10 Jan

Din 2013, declararea impozitului anual pe venitul din salarii se va realiza prin depunerea declaratiei 205 pentru fiecare salariat – in locul fiselor fiscale

Incepând cu anul 2013, agentii economici platitori de venituri din salarii, pentru simplificarea activitatii acestora,  nu vor mai depune fişele fiscale care cuprindeau veniturile nete şi impozitele pe salarii aferente, adica acele fise FF1 şi FF2.

Aceasta reglementare este prevăzuta încă din 2011 prin Ordonanţa Guvernului nr.30/2011urmând să se aplice pentru veniturile din salarii obţinute în anul 2012, iar declaraţiile se depun în anul 2013. Astfel, în Monitorul Oficial nr. 850 din 17.12.2012 a fost publicat Ordinul ANAF 1.913/2012 prin care a fost modificat formularul  205 in sensul ca vechiului formular i s-au adaugat si informaţiile necesare reţinerii impozitului pe veniturile din salarii.

In concluzie declaraţia formular 205 va înlocui fişele fiscale FF1 şi FF2.

 Cine are obligatia sa depuna formularul 205 ?

Declaraţia se completează şi se depune de către plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, conform Titlului III din Codul fiscal;

Declaraţia se completează şi se depune şi de către următorii plătitori de venituri:

– intermediari, societăţile de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau alţi plătitori de venit, după caz, pentru câştiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;

In cazul in care, in cursul anului, la nivelul aceluiasi platitor, au fost efectuate plati privind mai multe tipuri de venituri prevazute la Sectiunea III, “Date privind natura veniturilor”, se completeaza un singur formular.

Pentru fiecare tip de venit platit persoanelor fizice, prevazut la Sectiunea III “Date privind natura veniturilor” se genereaza in acelasi formular, cate un tabel, inscriindu-se datele corespunzatore, pe beneficiari de vvenit, aferent anului de raportare.

    Care este termenul legal pentru depunere la fisc a declaratiei 205 ?

Declaratia se completeaza si se depune anual:

pana in ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a anului curent pentru anul precedent;

ori de cate ori se constata erori in declaratia depusa anterior, completeaza si depune o declaratie rectificativa, situatie in care se va inscrie “X” in casuta corespunzatoare.

Depunerea declaratie 205 pentru acest an trebuie facuta pana in 28 februarie 2013 si face referire la veniturile realizate de persoanele fizice in anul fiscal 2012 cu impozitele retinute aferente.

    Care este procedura de completare si depunerea declaratiei 205 ?

Declaratia 205 se completeaza utilizand programul de asistenta pus gratis la dispozitie de ANAF.

Declaratia trebuie depusa in format electronic (document PDF, cu fisier XML atasat), pe suport magnetic sau optic, insotit de exemplarul in format tiparit, semnat si stampilat, potrivit legii.

Formatul tiparit se obtine utilizand aplicatia informatica de asistenta la completarea declaratiei si cuprinde situatia centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit si pe tipuri de venituri, cuprinse in Sectiunea IV “Date informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” si Sectiunea V „Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii”, din formular.

Formatul tiparit se listeaza in doua exemplare. Originalul se depune la organul fiscal, impreuna cu formatul electronic, in timp ce copia se pastreaza de catre platitorul de venituri.

Declaratia 205 poate fi depusa si online, pe portalul e-guvernare.ro, pe baza kitului de semnatura electronica extinsa obtinut de la un furnizor acreditat de servicii de certificare.

Explicatii privind declararea impozitului pe venitul din salarii in declaratia D 205

Practic, pentru simplificare, functia fiselor fiscale a fost preluata de declaratia D 205

Declaratia se depune la organul fiscal la care platitorii de venituri sunt inregistrati in evidenta fiscala. In cazul sediilor secundare inregistrate ca platitori de impozit pe veniturile din salarii, declaratia corespunzatoare activitatii

sediilor secundare, se depune de contribuabilul care le-a infiintat, pe codul de inregistrare fiscala al acestuia, la organul fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat contribuabilul. In cazul in care sediul permanent din Romania

al unei persoane juridice straine este platitor de venituri din salarii, declaratia se depune la organul fiscal la care sediul permanent din Romania este inregistrat in evidenta fiscala.

Pentru salariatii care au fost detasati la o alta unitate, declaratia se completeaza de catre unitatea care a incheiat contractele de munca cu acestia. In situatia in care, plata venitului salarial se face de unitatea la care salariatii au fost detasati,

angajatorul care i-a detasat comunica angajatorului la care acestia sunt detasati date referitoare la deducerea personala la care este indreptatit fiecare salariat, precum si eventualele modificari ale acesteia aparute in cursul anului. Pe baza acestor date, unitatea la care salariatii au fost detasati intocmeste statele de salarii, calculeaza impozitul si transmite lunar unitatii de la care au fost detasati informatii privind venitul brut realizat, alte deduceri, venitul baza de calcul, precum si impozitul retinut pentru angajat, in scopul completarii declaratiei.

De asemenea, conform OG nr. 30/2011prin care s-a modificat art. 59 alin.(2) din Codul Fiscal agenţii economici au obligaţii şi faţă de salariaţi, şi anume au obligaţia de a elibera, la cererea angajaţilor, un document care nu este un formular tipizat, ce trebuie să cuprindă următoarele informaţii:

datele de identificare ale contribuabilului; venitul realizat în cursul anului; deducerile personale acordate; impozitul calculat şi reţinut.  Prin urmare, agenţii economici vor întocmi două formulare: unul care se va depune la organul competent şi care este standardizat prin Ordinul ANAF nr. 1.913/2012 ,   respectiv declaratia 205 şi unul nestandardizat, care se eliberează salariatului la cererea acestuia ( practic, acest document inlocuieste copia fisei fiscale care se elibera salariatului).

 Pentru ce alte categorii de venituri supuse impozitului se mai depune declaratia ?

Se declara si urmatoarele categorii de venituri impozitate prin stopaj la sursa  la sursa:

a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;

b) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent;(redefinit conform modificarilor din Codul fiscal).

c)venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

d)venituri din activitati independente realizate intr-o forma de asociere cu o persoana juridica, microintreprindere;

e) venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare;

f) venituri obtinute din valorificarea bunurilor sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art. 78 alin.(1) lit.f) din Codul fiscal;

g) castiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;

h)venituri din salarii;(nou)

i)venituri din dividende;

j) venituri din dobanzi;

k) castiguri din transferul valorilor mobiliare, in cazul societatilor inchise si a partilor sociale;

l) venituri din lichidarea persoanei juridice;

m) venituri din premii;

n) venituri din jocuri de noroc;

o) venituri din pensii;

p) venituri din activitati agricole;

q) venituri din arendare; (nou)

r) venituri din alte surse.

Important pentru contribuabili :

Declararea “venituri din activitati desfasurate in baza contractelor / conventiilor civile” incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent” (lit.b) se bifeaza numai in cazul in care, potrivit Codului fiscal, platitorul are obligatia retinerii la sursa a impozitului pentru veniturile platite.

”Venituri din arendare” (lit.q) se declara in cazul veniturilor obtinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, realizate de persoanele fizice care nu au optat pentru determinarea venitului net in sistem real.

Pentru fiecare tip de venit platit, se va genera cate un tabel distinct, prevazut la Sectiunea IV.

  Necompletarea si nedepunerea la organul fiscal a Declaratiei informative formular D 205 pana la termenul legal constituie abatere de la legislatia fiscala , fapta pentru care se aplica amenzi potrivit Codului de procedura fiscala art. 219 alin. (2), litera d, respectiv pentru persone fizice de la 500 – la 1000 lei iar pentru persoane juridice de la 1000 la 5000 lei.

zp8497586rq