05 Jul

OUG 54/2010 aduce modificari la Legea 31/1990 privind declararea sediului social la organul fiscal

Conform OUG 54/2010 articolul 17 al Legii 31/1190 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” ……………………….

(3) La înmatricularea societăţii comerciale şi la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerţului:

a) documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social;

b) un certificat emis de organul fiscal prevăzut la lit. a), care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă cedarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existenţa altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, după caz;

c) în cazul în care din certificatul emis potrivit lit. b) rezultă că sunt deja înregistrate la organul fiscal alte documente care atestă cedarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social, o declaraţie pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, prevăzute la alin. (4).

(4) La acelaşi sediu vor putea funcţiona mai multe societăţi numai dacă imobilul, prin structura lui şi suprafaţa sa utilă, permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi diferite sau în spaţii distinct partajate. Numărul societăţilor comerciale ce funcţionează într-un imobil nu poate depăşi numărul de încăperi sau spaţii distincte obţinute prin partajare.

(5) Informaţiile privind calitatea de asociat unic şi îndeplinirea condiţiilor privind sediul social se înregistrează în registrul comerţului pe cheltuiala solicitantului.”

In urma acestor reglemantari a fost publicat in MO nr.443/01.07.2010 , Ordinul 2112 ce aproba modelul si continutul formularelor.

Pentru obtinerea certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social, contribuabilul completeaza formularul “Cerere de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social”, care se depune la registratura organului fiscal in a carei raza teritoriala se afla spatiul cu destinatie de sediu social, sau se transmite prin posta.

Formularul de cerere este prevazut in Anexa 2 a ordinului 2112/2010 si se poate obtine de la unitatea fiscala sau se poate descarca de pe Internet,   site-ul www.anaf.ro – linkul: Toate formularele cu explicatii.

Cererea depusa la unitatea fiscala, va fi insotita de urmatoarele documente, in original si copie:
– actele doveditoare a dreptului de folosinta:
– titlul de proprietate;
– contract de vanzare cumparare;
– contract de inchiriere;
– contract de comodat;
– alte acte care atesta dreptul de folosinta, dupa caz.
– actul de identitate al solicitantului si/sau imputernicirea, dupa caz;
– actul care atesta numirea reprezentantului legal al persoanelor juridice;

In situatia in care cererea se transmite prin posta, documentele insotitoare vor fi anexate in copie legalizata.

Organul fiscal va elibera contribuabilului cate un exemplar din “Adeverinta privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social” precum si “Certificatul pentru spatiul cu destinatie de sediu social

One Response to “OUG 54/2010 aduce modificari la Legea 31/1990 privind declararea sediului social la organul fiscal”

  1. danila maria Says:

    Intrebarea mea este: daca firmele deja infiintate trebuie sa obtina Certificatul pentru spatiul cu destinatie de sediu social?
    Multumesc,
    Maria Danila

Leave a Reply