17 Nov

Noi reglementari contabile aplicabile de la 01.01.2010

Incepand cu 01.01.2010 intra in vigoare Ordinul nr. 3.055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. 

Prezentul ordin abroga ordinul 1752/2005 privind reglementarile contabile.

Cele mai importante modificari aduse reglementarilor contabile in vigoare sunt:

efectuarea lunara a evaluarii elementelor monetare in valuta, precum si a creantelor si datoriilor, exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, cu recunoasterea in contabilitate a diferentelor inregistrate;
corectarea pe seama rezultatului reportat numai a erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente;
contabilizarea contractelor de leasing financiar, in conditiile in care numai anumite categorii de entitati pot avea calitatea de locator;
– tratamentul reducerilor comerciale acordate, respectiv primite;
– aplicarea in contabilitate a principiului prevalentei economicului asupra juridicului de catre toate categoriile de entitati.
Cele mai importante completari aduse de Ordin reglementarilor contabile sunt:
– transpunerea prevederilor Directivei 2009/49/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului in ceea ce priveste anumite cerinte de prezentare a informatiilor impuse societatilor comerciale mijlocii si obligatia de a intocmi conturi consolidate;
– precizarea utilizatorilor situatiilor financiare anuale care sunt situatii financiare cu scop general;
– enumerarea caracteristicilor calitative ale situatiilor financiare;
– tratamentul schimbarii de metode contabile si diferenta intre modificarea acestora si modificarea estimarilor contabile;
contabilizarea schimbului de active;
mentionarea expresa a unor elemente care influenteaza costul de achizitie;
– elemente legate de costurile indatorarii;
– evaluarea efectuata la incheierea exercitiului financiar;
– factorii care indica deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale;
– conditiile de recunoastere ca imobilizari a cheltuielilor de explorare si evaluare a resurselor miniere;
– contabilizarea distincta a imobilizarilor corporale si a stocurilor cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care sunt in curs de aprovizionare;
– conditiile de revizuire a duratei de amortizare a imobilizarilor;
– instrumentele financiare;
– modificarea destinatiei activelor detinute;
– tratamentul depozitelor bancare constituite in valuta;
– recunoasterea: a. primelor reprezentand participarea la profit, acordate potrivit legii; b. beneficiilor sub forma actiunilor proprii ale entitatii sau a altor instrumente de capitaluri proprii acordate angajatilor; c. contributiei unitatii la schemele de pensii facultative si la primele de asigurare voluntara de sanatate; d. platilor anticipate in contul impozitului pe profit, determinate potrivit legii;
– actualizarea provizioanelor;
– aplicarea conceptului financiar de capital, la elaborarea situatiilor financiare;
– tratamentul contabil al: a. bunurilor de natura patrimoniului public, primite in administrare, respectiv cedate; b. programelor de fidelizare a clientilor; c. cheltuielilor ocazionate de realizarea instalatiilor in vederea asigurarii utilitatilor;
controlul intern al entitatii;
intocmirea situatiei fluxurilor de trezorerie.

 

Conform acestui ordin:

(1) Persoanele juridice care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre următoarele 3 criterii, denumite în continuare criterii de mărime:

– total active: 3.650.000 euro;
– cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro;
– număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50

întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:

– bilanţ;
– cont de profit şi pierdere;
– situaţia modificărilor capitalului propriu;
– situaţia fluxurilor de numerar;
– note explicative la situaţiile financiare anuale.

(2) Persoanele juridice care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind:

bilanţ prescurtat;
– cont de profit şi pierdere;
– note explicative la situaţiile financiare anuale simplificate.

Opţional, ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de numerar.

(3) Potrivit legii contabilităţii, situaţiile financiare anuale trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene.

(4) Persoanele juridice care au întocmit situaţii financiare anuale simplificate întocmesc situaţiile financiare anuale prevăzute la alin. (1) numai dacă în două exerciţii financiare consecutive depăşesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la alin. (1). Persoanele juridice care au întocmit situaţiile financiare anuale prevăzute la alin. (1) întocmesc situaţii financiare anuale simplificate numai dacă în două exerciţii financiare consecutive nu depăşesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la alin. (1).

(5) În cazul entităţilor nou-înfiinţate, acestea pot întocmi pentru primul exerciţiu de raportare situaţii financiare anuale simplificate sau situaţii financiare anuale cu 5 componente. Pentru al doilea an de raportare, aceste entităţi analizează indicatorii determinaţi din situaţiile financiare ale anului precedent şi indicatorii determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la sfârşitul exerciţiului financiar curent, întocmind situaţii financiare anuale în funcţie de criteriile de mărime înregistrate.

Politici contabile

În aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, entităţile trebuie să dezvolte politici contabile proprii care se aprobă de administratori, potrivit legii. În cazul entităţilor care nu au administratori, politicile contabile se aprobă de persoanele care au obligaţia gestionării entităţii respective.

Consolidare

Situaţiile financiare anuale consolidate sunt elaborate în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene.

O societate-mamă trebuie să întocmească situaţii financiare anuale consolidate dacă aceasta face parte dintr-un grup de societăţi şi îndeplineşte una dintre următoarele condiţii:

a) deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor într-o altă societate denumită filială;
b) este acţionar sau asociat al unei societăţi şi majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere ale societăţii în cauză (filială), care au îndeplinit aceste funcţii în cursul exerciţiului financiar, în cursul exerciţiului financiar precedent şi până în momentul întocmirii situaţiilor financiare anuale consolidate, au fost numiţi doar ca rezultat al exercitării drepturilor lor de vot;
c) este acţionar sau asociat al unei societăţi şi deţine singură controlul asupra majorităţii drepturilor de vot ale acţionarilor ori asociaţilor societăţii, ca urmare a unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi;
d) este acţionar sau asociat şi are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra filialei, în temeiul unui contract încheiat cu societatea comercială în cauză ori al unei clauze din actul constitutiv sau statut, dacă legislaţia aplicabilă filialei permite astfel de contracte ori clauze;
e) societatea-mamă deţine puterea de a exercita sau exercită efectiv o influenţă dominantă ori control asupra unei filiale;
f) este acţionar sau asociat şi are dreptul de a numi ori de a revoca majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere sau de supraveghere ale filialei; sau
g) societatea-mamă şi filiala sunt conduse pe o bază unificată de către societatea-mamă.

Scutiri

O societate-mamă este scutită de la întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate dacă, la data bilanţului consolidat, societăţile comerciale care urmează să fie consolidate nu depăşesc împreună, pe baza celor mai recente situaţii financiare anuale ale acestora, limitele a două dintre următoarele 3 criterii:
– total active: 17.520.000 euro;
– cifra de afaceri netă: 35.040.000 euro;
– număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250.

Scutirea prevăzuta anterior nu se aplică dacă una dintre filialele care urmează să fie consolidate este o societate comercială ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind piaţa de capital.

Condiţiile în care o societate-mamă este scutită de la obligaţia întocmirii situaţiilor financiare anuale consolidate sunt prevăzute în Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene.

Criteriile de mărime se stabilesc pe baza situaţiilor financiare anuale ale societăţii-mamă şi ale filialelor sale.

One Response to “Noi reglementari contabile aplicabile de la 01.01.2010”

  1. Sanda Says:

    modif.aduse de O.3055 pt.2010

Leave a Reply