07 Aug

Calendar depunere declaratii august 2012

CALENDAR CU PRINCIPALELE OBLIGATII FISCALE IN LUNA AUGUST 2012

Pânã la 7 august  2012 inclusiv:

– formular 092_ Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA,
care utilizeazã trimestrul calendaristic ca perioadã fiscalã si care efectueazã o achizitie intracomunitarã taxabilã în România,
Se depune de cãtre persoanele juridice si persoanele fizice care desfãsoarã activitãti economice în mod independent sau exercitã profesii
libere care au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri în luna iulie 2012 si sunt obligate sã-si modifice perioada fiscalã devenind plãtitori de TVA lunar.

Pânã la 10 august  2012 inclusiv:

– formular 010_Declaratia de înregistrare fiscalã/de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitãti fãrã personalitate juridicã,
Se depune de cãtre persoanele juridice, care au obligatia sã se înregistreze ca plãtitori de TVA în urma depãsirii plafonului legal de scutire
– formular 070_Declaratia de înregistrare fiscalã/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfãsoarã activitãti economice în mod
independent sau exercitã profesii libere,  Se depune de cãtre persoanele fizice care desfãsoarã activitãti economice în mod independent sau exercitã profesii libere care au obligatia sã se înregistreze ca plãtitori de TVA în urma depãsirii plafonului legal de scutire
– formular 020_ Declaratia de înregistrare fiscalã/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice române,  Se depune de persoanele fizice,
altele decât persoanele fizice române care desfãsoarã activitãti economice în mod independent sau exercitã profesii libere, care au obligatia sã se înregistreze ca plãtitori de TVA în urma depãsirii plafonului legal de scutire
– formular 096 _Declaratia de mentiuni privind anularea înregistrãrii în scopuri de TVA în conditiile art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal,
în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153,  Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA –  art. 153 cu perioadã fiscalã luna calendaristicã, ce solicitã scoaterea din evidenta plãtitorilor de TVA

Pânã la 16 august 2012 inclusiv:

– Raportari contabile la 30 iunie 2012 ale operatorilor economici care in anul precedent au inregistrat o cifra de afaceri peste echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro.

Pânã la 27 august 2012 inclusiv:

– formular 100_ Declaratia privind obligatiile de platã la bugetul de stat, cu termen lunar, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii iulie 2012,
– formular 112. _Declaratia privind obligatiile de platã a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominalã a persoanelor asigurate, cu termen lunar,
pentru obligatiile aferente lunii iulie 2012,
– formular 300._Decontul de taxã pe valoarea adãugatã, cu termen lunar, pentru obligatiile bugetului de stat pt. Luna  iulie 2012,
– formular 301,Decontul special de taxã pe valoarea adãugatã,  pentru contribuabilii înregistrati în scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1
din Codul Fiscal si care au efectuat: achizitii intracomunitare în luna precedentã, achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125 indice 1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum si pentru contribuabilii neînregistrati si care nu au obligatia înregistrãrii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.
– formular 224_ Declaratia privind veniturile sub formã de salarii din strãinãtate obtinute de cãtre persoanele fizice care desfãsoarã activitate
în România si de cãtre persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România – pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii iulie 2012,
– formular 390 VIES._ Declaratia recapitulativã privind livrãrile/achizitiile/prestãrile intracomunitare pentru obligatiile de declarare aferente
operatiunilor desfãsurate în luna iulie 2012,
– formular 394 _ Declaratie informativã privind livrãrile/prestãrile si achizitiile efectuate pe teritoriul national,  pentru declararea operatiunilor desfãsurate în luna iulie 2012 de cãtre plãtitorii de TVA cu perioadã fiscalã lunarã.
– formular 311_ Declaratie privind taxa pe valoarea adãugatã datoratã de cãtre persoanele impozabile al cãror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal,. Se depune pânã la 25 inclusiv, a lunii urmãtoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei, de cãtre persoanele impozabile al cãror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, pentru declararea si plata TVA aferentã: livrãrilor de bunuri/prestãrilor de servicii efectuate si/sau achizitiilor de bunuri si/sau de servicii efectuate ulterior anulãrii codului de înregistrare în scopuri de TVA.

ATENTIE !
In toate cazurile pentru nedepunerea declaratiilor se aplica amenzi. Art.219 din O.G. 92/2003.Se face impunere din oficiu –   art. 83(4) si (4^1) din OG 92/2003  si Ordin 3392/2011.
Contribuabilii care nu isi indeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nici o obligatie declarativa prevazuta de lege se declara contribuabili inactivi; Incepand cu data de 01.10.2010 pentru intarziere la plata a obligatiilor la bugetul general consolidat se calculeazã dobanzi de 0,04% pentru fiecare zi de întirziere (pe an 14,6%) si se declanseazã imediat executarea silitã. Incepand cu data de 01.07.2010 se datoreaza penalitati de intarziere

Leave a Reply