18 Feb

Acordare a amânării la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen. In aceasta perioada se platesc majorari de 0,5%.

Se poate solicita  acordare a amânării la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen. Pe perioada amanarii la plata se platesc majorari de 0,5%.

Daca in 2009 solutia gasita de guvern privind amanarea la plata a obligatiilor fiscal nu a avut success deoarece  OUG 92/2009 si OMFP 2321/2009 conform normelor metodologice publicate de atunci prevedeau pe langa garantii date de societate la valoarea sumelor amanate si plata unor majorari de intarziere de 1%, in 2010 se aduc modificari prin Ordinul 99/2010 ce avantajeaza societatile comerciale

Pentru a beneficia de amânarea la plată a obligaţiilor fiscale, contribuabilii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

   a) nu înregistrează obligaţii fiscale restante la data de 30 septembrie 2008;

   b) şi-au depus toate declaraţiile fiscale;

   c) nu au înscrise fapte în cazierul fiscal;

   d) nu s-a stabilit răspunderea potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Pe perioada de valabilitate a amânării la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen, pentru sumele amânate la plată, prin excepţie de la prevederile art. 120 alin. (7) şi ale art. 123 din Codul de procedură fiscală, se datorează dobânzi. Dobânda se calculează prin aplicarea cotei de 0,05% pentru fiecare zi a perioadei de amânare la plată, începând cu data emiterii deciziei şi, după caz, până la:

    a) data la care se împlineşte termenul de amânare la plată;

    b)data stingerii obligaţiilor fiscale amânate la plată dacă acestea au fost stinse anticipat.

 

 În situaţia în care la împlinirea termenului stabilit pentru plata obligaţiilor fiscale amânate la plată contribuabilul nu îşi achită aceste obligaţii, va datora pentru întreaga perioadă de amânare la plată majorări de întârziere de 0,1%.

 

 

Pasii care trebuiesc urmati :

  1. Societatea solicita certificate de atestare fiscal in care apar datoriile pe care le are societatea conform declaratiilor depuse
  2. Societatea solicita eliberarea unui cazier fiscal la Administratia Financiara
  3. Se completeaza de mana o declarative pe proprie raspundere in care declara ca nu s-a stabilit răspunderea potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  4. Se scrie din partea societatii o cerere de amanare la plata a sumelor din certificatul de atestare fiscal, ce este insotita de documentele mentionate mai sus la punctul 1, 2 si 3. În cerere contribuabilii vor indica perioada pentru care se solicită amânarea la plată, care nu poate fi mai mare de 6 luni
  5. In termen de 15 zile de la data depunerii cererii contribuabilului ea trebuie solutionata de organul fiscal competent prin comunicarea unei decizii
  6. În termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de amânare la plată, contribuabilii vor constitui garanţii sub forma scrisorii de garanţie bancară şi/sau vor oferi bunuri libere de orice sarcini în vederea instituirii măsurilor asigurătorii.

 Garanţiile constituite şi/sau bunurile oferite în vederea instituirii măsurilor asigurătorii vor reprezenta:

    a) 20% din suma amânată la plată şi dobânzile datorate pe perioada amânării la plată, dacă amânarea se acordă pe o perioadă de până la 3 luni inclusiv;

    b) 40% din suma amânată la plată şi dobânzile datorate pe perioada amânării la plată, dacă amânarea se acordă pe o perioadă mai mare de 3 luni.”

 

Ce trebuie sa respecte contribuabilul pentru a nu fi anulata amanarea la plata :

 

Pe perioada amânării la plată contribuabilii sunt obligaţi să îşi achite, conform legii, obligaţiile fiscale cu termene de plată începând cu data emiterii deciziei de amânare la plată. Amânarea la plată îşi menţine valabilitatea şi dacă obligaţiile fiscale sunt achitate în cel mult 30 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru plata obligaţiei. În cazul în care termenul de 30 de zile se împlineşte după data de 20 decembrie, obligaţiile fiscale se plătesc până la această dată. Pentru aceasta perioada se datorează majorări de întârziere de 0,1% , dar pentru sumele amante la plata se datoreaza majorari de intarziere de 0,5%.

Amânările la plată îşi pierd valabilitatea în cazul în care contribuabilii nu îşi achită, conform legii, obligaţiile fiscale cu termene de plată începând cu data emiterii deciziei de amânare la plată;

 

Amânarea la plată se acordă unui contribuabil o singură dată într-un an calendaristic.

 

 

 

Leave a Reply