05 Jan

Declaratia 394 se depune lunar sau trimestrial cu 01.01.2012

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927/28.12.2011, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 3.596/19.12.2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de taxă pe valaorea adăugată (TVA) şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Perioada de raportare pentru formularul 394 este perioada fiscalã declaratã pentru depunerea decontului de taxã pe valoarea adãugatã (formularul 300), prevãzutã la art. 156^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Declaraţia 394 se depune pânã în data de 25 inclusiv a lunii urmãtoare încheierii perioadei de raportare, la organul fiscal competent.

Formularul 394 „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional” se completează şi se depune de: persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru orice operaţiune taxabilă pentru care este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, şi pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare. Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea „taxare inversă”, şi pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare; persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevăzută de lege. Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost primite în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea „taxare inversă”, şi pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare;

Atenţie! În conţinutul formularului sunt evidenţiate distinct operaţiunile de livrări sau achiziţii de cereale şi plante tehnice prevăzute la art. 160 alin. 2), lit.(c) din Codul Fiscal pentru care se aplică taxarea inversă.

Formularul 394 nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare.

Formularul 394 se depune la unitatea fiscală unde contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe până la data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (lunar, trimestrial) şi numai dacă în această perioadă au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul obligaţiei de declarare.

Declaraţia se depune în format electronic sub forma unui fişier .pdf astfel: în format hârtie semnat şi ştampilat însoţit de suportul electronic la registratura organului fiscal sau prin poştă cu confirmare de primire; prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România.

Declaraţia se completează şi se validează cu ajutorul programelor de asistenţă, care sunt puse gratuit la dispoziţia contribuabililor de unităţile fiscale, sau pot fi descărcate de pe websiteul ANAF.

Prevederile acestui act normativ intră în vigoare la 1 februarie 2012, şi se aplică pentru operaţiunile efectuate începând cu luna ianuarie 2012.

Pentru operaţiunile privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional realizate de contribuabilii înregistraţi ca plătitori de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, până la 31 decembrie 2011, completarea şi declararea formularului 394 se va face în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui ANAF nr. 702/2007.

Leave a Reply