30 Dec

Impozitul pe dividende in 2010

Declararea şi plata impozitului pe dividende
 
Obligaţiile ce le revin agentilor economici privind declararea şi plata impozitului pe dividende atunci când beneficiarul dividendelor este un nerezident persoană fizică sau juridică.Pentru veniturile obţinute sub formă de dividende de persoane fizice şi juridice nerezidente din România cota de impunere este de 16%.

Pentru dividendele plătite de o întreprindere, care este persoană juridică română sau persoană juridică cu sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunea Europenă (UE) sau în unul dintre statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS), respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, ori unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al UE sau dintr-un stat al AELS,  situat într-un alt stat membru al UE ori al AELS cota de impunere este de 10%.

 Calculul şi plata impozitului pe dividende

Impozitul datorat de nerezidenţi pentru veniturile impozabile obţinute din România se calculează, se reţine şi se varsă la bugetul de stat de către plătitorii de venituri.

Impozitul se calculează, respectiv se reţine în momentul plăţii venitului şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul. Impozitul se calculează, se reţine şi se plăteşte, în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ziua reţinerii impozitului pentru nerezidenţi.

Important! În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte până la data de 25 ianuarie a anului următor.

 Scutiri de la plata impozitului pe dividende

Dividendele plătite de o întreprindere, care este persoană juridică română sau persoană juridică cu sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al UE sau în unul dintre statele AELS, ori unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al UE sau dintr-un stat al AELS, situat într-un alt stat membru al UE sau al AELS, sunt scutite de impozit, dacă persoana juridică străină beneficiară a dividendelor întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

1. are una dintre formele de organizare prevăzute la art. 20 indice 1 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

2. în conformitate cu legislaţia fiscală a statului membru al UE sau a unuia dintre statele AELS, este considerată a fi rezidentă a statului respectiv şi, în temeiul unei convenţii privind evitarea dublei impuneri încheiate cu un stat terţ, nu se consideră că este rezident în scopul impunerii în afara UE sau AELS;

3. plăteşte, în conformitate cu legislaţia fiscală a unui stat membru al UE sau a unuia dintre statele AELS, impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări;

4. deţine minimum 10% din capitalul social al întreprinderii persoană juridică română pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 2 ani, care se încheie la data plăţii dividendului.

Dacă beneficiarul dividendelor este un sediu permanent al unei persoane juridice rezidente într-un stat membru al UE sau într-un stat al AELS, situat într-un alt stat membru al UE sau al AELS, pentru acordarea acestei scutiri persoana juridică străină pentru care sediul permanent îşi desfăşoară activitatea trebuie să întrunească cumulativ condiţiile prevăzute la pct. 1 – 4.

Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridică română care plăteşte dividendul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

1. este o societate înfiinţată în baza legii române şi are una dintre următoarele forme de organizare: „societate pe acţiuni”, „societate în comandită pe acţiuni”, „societate cu răspundere limitată”;

2. plăteşte impozit pe profit, potrivit prevederilor Titlului II, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări.
Dividendele plătite către fonduri de pensii, astfel cum sunt ele definite în legislaţia statului membru al UE, sau în unul dintre statele AELS, sunt scutite de impozit.

Atenţie! Dacă un contribuabil este rezident al unei ţări cu care România a încheiat o convenţie pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit care se aplică venitului impozabil obţinut de către acel contribuabil din România nu poate depăşi cota de impozit prevăzută în convenţie. In situaţia în care sunt cote diferite de impozitare în legislaţia internă sau în convenţiile de evitare a dublei impuneri, se aplică cotele de impozitare mai favorabile. Dacă un contribuabil este rezident al unei ţări din UE, cota de impozit care se aplică venitului impozabil obţinut de acel contribuabil din România este cota mai favorabilă prevăzută în legislaţia internă, legislaţia UE sau în convenţiile de evitare a dublei impuneri. Legislaţia UE se aplică în relaţia României cu statele membre ale UE sau ale AELS.

 Obligaţii privind declararea impozitului pe dividende

Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii,  au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul expirat, respectiv „Declaraţia informativă privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”, prevăzută la art. 119, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 şi pct. 15 indice 1 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 la administraţia financiară unde este înregistrat plătitorul de venit. De asemenea plătitorul de venit va declara în formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, la rândul 21 „Impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi persoane fizice” şi la rândul 22 „Impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi persoane juridice”, impozitul reţinut.
*
Baza legală: art. 115-119 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Leave a Reply