06 Jan

MODIFICARI PRIVIND INVENTARIEREA PATRIMONIULUI valabile pentru anul 2009

Baza legala:

Ordin nr 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

 

se aplică:

           atât societătilor comerciale

          cât si persoanelor care obtin venituri din activităti independente (PFA,  IF) chiar dacă tin contabilitatea în simplă partidă.

           

Administratorul:

 trebuie să emită proceduri proprii inventarierea (pct. 5 norme)

este răspunzător pentru buna organizare a inventarieri este administratorul (pct. 5 norme)

 

 (1)

inlocuirea sintagmei “elemente de activ si pasiv” cu “elemente de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii“

toate elementele de natura activelor trebuie să fie date în răspundere gestionară sau în folosintă, după caz, salariatilor ori administratorilor entitătii.

entitătile care, potrivit legii contabilitătii, au stabilit exercitiul financiar diferit de anul calendaristic, organizează si efectuează inventarierea anuală astfel încât rezultatele acesteia să fie cuprinse în situatiile financiare întocmite pentru exercitiul financiar stabilit.

la entitătile al căror număr de salariati este redus, unde inventarierea poate fi efectuată de către o singură persoană, răspunderea pentru corectitudinea inventarieriii revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionării entitătii respective.

 

 (2)

notiunea de “responsabil” este inlocuita cu cea de “presedinte”.

din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii, contabilii care tin evidenta gestiunii respective si nici auditorii interni sau statutari.

prin proceduri interne, entitătile pot stabili ca la efectuarea operatiunilor de inventariere să participe si contabilii care tin evidenta gestiunii respective, fără ca acestia să facă parte din comisie.

în conditiile în care entitătile nu au niciun salariat care să poată efectua operatiunea de inventariere, aceasta se efectuează de către administratori.

 

 (3)

gestionarul răspunzător de gestiunea bunurilor semneaza în fata comisiei de inventariere o declaratie scrisă.

bunurile altor entităti aflate în entitate (închiriere, leasing, concesiune, custodie, etc) se înscriu în liste de inventariere distincte care trebuie să cuprindă numărul si data actului de predare primire. Aceste liste se vor transmite proprietarilor în termen de 15 zile de la întocmire, urmând ca proprietarii să comunice nepotrivirile în termen de 5 zile de la primirea listelor (punct 19). Nu se poate considera că neprimirea de la proprietar a confirmării reprezintă confirmare tacită (pct. 19 alin. 3)

 

 (4)

societătile de leasing trebuie să solicite utilizatorilor furnizarea listelor de inventariere cu bunurile care fac obiectul contractelor de leasing, pentru a calcula si înregistra ajustări pentru deprecierea imobilizărilor sau a creantelor imobilizate.

în cazul netrimiterii listelor de inventariere, societatea de leasing va putea constitui ajustări pentru deprecierea bunurilor respective, pe baza preturilor de piată disponibile la data inventarierii, tinând seama de caracteristicile bunului ce face obiectul leasingului (an de fabricatie, durata de viată).

pentru verificarea exactitătii informatiilor primite, societătile de leasing pot întreprinde verificări faptice la locatari, potrivit procedurilor proprii.

entitătile detinătoare ale bunurilor sunt obligate să efectueze inventarierea si să trimită spre confirmare listele de inventariere,după cum proprietarii acelor bunuri sunt obligati să ceară confirmarea privind bunurile existente la terti. Neprimirea confirmării privind bunurile existente la terti nu reprezintă confirmare tacită.

 

 (5)

la entitătile care au activitate de constructii-montaj, pe baza constatării la fata locului, se includ în liste de inventariere distincte, pe categorii de lucrări si părti de elemente de constructii la care n-a fost executat întregul volum de lucrări prevăzute în devize, respectiv lucrări executate (terminate), dar nereceptionate de către beneficiar, denumirea obiectului si valoarea determinată potrivit stadiului de executie, potrivit valorii din documentatia existentă (devize), precum si în functie de volumul lucrărilor realizate la data inventarierii.

 

(6)

inventarierea titlurilor pe termen scurt si lung se efectuează pe baza documentelor care atestă detinerea acestora (registrul actionarilor, documente care au stat la baza achizitiei sau primirii cu titlu gratuit) cu respectarea legislatiei în vigoare.

inscrierea în listele de inventariere a mărcilor postale, a timbrelor fiscale, a tichetelor de călătorie, a tichetelor de masă, a tichetelor cadou, a tichetelor de cresă, a tichetelor de vacantă, a bonurilor cantităti fixe, a biletelor de spectacole, de intrare în muzee, expozitii si altele asemenea se face la valoarea lor nominală, cu exceptia timbrelor cu valoare filatelică. Pentru bunurile de această natură, constatate fără utilitate (expirate, deteriorate), se întocmesc liste de inventariere distincte.

inventarierea timbrelor filatelice se efectuează potrivit procedurii elaborate în acest scop de către administratorii entitătilor care le au în evidentă.

 

(7)

listele de inventariere se semnează pe fiecare filă de către presedintele si membrii comisiei de inventariere, de către gestionar, precum si de către specialisti solicitati de către presedintele comisiei de inventariere pentru participarea la identificarea bunurilor inventariate

 

 (8)

în situatia în care elementele de natura activelor sunt inventariate prin metode de identificare electronică (de exemplu: cititor de cod de bare etc), datele fiind transmise direct în sistemul informatic financiar-contabil, listele de inventar sunt editate direct din sistemul informatic

se vor edita listele complete cu toate pozitiile inventariate sau în mod selectiv numai pentru acele pozitii, repere unde se constată diferente cantitative sau valorice (deprecieri).

în cazul în care se editează liste de inventariere care cuprind numai pozitiile (reperele) la care se constată diferente cantitative sau valorice, listele complete de inventariere se păstrează pe suport magnetic, pe durata legală de păstrare a documentelor.în astfel de situatii, evaluarea bunurilor în vederea stabilirii eventualelor ajustări se efectuează prin analiza si evaluarea tuturor elementelor inventariate, nu numai a celor la care s-au constatat diferente cantitative.

 

 (9)

inventarierile partiale si cele efectuate în cursul anului (când entitatea efectuează mai multe inventarieri) se efectuează cu respectarea prezentelor norme, mai putin completarea “registrului inventar”, care se efectuează cu ocazia inventarierii anuale.

propunerile cuprinse în procesul-verbal al comisiei de inventariere se prezintă, în termen de 7 zile lucrătoare (anterior 3 zile) de la data încheierii operatiunilor de inventariere, administratorului, ordonatorului de credite sau persoanei responsabile cu gestiunea entitătii.

lipseste termenul de 5 zile in care administratorul, ordonatorul de credite sau persoana responsabila cu gestiunea entitătii, cu avizul conducătorului compartimentului financiar-contabil si al conducătorului compartimentului juridic, decide asupra solutionării propunerilor făcute, cu respectarea dispozitiilor legale.

rezultatele inventarierii trebuie înregistrate în evidenta tehnico operativă în termen de cel mult 7 zile lucrătoare (anterior 3zile) de la data aprobării procesului-verbal de inventariere de către administrator, ordonatorul de credite sau persoana responsabilă cu gestiunea entitătii.

Leave a Reply