09 Jun

Noutati incepand cu 1 mai 2009-Limitarea dreptului de deducere a TVA

Baza legală:

         Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2009, privind rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri finaciar –fiscale

         Hotărârea Guvernului nr.488/2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 286/30.04.2009, pentru completarea normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal

 

Aplicabilitate

 

         1 mai 2009- 31 decembrie 2010

 

         Prevedere legală

         “Art. 145 1(1) În cazul vehiculelor rutiere motorizate, care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, nu se deduce taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor acestor vehicule  şi nici taxa aferentă   achiziţiilor de combustibil destinat utilizării pentru vehiculele care au aceleaşi caracteristici, aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile, cu excepţia vehiculelor  care se înscriu în oricare din următoarele categorii: [ excepţiile]”

 

   Comentarii

         Legea nu limitează dreptul de deducere la vehiculele care prin construcţie sau echipare sunt destinate utilizarii mixte, ex. Dacia papuc, autofurgonete, autoutilitare ( vezi OUG 109/2005)

         Limitarea deducerii se referă la achiziţia vehiculului şi la combustibilul utilizat de:

         vehiculele achiziţionate,

         cele aflate în proprietate,

         cele aflate în folosinţa persoanei impozabile( pe lângă vehiculele închiriate şi cele utilizate pe baza unor contracte de comodat)

        DAR nu se refera şi la serviciile legate de vehicule: întreţinere, reparaţii, piese deschimb, rate de leasing, chirie, ş.a.

 

         Utilizarea autoturismelor în cadrul contractelor de leasing, din perspectiva utilizatorului:

         Regimul TVA  aferent operaţiunilor de leasing este prezentat  în detaliu la pct.7 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI al Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

 

         Transmiterea folosinţei bunurilor în cadrul unui contract de leasing este considerată prestare de servicii conform art. 129 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal. La sfârşitul perioadei de leasing, dacă locatorul / finanţatorul transferă locatarului/utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului, la solicitarea acestuia, operaţiunea reprezintă o livrare de bunuri pentru valoarea la care se face transferul. Se consideră a fi sfârşitul perioadei de leasing şi data la care locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte de sfârşitul perioadei de leasing, dar nu mai devreme de 12 luni.

 

         Dacă opţiunea de cumpărare a bunului de către locatar/utilizator se exercită înainte de derularea a 12 luni consecutive de la data începerii contractului de leasing, respectiv data de la care bunul este pus la dispoziţia locatarului/utilizatorului, se consideră că nu a mai avut loc o operaţiune de leasing, ci o livrare de bunuri la data la care bunul a fost pus la dispoziţia locatarului/utilizatorului.

 

         Dacă în cursul derulării unui contract de leasing financiar intervine o cesiune între utilizatori cu acceptul locatorului/finanţatorului sau o cesiune a contractului de leasing financiar prin care se schimbă locatorul/finanţatorul, operaţiunea nu constituie livrare de bunuri, considerându-se că persoana care preia contractul de leasing continuă persoana cedentului. Operaţiunea este considerată în continuare prestare de servicii, persoana care preia contractul de leasing având aceleaşi obligaţii ca şi cedentul în ceea ce priveşte taxa.”

 

    Comentarii:

         Pe perioada derulării unui contract de leasing, operaţiunea reprezintă prestare de servicii, deci nu o achiziţie de bunuri . Rezultă că nu se limitează deducerea TVA pentru ratele de leasing;

 

         La sfârşitul perioadei de leasing, atunci când se transferă dreptul de proprietate asupra bunului operaţiunea reprezintă o livrare de bunuri la societatea de leasing şi o achiziţie pentru utilizator, consecinţa: limitarea deducerii TVA aferente valorii de transfer

 

         Valoarea la care se face transferul poate fi mai mare decât valoarea reziduală înscrisă în contract dacă utilizatorul va opta pentru cumpărarea bunurilor înainte de  epuizarea perioadei prevăzute în contract pentru plata ratelor de leasing.

 

         TVA aferentă combustibilului destinat funcţionării vehiculelor utilizate în leasing  nu se deduce ( dacă nu se aplică excepţiile prevăzute de lege)

 

Prevederi legale:

         Art. 1451 (2) Prin achiziţie de vehicule, în sensul alin. (1), se înţelege cumpărarea unui vehicul din România, importul sau achiziţia intracomunitară a vehiculului.

 

Comentarii:

1) În cazul importurilor de vehicule, dacă TVA este integral nedeductibilă rezultă că este o taxă nerecuperabilă şi devine parte din costul de achiziţie. Pentru a reflecta contabil această operaţiune se  efectuează  următoarele înregistrări contabile:

        Evidenţierea plăţii TVA în vamă:

                        4426         =                512

     TVA deductibilă”              Conturi curente la bănci”

        Recepţia vehiculului:

 

                        213            =          %

                                                                 4426         

   Instalaţii tehnice,              „TVA deductibilă”

  mijloace de transport                         404

  animale şi plantaţii”           Furnizori  de imobilizări      

 

2) În cazul achiziţiilor intracomunitare de vehicule, dacă TVA nu este deductibilă rezultă că este o taxă nerecuperabilă şi devine parte din costul de achiziţie. Pentru a reflecta contabil această operaţiune se  efectuează concomitent următoarele înregistrări contabile:

        a) dacă TVA devine exigibilă în aceeaşi lună în care se efectuează şi recepţia vehiculului:

         înregistrarea TVA ca taxa colectată şi taxă deductibilă:

                             4426            =                         4427

           TVA deductibilă”                              „TVA colectată”

        trecerea TVA nerecuperabilă pe costul de achiziţie al mijlocului fix la data recepţiei bunului:

                                    213            =          %

                                                                 4426         

   Instalaţii tehnice,              „TVA deductibilă”

  mijloace de transport                         404

  animale şi plantaţii”           Furnizori  de imobilizări

 

 

 

         b) dacă exigibilitatea TVA pentru achiziţia intracomunitară  şi recepţia vehiculului au loc în luni diferite:

         în luna în care a intervenit exigibilitatea achiziţiei intracomunitare:

              4426         =                4427

  TVA deductibilă”              „TVA colectată”

                         231            =               4426( numai cu suma TVA)

   „Imobilizări corporale                      „TVA deductibilă”

     în curs de xecuţie”

        trecerea TVA nerecuperabilă pe costul de achiziţie al mijlocului fix la data recepţiei bunului:

                                    213            =          %

                         “Instalaţii tehnice,               231       

        mijloace de transport         “Imobilizări corporale

          animale şi plantaţii”            în curs de execuţie”

                                                          404

                                               “Furnizori  de imobilizări”

 

Nu se utilizează contul 232 “Avansuri pentru imobilizări corporale” deoarece avansurile sunt exprimate in valuta, acestea facând obiectul actualizării la data de 31 decembrie, în funcţie de cursul BNR, ceea ce ar denatura valoarea activului.

 

         3) Achiziţiile din ţară de vehicule, TVA va face parte din costul de achiziţie numai dacă taxa a fost integral nedeductibilă.Având în vedere tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA diferit al operaţiunilor de leasing faţă de tratamentul contabil şi din punct de vedere al impozitului pe profit, se va considera că pentru bunurile achiziţionate în baza unui contract de leasing TVA nu a fost integral nedeductibilă şi nu va face parte din costul de achiziţie al vehiculului.

 

Scutiri speciale pentru vehiculele
al căror drept de deducere a fost limitat

 

Prevederi legale:

Prin OUG 34/2009 articolul 141 alineatul (2) lit. g) s-a modificat astfel: [ ..sunt scutite de taxă…]

         „g) livrările de bunuri care au fost afectate unei activităţi scutite, în temeiul prezentului articol, dacă taxa aferentă bunurilor respective nu a fost dedusă, precum şi livrările de bunuri a căror achiziţie a făcut obiectul excluderii dreptului de deducere, conform art. 145 alin. (5) lit.b) şi art. 1451

 

Scutiri speciale pentru vehiculele
al căror drept de deducere a fost limitat

 

Comentarii:

Vehiculele pentru care TVA a fost integral nedeductibilă vor fi vândute în regim de scutire de TVA

Nu pot face obiectul acestei scutiri bunurile obţinute în urma unui contract de leasing

Prevederi tranzitorii

 

   Prevederi legale:

         Art. 1451  alin.(3) Prevederile alin.(1) – (2) nu se aplică  pentru  avansurile care au fost achitate înainte de data de 1 mai 2009 pentru valoarea totală sau parţială a vehiculelor rutiere motorizate, dacă livrarea acestora intervine după data de 1 mai 2009, inclusiv.

Comentarii:

        Vehiculele pentru care au fost plătite avansuri integral înainte de 1 mai 2009 nu vor face obiectul excluderii dreptului de deducere a TVA, chiar dacă livrarea lor are loc după data de 1 mai;

        Dacă au fost achitate parţial avansuri înainte de 1 mai 2009 şi livrarea are loc după această dată, TVA va fi deductibilă propoţional cu suma achitată înainte de 1 mai 2009;

        Vehiculele care au fost achiziţionate înainte de 1 mai 2009 beneficiază de drept de deducere integral potrivit legii, chiar dacă sunt cumpărate cu plata în rate care se achită şi după 1 mai 2009, sau dacă plata se face la anumite termene şi după aceeaşi dată de 1 mai.

 

Paralelă între limitarea deducerii TVA şi limitarea deducerii impozitului pe profit pentru autoturisme

 

TVA

Impozit pe profit

La cumpărare: TVA nu se deduce ( nu se include leasingul)

La cumpărare:  cheltuiala cu amortizarea este deductibilă fiscal, inclusiv pentru leasingul financiar

Exploatare: nu se deduce TVA pentru combustibilii necesari funcţionării autoturismelor aflate în posesia sau în folosinţa contribuabilului, cu excepţiile prevăzute de lege ( vezi slide nr. 36)

Exploatare: nu se deduce cheltuiala pentru combustibilii necesari funcţionării autoturismelor aflate în posesia sau în folosinţa contribuabilului, cu excepţia celor prevăzute de lege

Dispoziţii comune: limitarea dreptului de deducere se referă numai la vehicule rutiere motorizate care au o greutate de maximum 3.500 kg, maximum 9 scaune de pasageri, destinate exclusiv transportului de persoane

 

 

 

Excepţii de la limitarea dreptului de deducere

  

Prevederi legale:

Codul fiscal: art. 1451 alin.(1)

 a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie, reparaţii, pază şi protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de  desfăşurare a activităţii, precum şi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de  agenţi de recrutare a forţei de muncă;

 

 

 

Prevederi legale:

Norme metodologice:

             451. (1) În aplicarea art. 1451 alin. (1) lit.a) din Codul fiscal, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

         a) vehiculele utilizate exclusiv pentru reparaţii şi/sau intervenţie reprezintă vehiculele care pot fi  înzestrate sau nu cu echipamente tehnice specifice, ce deservesc personalul specializat în vederea reparării bunurilor, precum şi cele utilizate pentru deplasarea în acţiuni de intervenţie;

 

         Comentarii:

 Nu se limitează dreptul de deducere pentru: – vehiculele ce deservesc personalul specializat în vederea reparării bunurilor proprii sau ale unor terţi;

   – vehiculele utilizate pentru deplasarea în acţiuni de intervenţie atât pentru terţi, cât şi pentru activitatea proprie.

 

Prevederi legale:

Norme metodologice:

             451. (1) În aplicarea art. 1451 alin. (1) lit.a) din Codul fiscal, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

[…]

            b) vehiculele utilizate exclusiv pentru pază şi protecţie sunt vehiculele utilizate în vederea asigurării siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existenţa materială a acestora, precum şi a protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viaţa, integritatea fizică sau sănătatea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;

Textul legal este suficient de clar. Nu necesită comentarii. 

 

Prevederi legale:

Norme metodologice:

    451. (1) În aplicarea art. 1451 alin. (1) lit.a) din Codul fiscal, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

[…]

c) vehiculele utilizate exclusiv pentru curierat reprezintă vehiculele care servesc la primirea, transportul şi distribuirea scrisorilor, coletelor şi pachetelor;

 

Comentarii:

          Clasa 6412 Alte activităţi de curier (altele decât cele de poştă naţională) din CAEN include:

              – primirea, preluarea, transportul şi distribuirea scrisorilor, pachetelor  şi caietelor, de către alte firme decât poşta naţională.

              Această clasă include, de asemenea:

              – serviciile de livrare la domiciliu;

              – serviciile de mesagerie urbană şi transport de bunuri în regim de taxi.

              Expedierea se poate face pe unul sau mai multe mijloace de transport, publice sau private.

 

Rezultă că nu se limitează dreptul de deducere pentru vehiculele utilizate pentru transportul la client a bunurilor livrate, de exemplu de către firmele de catering, indiferent dacă valoarea transportului este  separată sau inclusă în preţul bunurilor livrate. 

-este un serviciu care nu reprezinta in principal un serviciu de transport de bunuri sau de marfa, nefiiind calsificat drept serviciu efecrtuat cu plata d

-de obicei sunt servicii accesorii unei livrari de bunuri sau servicii efectuate pentru activitatea proprie –ex. Firmele de curierat aduc colete de la un punct de sosire pana la sediul intreprinderii apoi fac distributia

Prevederi legale:

Norme metodologice:

    451. (1) În aplicarea art. 1451 alin. (1) lit.a) din Codul fiscal, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

[…]

d) vehiculele utilizate exclusiv drept care de reportaj reprezintă vehiculele rutiere special amenajate pentru a găzdui tehnica specifică pentru înregistrări audio-video sau transmisii complexe video, audio şi/sau date prin unde hertziene sau medii optice, capabile să efectueze producţii de televiziune sau  radio înregistrate sau transmise în direct sau să transmită la distanţă prin tehnologii de radiofrecvenţă (radiorelee, transmisii prin satelit) sau prin fibră optică semnalul unei producţii de televiziune sau de radio către alte care de reportaj sau către un telecentru sau un sediu central de radiodifuziune;

         Textul  legal nu necesită comentarii.

 

Prevederi legale:

Norme metodologice:

    451. (1) În aplicarea art. 1451 alin. (1) lit.a) din Codul fiscal, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

[…]

e) vehiculele utilizate exclusiv utilizării de agenţi de vânzări reprezintă vehiculele utilizate în cadrul activităţii unei persoane impozabile, de către  angajaţii acesteia care se ocupă în principal cu prospectarea pieţei, desfăşurarea activităţii de merchandising, negocierea condiţiilor de vânzare, derularea vânzării bunurilor, asigurarea de servicii post vânzare şi monitorizarea clienţilor. Se limitează deductibilitatea taxei la cel mult un vehicul utilizat de fiecare agent de vânzări. În această categorie se cuprind şi vehiculele de test-drive utilizate de dealerii auto;

 

Prevederi legale:

Norme metodologice:

    451. (1) În aplicarea art. 1451 alin. (1) lit.a) din Codul fiscal, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

[…]

f) vehiculele utilizate exclusiv pentru transportul personalului la şi de la locul de desfăşurare a activităţii, reprezintă vehiculele utilizate de angajator pentru transportul angajaţilor în scopul desfăşurării activităţii economice la şi de la reşedinţa acestora/locul convenit de comun acord la  sediul angajatorului, sau la şi de la sediul angajatorului la locul în care se desfăşoară efectiv activitatea, sau la şi de la reşedinţa angajaţilor/locul convenit de comun acord la locul de desfăşurare a activităţii, atunci când există dificultăţi evidente de a găsi alte mijloace de transport şi există un acord colectiv între angajator şi angajaţi prin care angajatorul se obligă să asigure gratuit acest transport;

 

Comentarii:

Sunt 3 condiţii esenţiale ce trebuie îndeplinite:

1. transportul personalului să fie în scopul desfăşurării activităţii economice;

2. să existe dificultăţi evidente de a găsi alte mijloace de transport. În principiu această condiţie se consideră îndeplinită când  nu există mijloace de transport în comun care să circule la intervale orare care să permită respectarea programului de lucru;

3. să existe un acord colectiv între angajator şi angajaţi prin care angajatorul se obligă să asigure gratuit acest transport. Prin acord colectiv nu se înţelege neapărat un contract colectiv de muncă.

 

 

Prevederi legale:

Norme metodologice:

    451. (1) În aplicarea art. 1451 alin. (1) lit.a) din Codul fiscal, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

[…]

g) vehiculele utilizate exclusiv de agenţi de recrutare a forţei de muncă sunt vehiculele utilizate în cadrul activităţii agenţiilor de plasare a forţei de muncă de către personalul care se ocupă în principal cu recrutarea şi plasarea forţei de muncă. Se limitează deductibilitatea taxei la cel mult un vehicul utilizat de fiecare agent de recrutare a forţei de muncă.

Comentarii:

Activităţile de căutare şi plasare a forţei de muncă se încadrează în clasa CAEN 7450 Selecţia şi plasarea forţei de muncă.

 

Prevederi legale:

Codul fiscal: art. 1451 alin.(1)

 […]

         b) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;

 

         Comentariu: aşa  cum rezultă din lege, vehiculul este utilizat exlusiv pentru a presta servicii de transport de persoane cu plată.

Prevederi legale:

Codul fiscal: art. 1451 alin.(1)

 […]

c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane, instruirea de către şcolile de şoferi, transmiterea folosinţei în cadrul unui contract de leasing financiar sau operaţional;

Norme metodologice:

    451. (2) În sensul art. 1451 alin.  (1) lit. c)  din Codul fiscal, prin vehicule utilizate  pentru prestarea de servicii cu plată se înţelege vehiculele care contribuie în mod esenţial la prestarea directă a serviciilor cu plată şi fără de care serviciile nu pot fi efectuate.

Comentariu: vehiculul trebuie să reprezinte un mijloc de producţie

 

Prevederi legale:

Codul fiscal: art. 1451 alin.(1)

 […]

d) vehiculele utilizate în scop comercial, respectiv în vederea revânzării.

 

Comentarii suplimentare referitoare la excepţiile prevăzute de lege:

          Pentru încadrarea vehiculelor în  categoriile exceptate nu se va analiza fiecare deplasare sau utilizare în parte, tocmai datorită faptului că legea stabileşte că utilizarea trebuie să fie exclusivă pe destinaţiile exceptate. Utilizarea vehicului pentru mai multe categorii exceptate nu va anula încadrarea sa pe excepţiile prevăzute de lege. De exemplu dacă acelaşi vehicul este utilizat şi de un agent de vânzări dar şi pentru interveţie sau reparaţii, se va încadra în categoriile exceptate dacă va rezulta că nu mai este utilizat şi în alte scopuri care nu se încadrează pe excepţiile prevăzute de lege.

 

         Utilizarea exclusivă a vehicului pe activităţile exceptate de lege va rezulta din: obiectul de activitate al persoanei impozabile, dovada faptului că persoana impozabilă are personal angajat cu calificare în domeniile prevăzute de excepţii, foile de parcurs din care să rezulte că numai personalul calificat în aceste scopuri utilizează vehiculele în cauză, orice alte dovezi suplimentare care pot fi furnizate.

 

         Având în vedere prevederea expresă a legii care nu permite deducerea decât în cazul în care se poate dovedi utilizarea exclusivă pe categoriile exceptate, rezultă acele vehicule care sunt parţial utilizate pentru activităţile exceptate şi parţial pentru activităţi care nu se regăsesc pe excepţiile stipulate de lege, nu vor beneficia de deducerea TVA potrivit art. 1451 din Codul fiscal.

 

 

 

 

 

 

One Response to “Noutati incepand cu 1 mai 2009-Limitarea dreptului de deducere a TVA”

  1. transport marfa Says:

    Nice site.I like the design and how all fits toghether.I am at the beggining in the web world.You can check my site at taxi marfa

Leave a Reply