07 Apr

Modele de note explicative pentru bilantul anului 2009

Nota 1 Active imobilizate
                                                                                                         - lei -

 

                                                                                                         – lei –

+————-+————————————————+———————————————–+

|             |                                                |            Ajustari de valoare***)            |

|             |               Valoarea bruta**)                |   (amortizari si ajustari pentru depreciere   |

|  Denumirea  |                                                |           sau pierdere de valoare)            |

| elementului +————+———-+———–+————+————+————+——–+————+

|     de      |  Sold la   |          |  Cedari,  |  Sold la   |  Sold la   |  Ajustari  |        |  Sold la   |

|imobilizare*)| inceputul  | Cresteri |transferuri| sfarsitul  | inceputul  |inregistrate|Reduceri| sfarsitul  |

|             |exercitiului|  ****)   |  si alte  |exercitiului|exercitiului| in cursul  |  sau   |exercitiului|

|             | financiar  |          | reduceri  | financiar  | financiar  |exercitiului|reluari | financiar  |

|             |            |          |           |            |            | financiar  |        |            |

+————-+————+———-+———–+————+————+————+——–+————+

|      0      |     1      |    2     |     3     | 4 = 1+2-3  |     5      |     6      |   7    | 8 = 5+6-7  |

+————-+————+———-+———–+————+————+————+——–+————+

+————-+————+———-+———–+————+————+————+——–+————+

+————-+————+———-+———–+————+————+————+——–+————+

+————-+————+———-+———–+————+————+————+——–+————+

+————-+————+———-+———–+————+————+————+——–+————+

 • *) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.
**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.
In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.
In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.
***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.
****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.
 Nota 2 Provizioane
                                                                           - lei -
+---------------+-----------------+----------------------------+-----------------+
|   Denumirea   |Sold la inceputul|       Transferuri**)       |Sold la sfarsitul|
|provizionului*)|  exercitiului   +-------------+--------------+  exercitiului   |
|               |    financiar    |   in cont   |   din cont   |    financiar    |
+---------------+-----------------+-------------+--------------+-----------------+
|       0       |        1        |      2      |      3       |    4 = 1+2-3    |
+---------------+-----------------+-------------+--------------+-----------------+
+---------------+-----------------+-------------+--------------+-----------------+
+---------------+-----------------+-------------+--------------+-----------------+
 *) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.
**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.
Nota 3 Repartizarea profitului*)
                                                                         - lei -
+------------------------------------------------------------------------------+
|            Destinatia profitului            |              Suma              |
+---------------------------------------------+--------------------------------+
|Profit net de repartizat:                    |                                |
+---------------------------------------------+--------------------------------+
|   - rezerva legala                          |                                |
+---------------------------------------------+--------------------------------+
|   - acoperirea pierderii contabile          |                                |
+---------------------------------------------+---------------------------------
|   - dividende etc.                          |                                |
+---------------------------------------------+---------------------------------
|Profit nerepartizat                          |                                |
+------------------------------------------------------------------------------+
 
*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.
 Nota 4 Analiza rezultatului din exploatare
                                                                                    - lei -
+-------------------------------------------------------------------+---------------------+
|                                                                   | Exercitiu financiar |
|                      Denumirea indicatorului                      +-----------+---------+
|                                                                   | Precedent | Curent  |
+-------------------------------------------------------------------+-----------+----------
|                                 0                                 |     1     |    2    |
+-------------------------------------------------------------------+-----------+---------+
| 1. Cifra de afaceri neta                                          |           |         |
+-------------------------------------------------------------------+-----------+---------+
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)|           |         |
+-------------------------------------------------------------------+-----------+---------+
| 3. Cheltuielile activitatii de baza                               |           |         |
+-------------------------------------------------------------------+-----------+---------+
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare                           |           |         |
+-------------------------------------------------------------------+-----------+---------+
| 5. Cheltuielile indirecte de productie                            |           |         |
+-------------------------------------------------------------------+-----------+---------+
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)         |           |         |
+-------------------------------------------------------------------+-----------+----------
| 7. Cheltuielile de desfacere                                      |           |         |
+-------------------------------------------------------------------+-----------+---------+
| 8. Cheltuieli generale de administratie                           |           |         |
+-------------------------------------------------------------------+-----------+----------
| 9. Alte venituri din exploatare                                   |           |         |
+-------------------------------------------------------------------+-----------+----------
|10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)                      |           |         |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
 Nota 5 Situatia creantelor si datoriilor
                                                                         - lei -
+--------------------+--------------------------+------------------------------+
|                    |           Sold           |    Termen de lichiditate     |
|      Creante       |       la sfarsitul       +----------------+-------------+
|                    |  exercitiului financiar  |    Sub 1 an    | Peste 1 an  |
+--------------------+--------------------------+----------------+-------------+
|         0          |        1 = 2 + 3         |       2        |      3      |
+--------------------+--------------------------+----------------+-------------+
|Total, din care:    |                          |                |             |
+--------------------+--------------------------+----------------+-------------+
+--------------------+--------------------------+----------------+-------------+
+--------------------+--------------------------+----------------+-------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                        - lei |
---------------------+--------------------------+------------------------------+
|                    |           Sold           |   Termen de exigibilitate    |
|     Datorii*)      |       la sfarsitul       +--------+---------+-----------+
|                    |  exercitiului financiar  |Sub 1 an| 1-5 ani |Peste 5 ani|
+--------------------+--------------------------+--------+---------+-----------+
|         0          |        1 = 2 + 3 + 4     |   2    |    3    |     4     |
+--------------------+--------------------------+--------+---------+------------
|Total, din care:    |                          |        |         |           |
+--------------------+--------------------------+--------+---------+-----------+
+--------------------+--------------------------+--------+---------+-----------+
+--------------------+--------------------------+--------+---------+-----------+
+------------------------------------------------------------------------------+
 *) Se vor mentiona urmatoarele informatii:
a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;
b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari:
- valoarea datoriei;
- valoarea si natura garantiilor;
c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;
d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.
 Nota 6 Principii, politici si metode contabile
 Se vor prezenta:
a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile, mentionandu-se:
- natura;
- motivele;
- evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.
c) Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii
trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.
e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.
f) in cazul reevaluarii imobilizarilor corporale:
- elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;
- valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;
- tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;
- modificarile rezervei din reevaluare:
                - valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;
                - diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;
                - sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului  financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;
                - valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.
g) Daca activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.
h) Daca valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.
 Nota 7 Participatii si surse de finantare
 Se vor prezenta urmatoarele informatii:
a) se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral varsate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;
d) actiuni rascumparabile:
- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
- caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;
- valoarea eventualei prime de rascumparare;
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:
- tipul de actiuni;
- numar de actiuni emise;
- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
- drepturi legate de distributie:
                - numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;
                - perioada de exercitare a drepturilor;
                - pretul platit pentru actiunile distribuite;
f) obligatiuni emise:
- tipul obligatiunilor emise;
- valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;
- obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:
                - valoarea nominala;
                - valoarea inregistrata in momentul platii.
Nota 8 Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie,conducere si de supraveghere
 Se vor face mentiuni cu privire la:
a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:
- rata dobanzii;
- principalele clauze ale creditului;
- suma rambursata pana la acea data;
- obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;
d) salariati:
- numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;
- cheltuieli cu asigurarile sociale;
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.
 Nota 9 Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari
 1. Indicatori de lichiditate:
 a) Indicatorul lichiditatii curente
                                                                         Active curente
  (Indicatorul capitalului circulant) = -----------------
                                                                           Datorii curente
 - valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
- ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.
 b) Indicatorul lichiditatii imediate
                                                     Active curente - Stocuri
   (Indicatorul test acid) = -------------------------
                                                        Datorii curente
 2. Indicatori de risc:
 a) Indicatorul gradului de indatorare
 Capital imprumutat                           Capital imprumutat
------------------               x 100  sau   ------------------ x 100
  Capital propriu                                      Capital angajat
 unde:
- capital imprumutat = credite peste un an;
- capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.
 b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.
Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.
 Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit
--------------------------------------------------------                    =   Numar de ori
                 Cheltuieli cu dobanda
 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:
- Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
- Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;
- Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar
Costul vanzarilor
-------------------     =     Numar de ori
   Stoc mediu
 sau
 Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate
    Stoc mediu
------------------       x       365
Costul vanzarilor
 - Viteza de rotatie a debitelor-clienti
                - calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;
                - exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.
 Sold mediu clienti
-------------------      x      365
 Cifra de afaceri
 O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).
 - Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.
        Sold mediu furnizori
-----------------------------------       x       365,
Achizitii de bunuri (fara servicii)
unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.
 - Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate
  Cifra de afaceri
------------------
Active imobilizate
 - Viteza de rotatie a activelor totale
 Cifra de afaceri
----------------
  Total active
 4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:
 a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:
 Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit
--------------------------------------------------------,
                    Capital angajat
 unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.
 b) Marja bruta din vanzari
 Profitul brut din vanzari
---------------------------   x        100
    Cifra de afaceri
 O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.
 Nota 10 Alte informatii
 Se prezinta:
a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina.
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
- proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;
- reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;
- masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;
- impozitul pe profit ramas de plata.
e) Cifra de afaceri:
- prezentarea acesteia pe segmente de activitati si pe piete geografice.
f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilantului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:
- natura evenimentului; si
- o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.
g) Explicatii despre valoarea si natura:
- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;
- veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans,
in situatia in care acestea sunt semnificative.
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.
i) In cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta urmatoarele informatii:
- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;
- dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.
In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidentia urmatoarele:
- o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:
                - existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;
                - restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.
- dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.
p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.
            ADMINISTRATOR,                                                                                 INTOCMIT,
Numele si prenumele ___________________           Numele si prenumele _________________
Semnatura _____________________________     Calitatea___________________________
                                                                                                         Semnatura    ________________________
Stampila unitatii                                                                       Nr. de inregistrare in organismul profesional
 
 
 
 
 
 

2 Responses to “Modele de note explicative pentru bilantul anului 2009”

 1. May Says:

  Va rog sa ma lamuriti privind calculul numarului mediu anual de salariati ce trebuie trecut in bilantul intocmit pentri 01.01 -31.12.2009 :
  Pentru o societate a carei activitate a fost suspendata in 01.05.2009 , numarul mediu anual de salariati se imparte la 12 luni SAU la 4 luni , adica numarul lunilor in care A AVUT ACTIVITATE CU SALARIATI ??

  Va multumesc.

 2. EXPERT CONTAB Says:

  pentru nenia_petronela@yahoo.com
  numarul mediu este numarul lunilor in care A AVUT ACTIVITATE CU SALARIATI

Leave a Reply