27 Apr

Modificari Codul Muncii aplicabile de la 30.04.2011

Codul Muncii – modificari ce intra in vigoare la 30.04.2011 (prin Legea nr. 40/31.03.2011 publicata in Monitorul Oficial nr. 225/31.03.2011)

Contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă anterior începerii activităţii;

 • !!! Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă ( recomandare: salariatul va scrie pe exemplarul contractului ce ramane la angajator: “am primit un exemplar, data, semnatura”)
 • La angajare salariatul va fi informat despre:

a) identitatea partilor;

b) locul de munca / posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri;

c) sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;

“d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative, precum şi fişa postului, cu specificarea atribuţiilor postului;”.

“d^1) criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;”

– Angajatorul are dreptul de a stabili obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora;

– Se vor realiza teste periodice pentru a evalua performanta salariatului in functie de specificul activitatii;

– Informatiile privind criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor vor fi cuprinse si in Regulamentul Intern;

e) riscurile specifice postului;

f) data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;

g) in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau munca temporara, durata acestora;

 • Termenul maxim pe care poate fi incheiat un contract individual de munca pe perioada determinata se modifica de la 24 luni la 36 luni;

h) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;

 • În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt;

i) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;

 • Termenul de preaviz in cazul demisiei se modifica astfel:
  • De la 15 zile calendaristice la 20 zile lucratoare pentru functiile de executie;
  • De la 30 zile calendaristice la 45 zile lucratoare pentru functiile de conducere;

j) salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul;

k) durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana;

 • Cuantumul prestaţiilor suplimentare în bani sau modalităţile prestaţiilor suplimentare în natură sunt specificate în contractul individual de muncă;
 • Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia;
 • În perioadele de reducere a activităţii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere plătite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în următoarele 12 luni;

Salariaţii de noapte beneficiază:

a) fie de program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă, pentru zilele în care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază;

b) fie de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru;

l) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;

m) durata perioadei de proba:

 • Perioada maxima de proba se modifica de la 30 zile la 90 de zile calendaristice la functiile de executie, si de la 90 de zile la 120 de zile la functiile de conducere;
 • !!! Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la in

  iţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia;

 • Perioada în care se pot face angajări succesive de probă ale mai multor persoane pentru acelaşi post este de maximum 12 luni;

 – Durata timpului de muncă, inclusiv orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore/săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore/săptămână;

 • Angajatorul poate stabili programe individualizate de munca, cu acordul sau la solicitarea salariatului in cauza, fara ca aceasta posibilitate sa fie prevazuta in contractele colective de munca aplicabile la nivelul angajatorului sau, in absenta acestora, in regulamentele interne;
 • Termenul impus pentru modificarile aduse contractului printr-un act aditional se modifica de la 15 zile la 20 de zile lucratoare;
 • O persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical, care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci;
 • Angajatorul are obligatia de a tine evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat si de a supune controlului inspectiei muncii aceasta evidenta ori de cate ori este solicitat;
 • Dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă încetează de drept;
 • !!! În termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin concediere colectivă are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reînfiinţat în aceeaşi activitate, fără examen, concurs sau perioadă de probă. Salariaţii au la dispoziţie un termen de maximum 5 zile calendaristice de la data comunicării angajatorului, pentru a-şi manifesta în scris consimţământul cu privire la locul de muncă oferit;
 • Angajatorul este obligat să înregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă
 • Revisal-ul va include si informatii privind: salariul, sporurile şi cuantumul acestora, perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, perioada detaşării àsoftul pentru Revisal va fi modificat pentru a putea fi completate si aceste informatii;
 • Cetăţenii străini şi apatrizii pot fi angajaţi prin contract individual de munca si in baza autorizatiei de munca;

 Amenzi !!!!

 • Raspunderi contraventionale:

Amenda angajator: primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată”;

Amenda salariat: prestarea muncii de către o persoană fără încheierea unui contract individual de muncă, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei”;

 • Raspunderi penale:

– Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă penală fapta persoanei care:

– în mod repetat, stabileşte pentru salariaţii încadraţi în baza contractului individual de muncă salarii sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut de lege (conform H.G. 1193/24.11.2010 incepand cu 01.01.2011 salariul de baza minim brut pe tara in plata este de 670 de lei lunar);

– primeste la muncă o persoana aflata în situaţie de şedere ilegală în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane;

– refuza repetat sa permita, potrivit legii, accesul inspectorilor de muncă în oricare dintre spaţiile unităţii sau sa puna la dispoziţia acestora documentele solicitate, potrivit legii;

–  Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la unu la 2 ani sau cu amendă penală primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă;

– Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 6 luni la 3 ani daca munca prestată de persoane aflate în situaţie de şedere ilegală în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane, este de natură să îi pună în pericol viaţa, integritatea sau sănătatea;

 

zp8497586rq