16 Oct

Noutati Fiscale pentru 2010 la Codul Fiscal

2009-10-14 11:30 Avocatnet.ro

Impozitul pe venit si pe profit, taxa pe valoare adaugata si accizele vor fi modificate, incepand cu anul 2010, prin Ordonanta de Urgenta nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Actul normativ transpune legislatia comunitara in domeniul politicii fiscale, reglementarile urmand sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2010

Ordonanta de urgenta nr. 109/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 689, din 13 octombrie 2009.

Impozitul pe profit
– OUG nr. 109/2009 prevede continuarea transpunerii in legislatia nationala a Directivei 90/434/CEE (privind impunerea fuziunilor, divizarilor si transferului activelor si schimburilor de valori mobiliare intre companii ale statelor membre), amendata prin Directiva 2005/19/CE.

– Ca element de noutate, actul normativ stabileste regimul fiscal aplicabil societatilor europene (SE) sau societatilor cooperative europene prin:
– includerea acestor tipuri de societati in categoria contribuabililor obligati la plata impozitului pe profit;
– stabilirea regulilor fiscale aplicabile in situatia transferului sediului social al unei “societati europene” (SE) sau al unei “societati cooperative europene” (SCE) din Romania in alte state membre ale Uniunii Europene ;
– stabilirea regimului fiscal al sediilor permanente apartinand societatilor cedente din Romania.

– se prevede includerea in categoria cheltuielilor sociale a costurilor sociale pe care societatile trebuie sa le suporte conform contractului colectiv la nivel national sau de ramura de activitate.
-se stabileste deducerea la calculul profitului impozabil a dobanzilor, penalitatilor si majorarilor de intarziere datorate de persoanele juridice romane, in cadrul contractelor economice incheiate cu persoane nerezidente si/sau autoritati straine.
– In categoria veniturilor neimpozabile vor fi incluse si veniturile din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere pentru care nu s-a acordat deducere.

In plus, OUG vrea sa clarifice prevederilor referitoare la imprumuturile care se iau in calcul pentru determinarea gradului de indatorare. Astfel, in conditiile in care gradul de indatorare a capitalului este peste trei, cheltuielile cu dobanzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar, aferente imprumuturilor luate in calcul la determinarea gradului de indatorare, sunt nedeductibile.

Impozitul pe venit

Noile prevederi includ tichetele de vacanta la categoria veniturilor salariale neimpozabile si dau o o noua definitie veniturilor impozabile din cedarea folosintei bunurilor.

Astfel, potrivit OUG, veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activitati independente.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal, incepand cu anul fiscal urmator califica aceste venituri in categoria venituri din activitati independente si le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru aceasta categorie. In aplicarea acestei reglementari se va emite ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

De asemenea, OUG prevede descentralizarea competentelor, de la nivelul Ministerului Finantelor Publice la nivelul directiilor teritoriale, privind stabilirea activitatilor cuprinse in nomenclatorul activitatilor independentesi revizuirea sistemului declarativ actual in sensul simplificarii acestuia.

Totodata, se prevede reasezarea frecventei de actualizare a expertizelor privind valoarea de circulatie a bunurilor imobile efectuata de catre Camera Notarilor Publici pentru corelarea cu evolutia pietei imobiliare.

In plus, noile prevederi vor sa clarifice notiunile utilizate in capitolul privind impunerea veniturilor din salarii ca urmare a modificarilor din alte acte normative.

OUG nr. 109/2009 abroga prevederile cu caracter fiscal din alte acte normative si reglementeaza aspectele fiscale numai prin Codul Fiscal in vederea inlaturarii paralelismului legislativ.

Taxa pe Valoare Adaugata
Din punctul de vedere al TVA, OUG transpune in legislatia nationala toate Directivele europene pe care statele membre trebuie sa le aplice obligatoriu de la data de 1 ianuarie 2010:.

Directiva 2008/8/CE
Conform noilor reglementari, atunci cand prestatorul si beneficiarul nu sunt stabiliti in acelasi stat se vor aplica urmatoarele reguli:
– serviciile prestate de o persoana impozabila catre o alta persoana impozabila vor avea locul, respectiv se vor impozita la locul unde este stabilit beneficiarul, indiferent ca este o persoana impozabila stabilita in interiorul Comunitatii sau in afara Comunitatii;
– serviciile prestate de o persoana impozabila catre o persoana neimpozabila vor avea locul, respectiv se vor impozita, acolo unde este stabilit prestatorul.

De la aceste reguli generale exista exceptii stabilite expres de directiva europeana, dintre care amintim: serviciile legate de bunuri imobile, care se vor impozita la locul unde se afla bunul imobil; serviciile de restaurant si catering care se vor impozita la locul prestarii efective.

Aceeasi directiva stabileste ca pentru serviciile prestate catre persoane impozabile stabilite in Comunitate se vor depune declaratii recapitulative, asemenea celor care se depun in prezent pentru livrari si achizitii intracomunitare de bunuri.

Directiva 2008/117/CE
Directiva 2008/117/CE de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, in vederea combaterii fraudei fiscale legate de operatiunile intracomunitare care este transpusa in actul normativ, se refera la perioada de depunere a declaratiilor recapitulative.

Incepand cu anul 2010, declaratiile recapitulative se vor depune lunar atat pentru livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri, cat si pentru serviciile prestate intracomunitar.

Directiva 2008/9/CE
Directiva 2008/9/CE de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoarea adaugata, prevazuta in Directiva 2006/112/CE, catre persoane impozabile stabilite in alt stat membru decat statul membru de rambursare, inlocuieste Directiva 79/1072/EEC, in baza careia se efectueaza in prezent rambursarile de TVA catre persoane impozabile din alte state membre.

Potrivit noilor reguli, autoritatea fiscala din Romania va primi prin intermediul unui portal electronic cererile de rambursare a persoanelor impozabile din Romania si le va transmite electronic in fiecare stat membru din care operatorii economici romani solicita rambursarea taxei platite pentru diverse achizitii efectuate.

De asemenea, prin intermediul aceluiasi portal electronic vor fi primite cererile de rambursare transmise de autoritatile fiscale din alte state membre si care au fost depuse de operatorii economici stabiliti in Comunitate pentru achizitiile efectuate in Romania. Schimbul de informatii si documentele necesare in vederea rambursarii taxei pe valoarea adaugata se realizeaza, in principal, tot pe cale electronica. De asemenea, se stabilesc termene precise de solutionare a cererilor de rambursare si plata de dobanzi in situatia in care aceste termene nu sunt respectate.

Din punctul de vedere al TVA, OUG 109/2009 mai prevede adoptarea unor masuri pentru evitarea procedurii de infringement datorata existentei in cuprinsul Codului fiscal a unor prevederi ce reglementeaza inscrierea in facturi a unor informatii suplimentare fata de cele prevazute de legislatia europeana in domeniu.


Accizele

In domeniul accizelor, OUG nr. 109/2009 prevede:
A. Transpunerea prevederilor Directivei 2008/118/CE care va conduce la:
– modificarea si completarea unor definitii ale operatorilor economici ce efectueaza operatiuni cu produse accizabile (de exemplu destinatar inregistrat, expeditor inregistrat);
– redefinirea momentului de eliberare pentru consum a produselor supuse accizelor armonizate;
– definirea expresa a platitorilor de accize in cazul produselor supuse accizelor armonizate;
– crearea cadrului juridic necesar introducerii sistemului informatizat pentru facilitarea si monitorizarea circulatiei intracomunitare a produselor accizabile in regim suspensiv de accize (EMCS);
– stabilirea procedurilor care trebuie utilizate pentru aplicarea sistemului informatizat;
– introducerea posibilitatii de impartire a responsabilitatii de garantare a riscului de neplata a accizelor care ar putea deveni exigibile;
– stabilirea regimului accizelor pentru lipsurile si pierderile de produse accizabile in afara regimului suspensiv de accize (produse cu accize platite);
B.
Eliminarea din sfera de aplicare a accizelor a produselor pentru care accizele sunt stabilite in cote procentuale;

C. Stabilirea unor dispozitii tranzitorii pentru deplasarile de produse accizabile in regim suspensiv de accize catre alte state membre care nu au adoptat sistemul informatizat.

OUG 109/2009  stabileste ca accizele devin exigibile in momentul eliberarii pentru consum si in statul membru in care se face eliberarea pentru consum.

Conditiile de exigibilitate si nivelul accizelor care urmeaza sa fie aplicate sunt cele in vigoare la data la care accizele devin exigibile in statul membru in care are loc eliberarea pentru consum.

Termenul de plata a accizelor este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care accizele devin exigibile, cu exceptia cazurilor pentru care prezentul capitol prevede in mod expres alt termen de plata.

Prin exceptie de la aceste prevederi , in cazul furnizorilor autorizati de energie electrica sau de gaz natural, termenul de plata a accizelor este data de 25 a lunii urmatoare celei in care a avut loc facturarea catre consumatorul final.

In cazul importului unui produs accizabil, care nu este plasat intr-un regim suspensiv, momentul platii accizelor este momentul inregistrarii declaratiei vamale de import.

Orice platitor de accize are obligatia de a depune lunar la autoritatea competenta o declaratie de accize, indiferent daca se datoreaza sau nu plata accizei pentru luna respectiva.

Prin exceptie, destinatarul inregistrat care primeste doar ocazional produse accizabile are obligatia de a depune declaratia de accize pentru fiecare operatiune in parte. Declaratiile de accize se depun la autoritatea competenta, de catre platitorii de accize, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera declaratia. Intarzierea la plata accizelor cu mai mult de 5 zile de la termenul legal atrage suspendarea autorizatiei detinute de operatorul economic platitor de accize pana la plata sumelor restante.

 

Leave a Reply