09 Jun

Formularul 092 pentru schimbarea regimului de TVA

Formular declaratie 092 download

decl092

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 371/2.VI.2009

ANEXA Nr. 5

I N S T R U C T I U N I

de completare a formularului (092) „Declarație de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele

impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală

și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România”

Formularul (092) „Declarație de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România” se completează de persoanele impozabile

înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară.

Formularul (092) „Declarație de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România” se depune la organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziției intracomunitare.

Formularul se completează în două exemplare,
înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute:

– un exemplar, semnat și ștampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poștă, prin scrisoare recomandată;

– un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Completarea formularului se face astfel:

Secțiunea I „Date de identificare a persoanei impozabile” Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociației sau a entității fără personalitate juridică ori cu numele și prenumele persoanei fizice, după caz.

În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate care și-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta „Denumire/Nume, prenume” se înscriu informațiile de identificare înscrise pe certificatul de înregistrare fiscală a reprezentării (denumirea persoanei impozabile stabilite în străinătate). Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de înregistrate în scopuri de TVA utilizat pentru completarea si depunerea formularului „Decont de taxă pe valoarea adăugată”.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta „Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.

În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, care si-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta „Domiciliul fiscal” se înscrie domiciliul fiscal al reprezentantului.

Secțiunea II „Date de identificare a reprezentantului fiscal”

Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea/numele, prenumele reprezentantului fiscal desemnat de persoana impozabilă stabilită în străinătate și înregistrată în scopuri de TVA în România.

Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal, pentru activitatea proprie.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Secțiunea III se completează cu luna și anul în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente achiziției intracomunitare.

De asemenea, se completează data de întâi a lunii  incepând cu care se schimbă perioada fiscală, respectiv se utilizează luna calendaristică ca perioadă fiscală pentru declararea și plata taxei pe valoarea adăugată.

Astfel, perioada fiscală devine luna calendaristică începând

cu:

a) prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare intervine în această primă lună a respectivului trimestru;

b) a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare intervine în a doua lună

a respectivului trimestru. Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligația depunerii unui decont de

taxă conform art. 156 alin. (1) din Codul fiscal;

c) prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.

ANEXA Nr. 6

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularelor

1. „Declarație de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România (092)”

1.1. Denumire: „Declarație de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca  perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România (092)”

1.2. Cod MFP: 14.13.01.11/a.i.

1.3. Format: A4/t1

1.4. Caracteristici de tipărire:

– pe o singură fată;

– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

1.5. U.M.: set (două file)

1.6. Se difuzează: gratuit.

1.7. Se utilizează: la schimbarea perioadei fiscale utilizate la taxa pe valoarea adăugată (TVA), de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România.

1.8. Se întocmeste:

– în două exemplare;

– de persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA sau de reprezentantul fiscal/împuternicitul/reprezentantul legal.

1.9. Circulă:

– originalul la organul fiscal;

– copia la contribuabil.

1.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

One Response to “Formularul 092 pentru schimbarea regimului de TVA”

  1. Pixelatu Says:

    frumos frumos

Leave a Reply