09 Jan

Informatii succinte despre tva la incasare in 2013

De la 1 ianuarie 2013 sistemul fiscal TVA la incasare se aplica obligatoriu.

Cine are obligatia sa aplice TVA la incasare de la 1 ianuarie 2013?
Persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 Cod Fiscal, cu sediul activităţii în România şi cifra de afaceri în anul precedent
mai mică de 2.250.000 lei. Cifra de afaceri pentru calculul plafonului este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi prestările
de servicii taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere precum şi operaţiunile pentru care locul livrării/prestării se consideră a fi în străinătate
conform art. 132 şi 133 Cod Fiscal. Data aplicării – prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor.
Persoanele impozabile cu sediul în România care se înregistrează ca plătitoare de TVA în cursul anului. Data aplicării – data înregistrării în scopuri de TVA.
Important pentru contribuabili !
Atentie ! La data depăşirii plafonului cifrei de afaceri, în anul curent, sistemul se aplică până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care s-a depăşit.
De retinut ! Sistemul TVA la incasare se aplică numai de persoanele înregistrate pe art. 153 Cod Fiscal şi care au sediul activităţii în România.

Cand intervine exigibilitatea taxei-plata (TVA) ?
– în termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, calculate conform dispoziţiilor Codului de Procedură Civilă;
– în cea de-a 90-a zi calendaristică de la termenul-limită prevăzut de lege pentru emiterea facturii, calculată conform dispoziţiilor Codului de Procedură Civilă.
Prin încasarea contravalorii livrării sau prestării se înţelege orice modalitate prin care furnizorul/prestatorul obţine contrapartida pentru aceste operaţiuni de
la beneficiar sau de la un terţ precum plata în bani, plata în natură, compensarea, cesiunea de creanţe, utilizarea unor instrumente de plată.

In care cazuri  se aplica excepţii de la aplicarea sistemului TVA la incasare ?
persoanele care fac parte dintr-un grup fiscal unic – art. 127 alin. (8) Cod Fiscal;
operaţiuni pentru care locul livrării sau prestării nu se consideră a fi în România;
persoanele nestabilite în România chiar dacă sunt înregistrate în scopuri de TVA în România (direct sau prin reprezentant fiscal);
persoanele impozabile care au sediul activităţii în afara României dar sunt stabilite în România prin sediu fix conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) Cod Fiscal.

Care sunt operaţiunile  exceptate de la aplicarea sistemului TVA la incasare?
livrări/prestări pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata TVA;
livrări/prestări scutite de TVA;
livrări/prestări cu încasare în numerar de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice inregistrate in scopuri de TVA, persoane fizice autorizate,
liber profesionisti si asocieri fara personalitate juridica;
operaţiuni supuse regimurilor speciale (art. 152^1 Regimul special pentru agenţiile de turism; art. 152^2 Regimuri speciale pentru bunurile second-hand,
opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi; art. 152^3 Regimul special pentru aurul de investiţii);
livrări/prestări către beneficiari persoane afiliate (art. 7 Cod Fiscal).
Nota : Pentru aceste operatiuni nu se va mentiona pe facturi “TVA la incasare”.

Este bine de stiut care sunt regulile pentru facturile emise înainte de intrarea în sistem:
nu se aplică sistemul pentru facturile pentru contravaloarea totală a livrărilor/prestărilor emise înainte de data intrării în sistem (indiferent dacă sunt sau nu încasate) dacă faptul generator intervine după intrarea în sistem;
pentru facturi reprezentând contravaloarea parţială a livrărilor/prestărilor emise înainte de intrarea în sistem (indiferent dacă au fost sau nu încasate) pentru care faptul generator intervine după data intrării în sistem
– se aplică sistemul numai pentru diferenţele ce vor fi facturate după intrarea în sistem.

Este bine de stiut care sunt reguli pentru facturile  emise înainte de ieşirea din sistem:
pentru facturi reprezentând contravaloarea totală a livrărilor/prestărilor emise înainte de data ieşirii din sistem (indiferent dacă au fost sau nu încasate) pentru care faptul generator intervine după ieşirea din sistem
– se aplică sistemul (exigibilitatea intervine la încasare);
pentru facturi reprezentând contravaloarea parţială a livrărilor/prestărilor emise înainte de data ieşirii din sistem pentru care faptul generator intervine după data ieşirii se aplică sistemul numai pentru taxa aferentă
contravalorii parţiale a livrării/prestării facturate înainte de ieşirea din sistem.
Cum se determinarmin taxa aferenta încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării/prestării
Fiecare încasare (totală sau parţială) se consideră că include şi TVA – TVA colectată se determină prin aplicarea sutei majorate (24; 9; 5 x 100/124, 109, 105).

Care sunt regulile privind procedura deducerii in cazul aplicarii sistemului TVA la incasare ?
Dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de o persoană impozabilă de la o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare este amânat până în momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor

care i-au fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său.
Dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare este amânat până în momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au fost livrate/prestate
a fost plătită furnizorului/prestatorului său, chiar dacă o parte din operaţiunile realizate de persoana impozabilă sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la încasare.

Reglementari de retinut de catre contribuabili :
înscrierea pe facturi a menţiunii „TVA la încasare” este obligatorie pentru operaţiunile pentru care contribuabilii sunt obligaţi să aplice sistemul;
în situaţia în care furnizorul/prestatorul este înscris în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare la data emiterii unei facturi, dar omite să înscrie menţiunea „TVA la încasare”,
deşi operaţiunea nu este exceptată de la aplicarea sistemului de TVA la încasare, beneficiarul are obligaţia să exercite dreptul de deducere la data plăţii facturii;
determinarea cifrei de afaceri pentru plafon se face potrivit bazei de impozitare înscrisă în Decont, formular 300, pe rândurile corespunzătoare operaţiunilor taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere,
inclusiv operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră a fi în străinătate plus rândurile de regularizări corespunzătoare;
pentru înregistrarea în sistem pentru 1.01.2013 – cifra de afaceri se calculează pentru perioada 1.10.2011 – 30.09.2012 se declară până la 25.10.2012 prin formularul 097. Important! Cei care nu au solicitat înregistrarea în sistem vor fi înregistraţi din oficiu de organele fiscale!;
în situaţia în care cifra de afaceri în perioada 1.10.2011-30.09.2012 este mai mică decât 2.250.000, dar, la 31.12.2012, societatea are codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, nu va fi înregistrată în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare,
sau va fi radiată dacă a fost înregistrată;
persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în perioada 30.09. – 31.12.2012 şi care au cifra de afaceri mai mică de 2.250.000 lei aplică sistemul începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din 2013 – trebuie să depună notificarea până la 25.01.2013. Dacă nu depun notificarea vor fi luate în evidenţă din oficiu.
În acest caz, nu beneficiază de dreptul de deducere pentru achiziţii decât ulterior plăţii facturilor şi colectează TVA conform regulilor generale – la facturare – art. 156^3 alin. (11) Cod Fiscal;
persoanele impozabile care aplică sistemul şi depăşesc în cursul anului plafonul de 2.250.000 lei aplică sistemul până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit – depun notificarea până la 25 a lunii următoare perioadei fiscale în care au depăşit plafonul
– dacă nu au depus notificarea sunt radiate din oficiu de organele fiscale din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. În acest caz, între data la care persoana impozabilă avea obligaţia de a nu mai aplica sistemul şi data radierii din oficiu, deduce TVA la achiziţii
la data plăţii facturilor şi colectează la facturare (nu la încasare) – art. 156^3 alin. (12) Cod Fiscal;
ANAF a organizat Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. Registrul este public şi a fost publicat pe siteul ANAF, la adresa www.anaf.ro. Înscrierea şi radierea în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare se face de către organul fiscal competent, pe baza notificărilor depuse de persoanele impozabile sau din oficiu.
persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care aplică sistemul TVA la încasare au obligaţia să menţioneze în jurnalele pentru vânzări facturile emise pentru livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care este obligatorie aplicarea sistemului TVA la încasare, chiar dacă exigibilitatea taxei nu intervine în perioada fiscală în care a fost emisă factura. În plus, în jurnalele pentru vânzări se înscriu şi următoarele informaţii:
– numărul şi data documentului de încasare sau, după caz, data la care a expirat termenul-limită de 90 de zile prevăzut la art. 134^2 alin. (5) Cod Fiscal;
– valoarea integrală a contravalorii livrării de bunuri/prestării de servicii, inclusiv TVA;
– baza impozabilă şi TVA aferentă;
– valoarea încasată, inclusiv TVA, precum şi baza impozabilă şi TVA exigibilă corespunzătoare sumei încasate sau, după caz, la expirarea termenului-limită de 90 de zile prevăzut la art. 134^2 alin. (5) Cod Fiscal se evidenţiază dacă există diferenţe de sume neîncasate, care devin exigibile, precum şi baza impozabilă şi TVA exigibilă corespunzătoare sumei respective;
– diferenţa reprezentând baza impozabilă şi TVA neexigibilă.
Baza legală: Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; Hotărârea Guvernului nr. 1.071/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

zp8497586rq