Reevaluarea imobilizărilor corporale” din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, pentru imobilizările corporale, S.C. Turism S.R.L. foloseşte conturile prevăzute de aceleaşi reglementări.

Pentru imobilizările corporale reevaluate la valoarea lor de piaţă, la data reevaluării, amortizarea cumulată este eliminată din valoarea contabilă brută a activului, articolul contabil fiind:

281 Amortizări privind imobilizările corporale = 212 Construcţii,

                                                                                                      213 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii,

                                                                                                      214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale

Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezerve, atunci când acest surplus reprezintă un câştig realizat. Câştigul se consideră realizat la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare, articolul contabil fiind:

105 Rezerve din reevaluare = 106 Rezerve/analitic distinct

În situaţia în care deprecierea aferentă unei imobilizări corporale este mai mare decât rezerva existentă sau nu există sold creditor la contul 105 ”Rezerve din reevaluare” aferent acelei imobilizări, diferenţa reprezintă cheltuială, articolul contabil fiind:

%

105 Rezerve din reevaluare

681 Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere

= 21X Imobilizări corporale — cu deprecierea constatată în limita soldului creditor pentru imobilizarea respectivă cu deprecierea imobilizării corporale

– cu deprecierea care excede soldul contului 105

Ca urmare, în scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale, societatea comercială procedează la inventarierea imobilizărilor corporale şi reflectă deprecierea aferentă imobilizărilor corporale diferit, în funcţie de modalitatea de evaluare a acestora, astfel:

a) pentru imobilizările corporale înregistrate la cost, diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar şi valoarea contabilă se evidenţiază distinct în contabilitate, în conturi de ajustări;

b) pentru imobilizările corporale reevaluate, dacă rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii contabile nete, aceasta se tratează ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scădere a rezervei din reevaluare, cu minimul dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea descreşterii, iar eventuala depreciere rămasă neacoperită se înregistrează ca o cheltuială.

Casa şi conturi la bănci

Contabilitatea disponibilităţilor aflate în bănci/casierie şi a mişcării acestora, ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate, se ţine distinct în lei şi în valută.

Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, de la data efectuării operaţiunii.

Terţi

Contabilitatea terţilor asigură evidenţa datoriilor şi creanţelor entităţii în relaţiile acesteia cu furnizorii, clienţii, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, asociaţii, debitorii şi creditorii diverşi. În contabilitatea furnizorilor şi clienţilor se înregistrează operaţiunile privind cumpărările, respectiv livrările de bunuri şi prestările de servicii, precum şi alte operaţiuni similare efectuate. Societatea urmăreşte distinct fiecare terţ – persoană fizică sau juridică. Baza de date cuprinzând clienţii este actualizată periodic, societatea putând aplica anumite programe de fidelizare a clienţilor.

În conturile de furnizori (ct. 401 ”Furnizori şi conturi asimilate”) şi clienţi (ct. 411 ”Clienţi şi conturi asimilate”) se evidenţiază distinct datoriile, respectiv creanţele din penalităţi stabilite conform clauzelor contractuale, despăgubiri datorate pentru contracte întrerupte înainte de termen şi alte elemente de natură similară.

Avansurile acordate furnizorilor, precum şi cele primite de la clienţi se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (ct. 409 ”Furnizori – debitori”, respectiv ct. 419 ”Clienţi – creditori”). Avansurile acordate furnizorilor de imobilizări se reflectă distinct de avansurile acordate altor furnizori (ct. 230 ”Imobilizări în curs şi avansuri pentru imobilizări”/analitic distinct). Creanţele şi datoriile în valută, rezultate ca efect al tranzacţiilor entităţii, se înregistrează în contabilitate atât în lei, cât şi în valută. Diferenţele de curs valutar care apar cu ocazia decontării creanţelor şi datoriilor în valută la cursuri  diferite faţă de cele la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei sau faţă de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în perioada în care apar, ca venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar (ct. 665 ”Cheltuieli din diferenţe de curs valutar” sau ct. 765 ”Venituri din diferenţe de curs valutar”, după caz).

Atunci când creanţa sau datoria în valută este decontată în decursul aceleiaşi perioade în care a survenit, întreaga diferenţă de curs valutar este recunoscută în acea perioadă. Atunci când creanţa sau datoria în valută este decontată într-o perioadă ulterioară, diferenţa de curs valutar recunoscută în fiecare perioadă, care intervine până în perioada decontării, se determină ţinând seama de modificarea cursurilor de schimb survenită în cursul fiecărei perioade.

Diferenţele de valoare care apar cu ocazia decontării creanţelor şi datoriilor exprimate în lei, în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei sau faţă de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în perioada în care apar, la alte venituri sau cheltuieli financiare (ct. 668 ”Alte cheltuieli financiare” sau ct. 768 ”Alte venituri financiare”), după caz. Atunci când creanţa sau datoria este decontată în decursul aceleiaşi perioade în care a survenit, întreaga diferenţă rezultată este recunoscută în acea perioadă.

Atunci când creanţa sau datoria este decontată într-o perioadă ulterioară, diferenţa recunoscută în fiecare perioadă, care intervine până în perioada decontării, se determină ţinând seama de modificarea cursurilor de schimb, survenită în cursul fiecărei perioade.La finele fiecărei perioade pentru care se întocmeşte declaraţia privind impozitul pe profit, creanţele şi datoriile în valută se evaluează la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi bancară a perioadei în cauză. Diferenţele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.

Prevederile de mai sus se aplică şi creanţelor şi datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute. În acest caz, diferenţele înregistrate se recunosc în contabilitate la alte venituri financiare sau alte cheltuieli financiare, după caz.

Provizioane

S.C. Turism S.R.L. constituie provizioane pentru litigii, amenzi şi penalităţi, despăgubiri, daune şi alte datorii incerte, precum şi pentru impozite, cu respectarea criteriilor de recunoaştere cuprinse în reglementările contabile aplicabile. De asemenea, societatea poate constitui provizioane în legătură cu facilităţile acordate pentru anumite pachete turistice, în cadrul programelor de fidelizare a clienţilor.

Capital social şi rezerve

Modificarea capitalului social se face cu respectarea prevederilor legale. Societatea constituie rezervele prevăzute de legislaţie.

Contul de profit şi pierdere simplificat

Pentru activitatea de intermediere în turism, S.C. Turism S.R.L. înregistrează la venituri comisionul cuvenit.Veniturile şi cheltuielile sunt recunoscute potrivit contabilităţii de angajamente.

S.C. Turism S.R.L. urmăreşte profitul reportat, respectiv pierderea reportată, distinct pentru fiecare exerciţiu financiar căruia îi corespunde rezultatul reportat (ct. 117 ”Rezultatul reportat”).

Contabilitatea angajamentelor şi altor elemente extrabilanţiere

S.C. Turism S.R.L. evidenţiază în conturi în afara bilanţului, denumite şi conturi de ordine şi evidenţă, drepturile şi obligaţiile, precum şi unele bunuri care nu pot fi integrate în activele şi datoriile entităţii. Pentru urmărirea lor, societatea foloseşte conturile cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

În această categorie se cuprind:

– angajamente acordate (ct. 801 ”Angajamente acordate”) sau primite (ct. 802 ”Angajamente primite”) în relaţiile cu terţii;

– imobilizări corporale luate cu chirie (ct. 8031 ”Imobilizări corporale luate cu chirie”);

– debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare (ct. 8034 ”Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare”);

– stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă (ct. 8035 ”Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă”);

– chirii şi alte datorii asimilate (ct. 8036 ”Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate”);

– alte valori care nu pot fi înregistrate în bilanţul simplificat (ct. 8039 ”Alte valori în afara bilanţului”).

Situaţii financiare anuale simplificate

S.C. Turism S.R.L. întocmeşte situaţii financiare anuale simplificate care se compun din bilanţ simplificat şi cont de profit şi pierdere simplificat. În vederea întocmirii acestora, societatea respectă Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. De asemenea, se asigură respectarea cerinţelor legale cu privire la efectuarea oricăror raportări cerute de lege.

Leave a Reply