06 Jul

Masuri pentru amânarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen -OUG92

OUG nr. 92/2009 stabileste unele masuri pentru amânarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare.

Potrivit OUG 92/2009, se acorda inlesniri sub forma amânarii la plata, care poate fi solicitata de contribuabili, prin cerere, pentru obligatiile fiscale datorate si neachitate în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii.

In cerere, contribuabilii vor indica perioada pentru care se solicita amânarea la plata, care nu poate fi mai mare de 6 luni. De asemenea, amânarea la plata nu poate depasi data de 20 decembrie a anului fiscal în care se acorda.

In termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei de amânare la plata, contribuabilii vor constitui garantii sub forma scrisorii de garantie bancara si/sau vor oferi bunuri libere de orice sarcini în vederea instituirii masurilor asiguratorii.

 

Ordonanţă de urgenţă nr. 92/2009

din 30/06/2009

 

pentru amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare

 

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 457 din 01/07/2009

 

Actul a intrat in vigoare la data de 01 iulie 2009

Tematici

Fiscalitate
Reglementări
Plăţi

 

    În contextul crizei economico-financiare actuale din România, care a afectat mediul de afaceri, generând diminuarea lichidităţilor operatorilor economici, creşterea ratei şomajului, precum şi creşterea riscului privind imposibilitatea asigurării nivelului de lichidităţi necesare operatorilor economici în vederea derulării activităţii curente,

    şi în condiţiile în care statele membre intenţionează să ia măsuri pentru sprijinirea operatorilor economici în vederea atenuării efectelor crizei economice mondiale,

    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

   Art. 1.(1) Pentru obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se acordă înlesniri sub forma amânării la plată, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

   (2) Amânarea la plată se poate solicita de contribuabili, prin cerere, pentru obligaţiile fiscale datorate şi neachitate în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii.

 

   (3) În cerere contribuabilii vor indica perioada pentru care se solicită amânarea la plată, care nu poate fi mai mare de 6 luni. Amânarea la plată nu poate depăşi data de 20 decembrie a anului fiscal în care se acordă.

 

   Art. 2.(1) Pentru a beneficia de amânarea la plată a obligaţiilor fiscale, contribuabilii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

 

   a) nu înregistrează obligaţii fiscale restante la data de 30 septembrie 2008;

 

   b) şi-au depus toate declaraţiile fiscale;

 

   c) nu au înscrise fapte în cazierul fiscal;

 

   d) nu s-a stabilit răspunderea potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   (2) Condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) trebuie îndeplinite la data depunerii cererii.

 

   Art. 3.(1) Cererea contribuabilului se depune la organul fiscal competent şi se soluţionează de acesta, prin decizie, în termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii.

 

   (2) Odată cu depunerea cererii de amânare la plată contribuabilul va solicita şi eliberarea certificatului de atestare fiscală prin care se vor individualiza sumele care vor face obiectul amânării la plată.

 

   Art. 4.(1) În termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de amânare la plată, contribuabilii vor constitui garanţii sub forma scrisorii de garanţie bancară şi/sau vor oferi bunuri libere de orice sarcini în vederea instituirii măsurilor asigurătorii.

 

   (2) Garanţiile constituite şi/sau bunurile oferite în vederea instituirii măsurilor asigurătorii vor acoperi sumele amânate la plată, precum şi majorările de întârziere datorate pe perioada amânării.

 

   (3) Bunurile oferite în vederea instituirii măsurilor asigurătorii vor fi evaluate de un expert independent, iar pentru bunurile constând în terenuri şi clădiri evaluarea se va realiza conform Comunicării Comisiei privind elementele de ajutor de stat în vânzările de terenuri şi clădiri de către autorităţile publice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 209/1997.

 

   Art. 5.(1) Amânările la plată îşi pierd valabilitatea:

 

   a) în cazul în care contribuabilii nu îşi achită, conform legii, obligaţiile fiscale cu termene de plată începând cu data emiterii deciziei de amânare la plată;

 

   b) în cazul în care nu sunt îndeplinite obligaţiile prevăzute la art. 4.

 

   (2) Pierderea valabilităţii amânării la plată se constată de organul fiscal competent, prin decizie.

 

   (3) Pierderea valabilităţii amânării la plată atrage anularea acesteia, precum şi începerea sau continuarea, după caz, a executării silite.

 

   Art. 6. – Amânarea la plată se acordă unui contribuabil o singură dată într-un an calendaristic.

 

   Art. 7. – Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează în mod corespunzător cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

   Art. 8. – În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin al ministrului finanţelor publice, se aprobă norme metodologice de aplicare a acesteia.

 

   Art. 9. – Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică până în data de 30 iunie 2010.

 

    PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

   

                                                          Contrasemneaza:

                                                          —————

                                                   Ministrul finantelor publice,

                                                           Gheorghe Pogea

 

    Bucureşti, 30 iunie 2009.

    Nr. 92.

 

 

 

Leave a Reply