30 Jun

Ghid practic privind reflectarea în contabilitate a unor operaţiuni economice elaborat de Ministerul de finante

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale s-au prevăzut unele măsuri privind limitarea dreptului de deducere a TVA pentru achiziţiile de vehicule prevăzute la art. 145¹ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si pentru combustibilul necesar functionării vehiculelor aflate în posesia sau în folosinţa persoanei impozabile, cu excepţiile prevăzute de lege.

 

În vederea aplicării unitare si a evidenţierii în contabilitate a operaţiunilor potrivit prevederilor ordonanţei de urgenţă menţionate, a fost elaborat prezentul ghid practic.

 

Limitările speciale ale dreptului de deducere prevăzute în ordonanţa de urgenţă menţionată au impact asupra reflectării în contabilitate a unor operaţiuni economice în următoarele situaţii:

– achiziţii intracomunitare de vehicule;

– importul de vehicule;

– achiziţii din ţară de vehicule;

– achiziţii de combustibili necesari pentru funcţionarea vehiculelor.

 

Pentru clarificare, în prezentul ghid, s-au introdus si unele prevederi referitoare la condiţiile în care bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale pot fi înregistrate în contabilitate ca documente justificative.

 

I. Înregistrările generate în contabilitatea persoanelor care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, ca urmare a aplicării limitărilor speciale ale dreptului de deducere pentru achiziţiile de vehicule prevăzute la art. 1451 din Codul fiscal, se pot efectua potrivit prevederilor pct. (1) – (5).

 

(1) În cazul achiziţiilor intracomunitare de vehicule rutiere motorizate, dacă TVA este integral nedeductibilă conform art. 1451 din Codul fiscal rezultă că aceasta este în totalitate o taxă nerecuperabilă si devine parte a costului de achiziţie. Pentru a reflecta în contabilitate această operaţiune se efectuează următoarele înregistrări contabile:

a) dacă TVA devine exigibilă conform art. 135 din Codul fiscal în aceeasi lună în care se efectuează si recepţia vehiculului:

– înregistrarea TVA ca taxă colectată si taxă deductibilă, conform

prevederilor art. 157 alin.(2) din Codul fiscal:

4426            =        4427

“TVA deductibilă”            „TVA colectată”

si concomitent,

– trecerea TVA nerecuperabilă în costul de achiziţie al vehiculului la data recepţiei acestuia:

213              =        4426

„Instalaţii tehnice, „TVA deductibilă”

mijloace de transport,animale si plantaţii”

– înregistrarea vehiculului recepţionat de la furnizor

213              =        404

„Instalaţii tehnice, „Furnizori de imobilizări”

mijloace de transport,animale si plantaţii”

b) dacă exigibilitatea TVA pentru achiziţia intracomunitară si recepţia vehiculului au loc în luni diferite:

i) înregistrări care se efectuează în luna în care a intervenit exigibilitatea achiziţiei intracomunitare:

– înregistrarea TVA ca taxă colectată si taxă deductibilă:

4426           =        4427

“TVA deductibilă”            „TVA colectată”

si concomitent,

– înregistrarea TVA nerecuperabilă în costul de achiziţie al

vehiculului:

231              =        4426

„Imobilizări corporale       „TVA deductibilă”

în curs de execuŢie”

 

ii) înregistrări care se efectuează în luna în care are loc recepţia bunului (ulterior lunii în care a fost declarată achiziţia intracomunitară):

– înregistrarea în costul de achiziţie al vehiculului, a sumei înregistrate anterior în contul 231 „Imobilizări corporale în curs de execuţie”:

213              =        231

„Instalaţii tehnice,            „Imobilizări corporale în curs de execuţie”

mijloace de transport,

animale si plantaţii”

 

– înregistrarea vehiculului recepţionat de la furnizor

213              =        404

„Instalaţii tehnice,            „Furnizori de imobilizări”

mijloace de transport,

animale si plantaţii”

 

(2) În cazul importurilor de vehicule, dacă TVA este integral nedeductibilă conform art. 1451 din Codul fiscal, rezultă că aceasta este în totalitate o taxă nerecuperabilă si devine parte a costului de achiziţie. Pentru a reflecta în contabilitate această operaţiune se efectuează următoarele înregistrări contabile:

– plata la organele vamale a TVA pentru import conform prevederilor

art. 157 alin. (3) din Codul fiscal:

4426            =        512

“TVA deductibilă”            „Conturi curente la bănci”

si concomitent

213              =        4426

„Instalaţii tehnice,            „TVA deductibilă”

mijloace de transport,

animale si plantaţii”

– înregistrarea vehiculului recepţionat de la furnizor

213              =        404

„Instalaţii tehnice,           „Furnizori de imobilizări”

mijloace de transport,

animale si plantaţii”

 

(3) Pentru achiziţiile din ţară de vehicule, TVA va face parte din costul de achiziţie numai dacă taxa este integral nedeductibilă.

Pentru evidenţierea în contabilitate a achiziţiilor interne de vehicule pentru care nu se admite deducerea TVA-ului se fac următoarele articole contabile:

%                =        404

213                       „Furnizori de imobilizări”

„Instalaţii tehnice,

mijloace de transport

animale si plantaţii”

4426

„TVA deductibilă”

 

si concomitent

213              =        4426

„Instalaţii tehnice,            „TVA deductibilă”

mijloace de transport

animale si plantaţii”

 

(4) Pentru operaţiunile de leasing, având în vedere tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA diferit faţă de tratamentul contabil si cel al impozitului pe profit, se va considera că pentru bunurile achiziţionate în baza unui contract de leasing TVA nu a fost integral nedeductibilă si nu va face parte din costul de achiziŢie al vehiculului.

Ca urmare, înregistrarea în contabilitate a TVA aferentă valorii reziduale se efectuează prin articolul contabil:

4426           =        404

„TVA deductibilă”            „Furnizori de imobilizări”

si concomitent

635              =        4426

„Cheltuieli cu alte impozite „TVA deductibilă”

taxe si vărsăminte asimilate”

 

5) În cazul achiziţiei din ţară de combustibili, TVA nerecuperabilă potrivit Codului fiscal se include în costul combustibilului, evidenţiindu-se prin articolul contabil:

%                 =        401

3022                      „Furnizori”

„Combustibili”

sau

6022

“Cheltuieli privind combustibilul”

4426

„TVA deductibilă”

 

si concomitent

3022            =        4426

„Combustibili”                  “TVA deductibilă”

sau

6022

“Cheltuieli privind combustibilul”

după cum combustibilul este sau nu stocat.

 

NOTĂ

Cursul de schimb utilizat pentru determinarea bazei impozabile si a TVA aferente pentru

achiziŢia intracomunitară este cursul din data exigibilităţii taxei, conform art 135 din Codul fiscal, respectiv ori data emiterii facturii de către furnizorul extern, ori data de 15 a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea în celălalt stat membru. Pentru achiziţiile intracomunitare de bunuri, spre deosebire de livrările/prestările în ţară, exigibilitatea de taxă intervine la data emiterii facturii de către furnizor în situaţia în care factura este emisă înaintea celei de a 15-a zi a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea de bunuri. Dacă se recepţionează bunul si nu se primeste facturade la furnizorul din alt stat membru până pe data de 15 a lunii următoare, se va emite o autofactură conform art. 1551 din Codul fiscal, iar cursul utilizat pentru determinarea bazei impozabile si a TVA este cursul din data de 15 în care a fost emisă autofactura. Baza de impozitare si TVA astfel determinate se preiau în jurnalul pentru cumpărări si în decontul de TVA la rd. 4 si 15 si de regulă la rd. 4.1 si 15.1. Ulterior, la primirea facturii furnizorului se efectuează corecţii pentru a determina baza achiziţiei intracomunitare la cursul din data emiterii facturii de furnizor, numai în situaţia în care factura a fost emisă înaintea celei de a 15 –a zi a lunii următoare celei în care a a vut loc livrarea.

 

Exemplul 1 – bunul este recepţiont în data de 20 mai 2009, dar nu se primeste nicio factură până la data de 15 iunie – se va emite o autofactură pe data de 15 iunie si achiziţia intracomunitară va fi declarată în jurnalul de cumpărări si în decontul de TVA în luna iunie. La data primirii facturii se va verifica dacă este emisă înainte de 15 iunie, situaŢie în care se efectuează corecţii pentru a determina baza achiziţiei intracomunitare la cursul din data emiterii facturii de furnizor.

 

Exemplul 2 – în data de 22 iunie 2009 se întocmeste procesul-verbal de recepţie pentru un vehicul care a fost cumpărat din Ungaria. Factura furnizorului este emisă pe data de 2 aprilie 2009 si este primită în cursul lunii aprilie. Achiziţia intracomunitară se va înregistra în luna aprilie, în timp ce recepţia vehiculului se va înregistra în luna iunie 2009.

Din punct de vedere contabil, în cazul bunurilor achiziţionate, însoţite de factură sau de aviz de însoţire a mărfii, urmând ca factura să sosească ulterior, cursul valutar utilizat la înregistrarea în contabilitate este cursul de la data recepţiei bunurilor (pct. 152 alin. (5) din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, aprobate prin Ordinul ministrului finanŢelor publice nr.1752/2005, cu modificările si completările ulterioare)

 

II 1. În cazul achiziţionării carburanţilor auto pe bază de bon fiscal, bonurile sunt documente justificative care stau la baza înregistrării cheltuielilor în contabilitate dacă sunt stampilate si au înscrise denumirea cumpărătorului si numărul de înmatriculare a autovehiculului.

 

2. (1) Bonurile fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sunt documente care atestă efectuarea plăţii si se anexează la Registrul de casă.

(2) Înregistrarea în contabilitate a bunurilor achiziţionate sau a serviciilor prestate, achitate cu numerar sau card bancar, pe bază de bon fiscal, se poate efectua în următoarele condiţii:

(i) entitatea solicită furnizorului factura aferentă bunurilor livrate sau serviciilor prestate, având ca anexă bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal;

sau

ii) entitatea justifică cheltuielile efectuate fie prin documente care atestă intrarea în gestiune a bunurilor achiziţionate, fie cu alte documente cum sunt:

ordin de deplasare, decont de cheltuieli, la care se anexează bonul fiscal, documentele respective fiind aprobate de persoana care autorizează efectuarea acestor cheltuieli. În cazul utilizării decontului de cheltuieli, documentul utilizat este „Decont de cheltuieli – cod 14-5-5” aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, care va fi adaptat în mod corespunzător pentru decontări interne.

3. Deducerea taxei pe valoarea adaugată se exercită pe baza documentelor stabilite prin Titlul VI al Codului fiscal.

În funcţie de programele informatice utilizate, operatorii economici vor efectua evidenţierea achiziţiilor în contabilitate cu respectarea atât a reglementărilor contabile, cât si a prevederilor legale privind regimul TVA.

Leave a Reply