16 Mar

Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte – OUG nr. 18/2009

Am spicuit pentru dumneavoastra cateva aspecte mai importante din aceasta ordonanta,

Se asteapta publicarea normelor de aplicare.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. — (1) Prezenta ordonanta de urgenta stabileste lucrarile de interventie pentru izolarea termica a blocurilor de locuinte construite dupa proiecte elaborate in perioada 1950—1990, etapele necesare realizarii lucrarilor, modul de finantare a acestora, precum si obligatiile si raspunderile autoritatilor administratiei publice si ale asociatiilor de proprietari.
(2) Realizarea lucrarilor de interventie stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta are drept scop cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor, in conditiile asigurarii si mentinerii climatului termic interior, precum si ameliorarea aspectului urbanistic al localitatilor.
…….

CAPITOLUL II
Lucrari de interventie

Art. 4. — Lucrarile de interventie la anvelopa blocului de locuinte, stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta, sunt:
a) izolarea termica a peretilor exteriori;
b) inlocuirea ferestrelor si a usilor exterioare existente, inclusiv tamplaria aferenta accesului in blocul de locuinte, cu tamplarie performanta energetic;
c) termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planseului peste ultimul nivel in cazul existentei sarpantei;
d) izolarea termica a planseului peste subsol, in cazul in care prin proiectarea blocului sunt prevazute apartamente la parter;
e) lucrari de demontare a instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuinte, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de izolare termica;
f) lucrari de refacere a finisajelor anvelopei.
………..
CAPITOLUL III
Etapele necesare implementarii programelor locale

Art. 7. — Etapele necesare implementarii programelor locale sunt urmatoarele:
a) identificarea si inventarierea blocurilor de locuinte prevazute la art. 1 alin. (1);
b) instiintarea asociatiilor de proprietari de catre coordonatorii locali privind inscrierea in programul local;
c) hotararea adunarii generale a proprietarilor de inscriere in programul local si semnarea contractului de mandat;
d) proiectarea lucrarilor de interventie;
e) executarea lucrarilor de interventie;
f) receptia la terminarea lucrarilor si eliberarea certificatului de performanta energetica, cu evidentierea consumului anual specific de energie calculat pentru incalzire;
g) receptia finala, dupa expirarea perioadei de garantie de buna executie de 3 ani.

Art. 8. — Asociatiile de proprietari din blocurile de locuinte identificate si inventariate sunt instiintate de catre coordonatorii locali asupra posibilitatii de inscriere in programul local.

Art. 9. — (1) Odata cu instiintarea prevazuta la art. 8 coordonatorul local transmite si proiectul de contract de mandat semnat de acesta, in doua exemplare originale, in vederea semnarii de catre asociatia de proprietari.
(2) Contractul de mandat are drept scop mandatarea coordonatorului local de catre asociatia de proprietari in vederea stabilirii masurilor si actiunilor ce se impun, in conditiile si cu respectarea prezentei ordonante de urgenta, pentru cresterea performantei energetice a blocului de locuinte.
(3) Prin contractul de mandat se prevad obligatiile partilor, precum si alte clauze asupra carora partile convin.

Art. 10. — (1) Asociatiile de proprietari instiintate se pot inscrie in programul local prin solicitare scrisa inregistrata la coordonatorul local in a carui arie de competenta este amplasat blocul de locuinte.
(2) Solicitarea asociatiei de proprietari prevazuta la alin. (1) este insotita de:
a) contractul de mandat semnat;
b) hotararea privind inscrierea in programul local, adoptata in adunarea generala cu acordul majoritatii proprietarilor;
c) lista proprietarilor din imobil.
……..

CAPITOLUL IV
Finantarea

Art. 12. — Finantarea proiectarii lucrarilor de interventie prevazute la art. 4 si 6 se asigura din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in conditiile legii.

Art. 13. — Finantarea executarii lucrarilor de interventie prevazute la art. 4 si 6 se asigura astfel:
a) 50% din alocatii de la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei;
b) 30% din fonduri aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetele locale si/sau din alte surse legal constituite;
c) 20% din fondul de reparatii al asociatiei de proprietari si/sau din alte surse legal constituite.

Art. 14. — (1) Prin exceptie de la prevederile art. 13, autoritatile administratiei publice locale pot asigura, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie, pe langa cota de 30%:
a) preluarea partiala sau integrala a cheltuielilor aferente lucrarilor de interventie corespunzatoare cotei de 20% ce revine asociatiei de proprietari. Autoritatile administratiei publice locale pot hotari cu privire la masurile aplicabile in vederea recuperarii sumelor avansate pentru acoperirea cotei de 20%, pe baza mecanismelor proprii stabilite de acestea;
b) preluarea partiala sau integrala a cheltuielilor aferente lucrarilor de interventie corespunzatoare cotei proprietarului/proprietarilor din blocul de locuinte aflat/aflati in imposibilitate de a asigura sumele ce ii/le revin.
(2) Conditiile de preluare si criteriile de selectie pentru aplicarea prevederilor alin. (1) se stabilesc si se aproba prin hotarare a consiliului local.
……………

 Art. 21. — Asociatia de proprietari:
a) aproba in adunarea generala a proprietarilor inscrierea in programul local;
b) semneaza contractul de mandat cu coordonatorul local, prin care il mandateaza pe acesta sa stabileasca masurile si actiunile ce se impun, in conditiile si cu respectarea prezentei ordonante de urgenta, pentru cresterea performantei energetice a blocului de locuinte;
c) constituie fondul de reparatii pentru asigurarea finantarii cotei-parti care ii revine in vederea executarii lucrarilor de interventie;
d) participa la receptia la terminarea lucrarilor, precum si la receptia finala.

…………….
Art. 35. — In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin ordin comun al ministrului dezvoltarii regionale si locuintei, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice se aproba norme metodologice de aplicare a acesteia.

Leave a Reply