29 Aug

Noi reglementari privind depunerea Revisal de catre persoane autorizate

Dorim sa va aducem la cunostinta ca incepand cu data de 19.08.2011 a intrat in vigoare ordinul 1918/2011 cu privire la depunerea registrului de evidenta a salariatilor de catre persoane specializate in domeniu.

Registrul general de evidenta a salariatilor cuprinde contractele individuale de munca in desfasurare la data intrarii in vigoare a prevederilor hotararii, indiferent daca acestea sunt suspendate la data de 1 august 2011.

Registrul se completeaza in ordinea incheierii, modificarii, suspendarii sau incetarii contractelor individuale de munca.

Completarea elementului referitor la salariu se realizeaza si pentru contractele deja inregistrate, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii. Registrul se completeaza de catre angajatori cu ajutorul aplicatiei informatice distribuita gratuit de Inspectia Muncii sau cu ajutorul aplicatiilor informatice proprii ale angajatorilor.

Completarea registrului se face de catre una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisa de catre angajator.
Angajatorii pot contracta serviciul de completare si transmitere a registrului prin incheierea de contracte de prestari servicii cu prestatori inregistrati la inspectoratele teritoriale de munca.

In vederea inre

gistrarii prestatorilor de servicii la ITM, angajatorii au obligatia de a informa in scris ITM-ul despre incheierea contractului cu prestatorul cu care a contractat serviciul de completare si transmitere a registrului. Informarea ITM-ului se va efectua in termen de 3 zile lucratoare de la data incheierii contractului de prestari servicii.

Informarea va consta intr-o adresa intocmita de angajator care va cuprinde: denumirea prestatorului de servicii, certificatul de inregistrare al prestatorului eliberat de Registrul Comertului, dovada inregistrarii prestatorului ca operator de date cu caracter personal, conform prevderilor Legii nr. 677/2001, precum si data la care s-a contractat serviciul de completare si transmitere a registrului.

In cazul incetarii sau rezilierii contractului de prestari de servicii, angajatorul va comunica inspectoratului teritorial de munca acest fapt, cel mai tarziu la data incetarii sau rezilierii, in vederea eliberarii unei noi parole angajatorului.

Daca, pentru infiintarea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, angajatorii folosesc aplicatii informatice proprii de gestiune a salariatilor, acestea trebuie sa cuprinda si sa furnizeze elemente obligatorii, similar aplicatiei informatice puse la dispozitie de Inspectia Muncii.

Registrul se transmite catre ITM cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre primul salariat.

zp8497586rq