20 May

Modele fise de post conform noilor reglementari ale Codului Muncii

Conform noilor modificari ale Codului Muncii, trebuiesc corelate urmatoarele documente:

– regulamentul intern;

– fisa postului;

– act aditional la contractual individual de munca;

In toate aceste trei documente trebuiesc mentionate obiectivele de performanta, responsabilitatile postului si criteriile de evaluare, ce se stabilesc de la caz la caz in functie de activitatea societatii si de cerintele managerilor (directorilor).

In continuare, prezentam doua modele orientative pentru postul de vanzator si postul de contabil/economist, ce pot fi adaptate de fiecare entitate in functie de complexitatea postului.

FIŞĂ DE POST

DENUMIREA POSTULUI: ECONOMIST  (Cod COR 244102)

COMPARTIMENTUL: FINANCIAR – CONTABILITATE
NIVELUL POSTULUI: EXECUTIE
Numele salariatului:

OBIECTIVELE DE PERFORMANTA ALE POSTULUI: Titularul postului are un rol in activitatea de executie a operatiunilor ce derivã din:

 • Interesul permanent pentru noutatile legislative;
 • Capacitatea de adaptare si implementare;
 • Autoperfectionare si valorificare a experientei dobandite;
 • Capacitate de analiza si sinteza si de gasirea a unor solutii;
 • Capacitate de consiliere si/sau indrumare a colegilor, clientilor;
 • Spirit de echipa si capacitate de a lucra independent;
 • Abilităţi în utilizarea calculatoarelor şi a altor echipamente informatice;
 • Disciplina profesionala;
 • Calitatea lucrarilor executate.

ATRIBUŢII PRINCIPALE (şi sarcini aferente):

1. Contabilizeaza si inregistreaza registrul de casa in lei si valuta;
2. Contabilizeaza si inregistreaza deconturile;
3. Tine evidenta, intocmeste si introduce notele contabile pentru contul 471;
4. Tine evidenta, intocmeste si introduce notele contabile de amortizare;
5. Intocmeste lista obiectelor de inventar in folosinta, in conformitate cu inregistrarile contabile;
6. Contabilizeaza si inregistreaza facturile furnizorilor si ale clientilor;
7. Verifica si corecteaza jurnalul de cumparari ;
8. Verifica si corecteaza jurnalul de vanzari;
9. Intocmeste lunar decontul de TVA pe baza jurnalelor;
10. Efectueaza componente ale soldurilor conturilor si efectueaza reglari pe baza acestora;
11. Intocmeste lunar declaratiile la bugetul statului si asigurarilor sociale, intocmeste situatiile financiare semestriale si anuale;
12. Intocmeste confirmarile de sold la inchiderea exercitiului, pentru clienti interni si externi;
13. Colaboreaza la tinerea corecta si la zi a evidentei financiare si contabile;

14. Intocmeste balanta de verificare lunara

15.  Alte responsabilitati date de conducerea companiei ce pot avea legatura cu activitatea postului

16. Este responsabil pentru intreţinerea în bune condiţii a echipamentului (fix si mobil) dat în folosinţă de către societate şi îl predă complet la solicitarea şefului direct sau la încetarea contractului individual de muncă

RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI:

Legat de activitatile specifice, raspunde de:
-Calitatea raportarilor si a informarilor efectuate si înscrierea lor în termenele stabilite.
Legat de disciplina muncii, răspunde de:

 • Îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate  
 • Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de firmă
 • Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul firmei
 • Respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 • Adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele firmei
 • Se implică în vederea soluţionării situaţiilor de criză care afectează firma
 • Respectarea programului de lucru si de folosirea integrala a timpului de munca;
 • Trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.

 RELATII DE SERVICIU:
a) ierarhice:
Este subordonat Contabilului Sef –Contabilitate si Directorului Economic
b) de colaborare:
-cu personalul din cadrul serviciului
-cu personalul din cadrul celorlalte departamente

 COMPETENTA POSTULUI SI LIMITELE DE ACTIUNE:
a) Raspunde de realizarea calitativa si in termen a lucrarilor;
b) Raspunde de respectarea legalitatii;
c) Raspunde de respectarea normelor legale privind secretul si confidentialitatea datelor si informatiilor;
d) Raspunde de exactitatea datelor furnizate
e) Raspunde disciplinar si material pentru exactitatea sarcinilor ,corectitudinea documentelor intocmite  si a datelor  aprobate

f) Executa si alte sarcini in interesul companie, trasate de seful ierarhic  si in limita competentelor profesionale .

 CRITERIILE DE EVALUARE A PERFORMANTEI SALARIATULUI:

Performanta profesionala individuala va fi evaluata prin testari periodice si fise de evaluare periodica dupa urmatoarele criterii:

 • Respectarea programului de lucru ;
 • Calitatea lucrarilor executate ;
 • Disciplina profesionala ;
 • Operativitate in indeplinirea sarcinilor ;
 • Atitudinea fata de organizatie ;
 • Relatiile cu clientii ;
 • Implicarea in imbunatatirea proceselor organizatiei ;
 • Capacitatea de analiza si sinteza ;
 • Spiritul de echipa ;
 • Disponibilitate pentru dezvoltarea profesionala ;
 • Asumarea raspunderii pentru lucrarile executate ;
 • Creativitate, inovare ;
 • Capacitate de adaptare la schimbarile legislative, organizationale.
Administrator Titular de post
Data  Data
Semnătura Semnătura

 

 

FIŞĂ DE POST

DENUMIREA POSTULUI: VANZATOR  (Cod COR 522004)

RELAŢII  IERARHICE: se subordonează ADMINISTRATORULUI

RELAŢII DE COLABORARE: cu clientii, furnizorii de marfa, c

eilalti participanti la procesul de munca

RELAŢII DE REPREZENTARE: nu e cazul

Numele salariatului:

OBIECTIVELE DE PERFORMANTA ALE POSTULUI: Titularul postului are un rol in activitatea de executie a operatiunilor ce derivã din:

 • Cunoasterea corespunzatoare a atributiilor si responsabilitatilor postului;
 • Comunicare ireprosabila cu clientii,
 • Servirea rapidã si calitativa a clientului,
 • Disciplina financiara privind intocmirea actelor contabile primare;
 • Respectarea reglementarilor privind protectia muncii;
 • Asimilarea instructiunilor privind munca;
 • Adaptare rapida la noua tehnologie;
 • Utilizarea eficienta a resurselor materiale;
 • Memorie, spirit de echipa, initiativa

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE:

ATRIBUŢII PRINCIPALE (şi sarcini aferente):

 1. Asigură
 • comunicarea cu clientii magazinului (punctului de vanzare)
 • prezentarea produselor,
 • mentinerea mediului ambiant cât mai plãcut
 • organizarea cadrului general de deschidere si inchidere a activitatii magazinului (punctului de vanzare),
 • efectuarea vanzarii,
 • incasarea contravalorii marfii,
 • prezentarea produselor si serviciilor aferente vanzarii,
 • promovarea imaginii magazinului (punctului de vanzare),
 • mentinerea stocurilor si necesarului de monetar de rezerva,
 • verificarea stocurilor cu vanzarile,
 • intocmirea documentelor specifice activitatii de vanzare, precum si raportarea activitatii de vanzare.
 • receptia produselor destinate vanzarii realizand urmatoarele operatii: pregateste spatii pentru descarcare; verifica documentele de insotire;verifica mijloacele de transport si ambalare; participa la receptia cantitativa;

RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI:

Legat de activităţile specifice, răspunde de:

 • Respectarea disciplinei financiare privind încasările şi plăţile în numerar
 • Respectarea plafonului de casă
 • Asigurarea stocurilor si necesarului de monetar de rezerva
 • sa urmareasca conditiile de valabilitate, pastrare, depozitare, manipulare si administrare produse
 • Aplicarea stricta a regulilor de comert privind vanzarea produselor , si corecta gestionare a acestora;
 • Suporta in cazul unor lipsuri certe aparute in gestiunea de care raspunde, conform legislatiei in vigoare ;
 • Îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate  
 • Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de firmă
 • Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul firmei
 • Respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 • Adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele firmei
 • Se implică în vederea soluţionării situaţiilor de criză care afectează firma
 • Respectarea programului de lucru si de folosirea integrala a timpului de munca;
 • Trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.
  • In scopul realizarii obiectivelor, are urmatoarele obligatii:

Legat de disciplina muncii, răspunde de:

a)    sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie;

b)    sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;

c)    sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

d)    sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

e)    sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

f)     sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

g)    sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

h)    sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;

i)      sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

 • Utilizarea echipamentelor si dispozitivelor de protectie a muncii, prevenire si stingere incendii, materialelor igienico-sanitare si antidotului conform normelor reglementate;
 • Raportarea imediata a accidentelor tehnice si umane;
 • Executarea dispozitiilor date de catre  seful direct pentru realizarea unor lucrari, ce sunt in responsabilitatea sa si la care nu se face referire in fisa postului;

AUTORITATEA POSTULUI:         

 • Are acces la casă şi numerar 
 • Solicită şi utilizează echipamentele/consumabilele puse la dispoziţie de firmă

 CRITERIILE DE EVALUARE A PERFORMANTEI SALARIATULUI:

Performanta profesionala individuala va fi evaluata prin fise de evaluare periodica dupa urmatoarele criterii:

 • Caracteristici personale (aptitudini, comportament si personalitate);
 • Competenta;
 • Caracteristici profesionale (vigilenta, disponibilitate, autocontrol);
 • Interesul pentru resursele materiale alocate postului si utilizarea eificienta a acestora;
 • Adaptabilitate la post;
 • Capacitate de decizie;
 • Spirit de echipa;
Administrator Titular de post
Data  Data
Semnătura Semnătura

 

zp8497586rq

3 Responses to “Modele fise de post conform noilor reglementari ale Codului Muncii”

 1. robintel Says:

  Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out much. I’m hoping to provide one thing back and aid others like you helped me.

 2. SERBAN Says:

  as vrea sa descarc si eu fisa post vanzator,se poate?

 3. iulia Says:

  tot ceea ce faceti este profesional