15 Sep

Modificări ale Codului Fiscal – Impozit pe profit

Opţiunea pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate

Noile prevederi reglementează posibilitatea persoanelor juridice – societăţi comerciale, de a opta pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial începând cu 1 ianuarie 2013 (anterior termenul era 1 ianuarie 2012).

Fac excepţie de la această prevedere:

– societăţile comerciale bancare care aplică obligatoriu acest sistem de declarare şi plată;

– organizaţiile nonprofit şi contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură care declară şi plătesc impozit pe profit anual până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul;

– persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere fără personalitate juridică, persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română, persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică.

Opţiunea pentru sistemul anual de declarare şi plată a impozitului pe profit se efectuează la începutul anului fiscal pentru care se solicită, şi este obligatorie pentru cel puţin 2 ani fiscali consecutivi. Modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit se comunică organelor fiscale teritoriale până la data de 31 ianuarie inclusiv a anu

lui fiscal respectiv.

Termenul de depunere al declaraţiei anuale de impozit pe profit

Începând cu anul fiscal 2012, se modifică termenul de depunere al declaraţiei anuale de impozit pe profit de la 25 aprilie, inclusiv, a anului următor la 25 martie, inclusiv, a anului următor.

De asemenea, începând cu anul fiscal 2012, se elimină posibilitatea unor categorii de contribuabili plătitori de impozit pe profit să definitiveze închiderea exerciţiului financiar anterior, să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul pe profit aferent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor).

Impozitul pe profit datorat pentru anul 2011 se declară şi se plăteşte potrivit prevederilor Titlului II „Impozit pe profit” aplicabile până la data de 31 decembrie 2011.

 Cheltuieli deductibile

Începând cu 5 septembrie 2011, sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri şi:

–  cheltuielile  efectuate  de  operatorii  economici  cu evaluarea/ reevaluarea activelor fixe corporale care aparţin domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale,  primite  în  administrare/ concesiune,  după  caz, cheltuieli efectuate la solicitarea conducătorului instituţiei titulare  a dreptului de proprietate;

– cheltuielile efectuate de operatorii economici cu înscrierea  în cărţile funciare sau cărţile de publicitate imobiliară, după caz, a dreptului de proprietate a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor publice primite în administrare/ concesiune,  după  caz,  cheltuieli  efectuate  la  solicitarea conducătorului instituţiei titulare a dreptului de proprietate.

zp8497586rq