07 Jan

Modificari TVA incepand cu 01.01.2010

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891/2010, au fost aduse o serie de modificări şi completări Titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată”.

Prin modificările aduse de ordonanţă, se acordă dreptul de deducere a taxei pentru achiziţiile efectuate în cadrul procedurii de executare silită de către o persoană impozabilă de la un contribuabil declarat inactiv prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), sau de la o persoană impozabilă în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii.

 • Limitarea dreptului de deducere a TVA pentru achiziţia de vehicule rutiere şi achiziţia de combustibil, se prelungeşte până la data de 31 decembrie 2011.
 • Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşeşte plafonul de scutire de taxă, poate solicita până la data de 20 ianuarie a anului următor scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului special de scutire. Anularea înregistrării în scopuri de TVA va fi valabilă din prima zi a lunii următoare celei în care s-a solicitat scoaterea din evidenţă, respectiv din data de 1 februarie. În ultimul decont depus, persoana impozabilă are obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă pentru stocuri de bunuri mobile, mijloace fixe amortizabile, bunuri imobile. Dacă ulterior scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, persoana impozabilă realizează în cursul unui an calendaristic o cifră de afaceri mai mare sau egală cu plafonul de scutire, are obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA şi să-şi exercite dreptul de a efectua ajustările de taxă.
 • Persoanele impozabile care figurează în lista contribuabililor declaraţi inactivi şi persoanele impozabile aflate în inactivitate temporară înscrisă în Registrul Comerţului, cărora li s-a anulat codul de înregistrare în scopuri de TVA, au obligaţia să solicite organelor fiscale competente înregistrarea în scopuri de TVA, dacă încetează situaţia care a condus la scoaterea lor din evidenţă, fără a fi aplicabile prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici întreprinderi în anul calendaristic respectiv.
 • Persoanele impozabile care solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA nu mai au obligaţia depunerii, până la 25 ianuarie, inclusiv, a declaraţiei de menţiuni în care să înscrie cifra de afaceri din anul precedent, cod 094. http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_94_OPANAF_7_2010.pdf
 • Persoanele care sunt înregistrate sp

  ecial în scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal, şi care au obligaţia plăţii taxei pentru achiziţiile de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, au obligaţia să depună decontul special de taxă pentru respectivele achiziţii intracomunitare înainte de înmatricularea lor, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare.

 • În cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport, care nu sunt noi, efectuate de persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal, în vederea înmatriculării, organele fiscale competente vor elibera un certificat care să ateste plata taxei în România sau din care să rezulte că nu se datorează taxa în România, în conformitate cu prevederile legale.
 • Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA a căror cifră de afaceri realizată la finele unui an calendaristic, este inferioară sumei de 35.000 euro, calculată la cursul de schimb valutar de la data aderării, vor comunica printr-o notificare scrisă organelor fiscale, până la 25 februarie, inclusiv, a anului următor, suma totală a livrărilor/prestărilor de servicii efectuate către persoane înregistrate respectiv neînregistrate în scopuri de TVA, precum şi suma taxei aferente.
 • Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA a căror cifră de afaceri realizată la finele unui an calendaristic, este inferioară sumei de 35.000 euro, calculată la cursul de schimb valutar de la data aderării,excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport rutier de persoane, vor comunica printr-o notificare scrisă organelor fiscale, până la 25 februarie, inclusiv, a anului următor, suma totală a livrărilor/prestărilor de servicii efectuate către persoane înregistrate respectiv neînregistrate în scopuri de TVA, suma taxei aferente, precum şi suma totală şi taxa aferentă achiziţiilor de la persoane înregistrate respectiv neînregistrate în scopuri de TVA.
 • Persoanele impozabile înregistrate în Registrul Operatorilor Intracomunitari îşi păstrează această calitate, în cazul modificării tipului de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153 sau 153 indice 1 din Codul Fiscal, cu actualizarea corespunzătoare a informaţiilor din acest registru.
 • Măsurile de simplificare prevăzute la art. 160 din Codul Fiscal se aplică şi pentru transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, astfel cum sunt definite la art. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, transferabile în conformitate cu art.12 din directivă, precum şi transferul altor unităţi care pot fi utilizate de operatori în conformitate cu aceeaşi directivă.
zp8497586rq